fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Donji Žabar

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Donji Žabar

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Donji Žabar

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 13. tačka 3b.
Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave
Opštine Donji Žabar (“Službeni glasnik opštine Donji Žabar”, br. 6/19, 9/19,
3/20 i 5/20), načelnik opštine Donji Žabar raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj
upravi Opštine Donji Žabar na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine Donji Žabar raspisuje Javni konkurs za popunu
upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Donji
Žabar na neodređeno vrijeme:
– samostalni stručni saradnik za imovinskopravne poslove, službenik pete kategorije, zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja –
1 izvršilac.
II – Opis poslova:
– izrađuje nacrte odluka, rješenja, ugovora i drugih pravnih akata imovinskopravne prirode koje donose ili zaključuju Skupština i načelnik opštine,
– izrađuje složenije odluke, rješenja, pravilnike i druge pravne akte koje
donosi načelnik opštine,
– obavlja stručne, upravne i druge poslove koji se odnose na pribavljanje, prenos, zaštitu i vođenje evidencije nepokretnih stvari u svojini Opštine
Donji Žabar,
– zastupa Opštinu u postupcima radi naplate komunalne naknade i naknade utvrđene u postupku izdavanja odobrenja za građenje u radnim sporovima i u drugim sudskim postupcima u kojima Pravobranilaštvo Republike
Srpske ne zastupa jedinice lokalne samouprave, na osnovu posebnih ovlašćenja načelnika opštine,
– zastupa opštinu u postupcima izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima, na osnovu posebnih
ovlašćenja načelnika opštine,
– sprovodi postupak administrativnog izvršenja rješenja, izuzev u oblasti
socijalne i dječije zaštite i porodičnog zakonodavstva,
– učestvuje u postupku pravne zaštite imovinskopravnih interesa opštine,
– ustanovljava i ažurira registar svih sudskih, upravnih i drugih postupaka u kojima se opština pojavljuje kao stranka,
– ustanovljava i ažurira evidenciju o imovini opštine i imovini koju koriste mjesne zajednice,
– sarađuje sa Pravobranilaštvom Republike Srpske i drugim republičkim
organima,
– učestvuje u pripremi i izradi ugovora koje načelnik opštine zaključuje
u ime opštine,
– izrađuje nacrt godišnjeg plana javnih nabavki koji donosi načelnik
opštine,
– izrađuje tendersku dokumentaciju (opšti dio) i vodi postupke javnih
nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, priprema nacrte
ugovora iz oblasti javnih nabavki i podnosi izvještaje iz oblasti javnih nabavki u sistemu e-nabavke,
– vodi upravni postupak iz oblasti ispravki u matičnim knjigama i naknadnih upisa u matične knjige,
– vodi upravni postupak iz oblasti državljanstva i promjene ličnog imena,
– sprovodi odgovarajući postupak i priprema nacrte upravnih akata o
kojima odlučuje načelnik opštine u drugom stepenu,
– pruža besplatnu pravnu pomoć građanima sa područja opštine Donji
Žabar, u skladu sa zakonom i Statutom Opštine Donji Žabar,
– prati propise iz djelokruga poslova radnog mjesta,
– vrši i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja,
za svoj rad odgovara načelniku opštine i načelniku Odjeljenja.
III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i
7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX paragraf 1. Ustava BiH).
IV – Posebni uslovi
Visoka stručna sprema – VII stepen, završen pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova pravnog smjera, najmanje 5 (pet)
godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u upravi, položen
pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac 1, koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, internet stranici Opštine Donji
Žabar ili u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Donji Žabar).
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom. Sve rubrike u obrascu Prijave moraju biti čitko
popunjene, uz obavezan svojeručni potpis kandidata, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose
se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova uz propisani obrazac Prijave
na javni konkurs kandidat prilaže i foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu i potpisane izjave u pisanoj formi:
a) izjava da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
b) izjava da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog
konkursa,
v) izjava da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja
je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i
g) izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX paragraf 1. Ustava BiH).
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže ovjerene
foto-kopije:
a) diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen, završenog
pravnog fakulteta ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova pravnog smjera,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni
ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi,
v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
g) uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
d) dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda, ovjerena
izjava ili drugi dokazi kojima se dokazuje poznavanje rada na računaru).
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove
Javnog konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VI – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u dnevnom listu “Večernje novosti” i u “Službenom glasniku Republike
Srpske”. U slučaju da Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za
podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom,
na adresu: Opština Donji Žabar, Trg mladosti broj 2, sa naznakom: Prijava na
Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj
upravi Opštine Donji Žabar, 76 273 Donji Žabar.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Osoba za davanje dodatnih obavještenja u vezi sa Javnim konkursom
je Svjetlana Stevanović, stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima i
opšte poslove, kontakt telefon broj: 054/875-122.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je u roku od sedam
dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave
o ispunjavanju uslova iz tačke III podt. 4, 5, 6. i 7. i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Broj: 02-120-4/20
11.6.2020. godine Načelnik opštine,
Donji Žabar Nikola Đokanović, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.07.2020

Datum objave: 16.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.