fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Zvornik

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17),
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj
upravi Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, br. 11/18, 2/19,
9/19 i 14/19) i čl. 41. i 51. Statuta Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada
Zvornik”, broj 5/17), gradonačelnik raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Gradskoj upravi Grada Zvornika

I – Gradonačelnik Zvornika raspisuje Javni konkurs za prijem u radni
odnos na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Zvornika:
– inspektor rada u Odjeljenju za inspekcijski nadzor ……………….1 izvršilac.
II – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je
nespojiv sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
III – Status
Radno mjesto iz tačke I Konkursa je radno mjesto službenika u Gradskoj
upravi Grada Zvornika.
IV – Opis poslova
Zaposleni iz tačke I ovog konkursa obavljaće poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Gradskoj upravi Grada Zvornika, kako slijedi:
– izvršava poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, a odnose se na primjenu propisa o radu,
– obavlja inspekcijski nadzor nad ispunjavanjem propisa koji se odnose
na zapošljavanje, rad i radne odnose, zaštitu na radu i u drugim slučajevima
kada je to određeno posebnim propisima,
– preduzima mjere predviđene zakonom u slučaju nepridržavanja propisa iz oblasti zapošljavanja, rada i radnih odnosa i zaštite na radu,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po naređenju načelnika Odjeljenja,
za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
V – Opšti uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati iz tačke I Konkursa treba da ispunjavaju opšte uslove za zapošljavanje u gradskoj upravi predviđene članom 67. Zakona o službenicima
i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i posebne uslove
predviđene članom 55. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
VI – Posebni uslovi za prijem u radni odnos:
– VSS, VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer zaštite na radu, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer
građevinarstva, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer
elektroenergetike, diplomirani inženjer elektroenergetike i automatike ili diplomirani inženjer hemijske tehnologije ili prvi ciklus odgovarajućeg studija
koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ili prvi i drugi ciklus koji se
u zbiru vrednuju sa najmanje 300 ECTS bodova, ili integrisani studij koji se
vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
VII – Potrebna dokumenta
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte i uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, i
izjave da kandidat:
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u gradskoj upravi i
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Napomena: navedene izjave dio su prijavnog obrasca i ne dostavljaju
se posebno.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja, odnosno potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi – za radna
mjesta iz tačke I od broja 1. do broja 11. (kandidat koji nije položio stručni
ispit za rad u upravi prilaže izjavu kojom se obavezuje da će u roku od šest
mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen, odnosno dostaviti rješenje
o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu
sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15).
Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati
kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, u skladu sa čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice
poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca.
VIII – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija
za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju radi ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata koji učestvuju u
izbornom postupku, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
IX – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos dostavi
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja VII i dokaz o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze. Izabrani kandidat
može biti primljen u radni odnos nakon dobijene saglasnosti od Inspektorata
Republike Srpske.
X – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Gradska uprava
Grada Zvornika, Ulica Svetog Save br. 124, 75 400 Zvornik, sa naznakom:
Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj
upravi Grada Zvornika.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Kontakt osoba je Milka Pavlović, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 056/232-232.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-35/20
4.2.2020. godine ,
Zvornik

Gradonačelnik Zvornika

Zoran Stevanović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.