fbpx

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu Opštine Han Pijesak

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Han Pijesak (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, br. 6/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19, 5/20, 10/20 i 14/20), načelnik opštine Han Pijesak raspisuje

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu Opštine Han Pijesak

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), člana 7. stav 2.
Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih
mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 42/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Han Pijesak (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, br. 6/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19,
5/20, 10/20 i 14/20), načelnik opštine Han Pijesak raspisuje

JAVNI KONKURS

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu Opštine
Han Pijesak na radno mjesto:
1. načelnik Odjeljenja za upravljanje razvojem, privredu,
fi nansije i društvene djelatnosti …………………………………………….1 izvršilac,
2. načelnik Odjeljenja za opštu upravu ………………………………….1 izvršilac.
II – Opis poslova
Za radno mjesto broj 1:
– rukovodi Odjeljenjem, priprema, organizuje i kontroliše izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja i odgovoran je za zakonitost i izvršenje poslova Odjeljenja, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz oblasti privatnog preduzetništva i stambenih odnosa, stara se o naplati i izvršenju javnih
i drugih prihoda budžeta, koordinira rad službenika i drugih zaposlenih u
Odjeljenju, prati, preduzima sve radnje za vršenje zakona iz oblasti privrede,
donosi rješenja iz oblasti privatnog preduzetništva, prati primjenu Strategije
razvoja opštine Han Pijesak u oblastima za koje je nadležno Odjeljenje kojim
rukovodi, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta Opštine, obezbeđuje
zakonitost, pravilnost, blagovremenost, ekonomičnost izvršavanja poslova i radnih zadata, pruža stručnu pomoć u primjeni propisa iz djelokruga
Odjeljenja, prati i preduzima sve radnje za vršenje zakona i drugih propisa i smjernica Skupštine opštine i načelnika opštine po svim poslovima iz
djelokruga Odjeljenja, obavlja aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i
unapređivanju sistema fi nansijskog upravljanja i kontrole, učestvuje u radu
Skupštine opštine kad se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja i
izrađuje izvještaj o radu Odjeljenja, koordinira rad sa Odjeljenjem za opštu
upravu, radi i druge poslove koje mu povjeri načelnik opštine. Za svoj rad i
rad svog Odjeljenja odgovara načelniku opštine.
Visok stepen složenosti poslova koje obavlja i samostalnost u radu, odgovornost u radu koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući
i odgovornost za rukovođenje.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, prva kategorija.
Mandat načelnika Odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine,
koja je izvršila imenovanje.
Za radno mjesto broj 2:
– izvršava i obezbeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata
Skupštine opštine i načelnika opštine koji se odnose na oblast opšte uprave i
protivpožarne zaštite, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz oblasti opšte
uprave i protivpožarne zaštite, obavlja poslove normativne djelatnosti (izrada
normativnih akata) iz djelokruga rada opšte uprave i načelnika opštine, koordinira rad zaposlenih u Odjeljenju, obezbeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i radnih zadataka Odjeljenja za
opštu upravu i Odsjeka protivpožarne zaštite, sprovodi i obezbeđuje sprovođenje odluka i drugih akata Skupštine opštine i načelnika opštine, prati rad svakog
izvršioca u Odjeljenju, pruža stručnu pomoć zaposlenim u Odjeljenju u primjeni
propisa iz djelokruga rada Odjeljenja, prati primjenu Strategije razvoja opštine
Han Pijesak u oblastima za koje je nadležno Odjeljenje kojim rukovodi, koordinira rad sa drugim odjeljenjima i odsjecima u Opštinskoj upravi i sa stručnom
službom Skupštine i načelnika opštine, prati zakone i podzakonske akte, izmjene
i dopune zakona i drugih propisa i stara se za njihovu blagovremenu primjenu
u Odjeljenju, kojim rukovodi, i Stručnoj službi načelnika opštine, izrađuje plan
zapošljavanja u svakoj tekućoj godini nakon usvajanja budžeta u roku propisanom zakonom, obavlja aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i unapređivanju
sistema fi nansijskog upravljanja i kontrole, učestvuje u radu Skupštine opštine
kad se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja i izrađuje izvještaj o radu
Odjeljenja, obavlja druge poslove koje mu stavi u nadležnost načelnik opštine, za
svoj rad i rad Odjeljenja odgovara načelniku opštine.
Visok stepen složenosti poslova koje obavlja i samostalnost u radu, odgovornost u radu koja uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući
i odgovornost za rukovođenje.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, prva kategorija.
Mandat načelnika Odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine
koja je izvršila imenovanje.
III – Opšti uslovi
Za radno mjesto pod rednim br.1 i 2:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto broj 1:
– VSS – ekonomski fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija, diplomirani
ekonomista sa najmanje 240 ESTS bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto broj 2:
– VSS – pravni fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija, diplomirani
pravnik sa najmanje 240 ESTS bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi.
V – Prijava na Javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji
je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave
Republike Srpske i Opštine Han Pijesak, a može se preuzeti i u šalter-sali
Opštinske uprave Opštine Han Pijesak.
Na propisanom obrascu prijave na Javni konkurs kandidati su obavezni
navesti naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta
službenika, datum i način objavljivanja Javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.
Tačnost podataka navedenih u obrascima prijave na Javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.
VI – Uz prijavu na Javni konkurs kandidati prilažu foto-kopiju sljedećih
dokumenata:
1) uvjerenja o državljanstvu,
2) izvoda iz matične knjige rođenih,
3) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja,
a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat
je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje
visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne
izdaje), ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o
diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i
potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja
uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku,
dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata,
4) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku šest mjeseci položiti stručni
ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
5) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili
drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i
u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na Konkurs.
VII – Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne uslove
konkursna Komisija obaviće intervju na kojem će se vršiti provjera znanja
kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju organizacije jedinice
lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat
konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati
će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni i putem internet stranice
Opštine Han Pijesak.
Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju
opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.
VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u
roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji iz
poglavlja VI t. 1), 2), 3), 4) i 5), ovjerene izjave iz poglavlja III t. 4), 5), 6) i
7) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave
neće biti razmatrane.
Prijave se mogu podnositi neposredno u šalter-sali Opštinske uprave
Opštine Han Pijesak ili poštom, na adresu: Opština Han Pijesak, Aleksandra
Karađorđevića br. 4, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs. Za dodatna
obavještenja o Javnom konkursu obratiti se Gordani Knežević, telefon broj:
057/557-108.
Broj: 02-120-6/21
8.2.2021. godine Načelnik opštine,
Han Pijesak Slobodan Đurić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 11

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 16.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.