fbpx

Javni konkurs za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čelinac

Na osnovu člana 50. st. 2. i 3. i člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 68. Statuta Opštine Čelinac (“Službeni glasnik opštine Čelinac”, broj 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Čelinac (“Službeni glasnik opštine Čelinac”, br. 5/17, 9/17, 14/17, 8/20, 11/20 i 1/21) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju (“Službeni glasnik opštine Čelinac”, broj 7/21), načelnik opštine Čelinac raspisuje

Javni konkurs za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čelinac

Na osnovu člana 50. st. 2. i 3. i člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 68. Statuta Opštine Čelinac (“Službeni
glasnik opštine Čelinac”, broj 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Čelinac (“Službeni
glasnik opštine Čelinac”, br. 5/17, 9/17, 14/17, 8/20, 11/20 i 1/21) i Odluke
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja
za inspekcijske poslove i komunalnu policiju (“Službeni glasnik opštine
Čelinac”, broj 7/21), načelnik opštine Čelinac raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Čelinac

I – U Opštinsku upravu Opštine Čelinac prima se u radni odnos u statusu
službenika:
– načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu
policiju ……………………………………………………………………………..1 izvršilac.
II – Mandat
Mandat načelnika Odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine
koji ga je izabrao.
III – Opis poslova
1. Načelnik Odjeljenja:
– rukovodi Odjeljenjem,
– predstavlja Odjeljenje u granicama ovlašćenja,
– organizuje rad i obezbjeđuje zakonitost u radu, ekonomičnost i blagovremenost,
– izvještava načelnika opštine o radu Odjeljenja,
– preduzima potrebne mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga rada
Odjeljenja,
– stara se o izvršavanju poslova Odjeljenja,
– predlaže propise i druge akte iz nadležnosti Odjeljenja i predlaže druge
mjere iz njegove nadležnosti,
– sarađuje sa drugim odjeljenjima s ciljem izvršavanja poslova i zadataka,
– ovjerava sve fakture iz nadležnosti Odjeljenja, čime potvrđuje da su
usluge ili roba isporučene i iste dostavlja Odjeljenju za fi nansije,
– obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom povjeri načelnik
opštine.
IV – Opšti uslovi:
1. da je kandidat državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH u posljednje tri godine prije dana objavljivanja
Konkursa,
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
6. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
7. da ne služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju
i da nije pod optužnicom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se pojavi
pred Sudom (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine).
V – Posebni uslovi
1. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja
za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:
– VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera, četvorogodišnji studij
ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama, a nema
položen stručni ispit, može da se primi u radni odnos na rukovodeće, odnosno
izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest
mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest
mjeseci, prestaje mu radni odnos (član 67. stav 3. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).
VI – Nespojivost
Službenik ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
su nespojivi sa njegovim službenim dužnostima.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. ovjerenu kopiju diplome,
4. biografi ju o kretanju u službi,
5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
6. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu
zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ih nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne starije od tri mjeseca,
7. dokaz o radnom iskustvu,
8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave (kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi prilažu ovjerenu ličnu
izjavu kojom se obavezuju da će ukoliko budu primljeni u radni odnos položiti
stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja),
9. ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke IV podt. 4, 5. i
7. i tačke VI, odnosno izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe od člana
43. do člana 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa,
10. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat
po završetku izborne procedure.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
u vezi sa prigovorom na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida
u podnesene dokumente, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave
na Konkurs neće vraćati kandidatima.
VIII – Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Čelinac. Ako
Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće
se od dana posljednjeg objavljivanja.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg
objavljivanja ovog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti
razmatrane.
Prijava za učešće na Javni konkurs može se dostaviti na propisanom
obrascu Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Opštine
Čelinac, a može se preuzeti i u prijemnoj kancelariji – sali Opštinske uprave
Opštine Čelinac.
Prijave se mogu dostaviti lično putem prijemne kancelarije Opštine
Čelinac ili poštom, na adresu: Opština Čelinac, Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom: Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem rukovodećih službenika. Kontakt osoba: Dragana Kljajić,
telefon br. 051/551-012.
Broj: 01/1-111-170/21
5.7.2021. godine Načelnik opštine,
Čelinac Vlado Gligorić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 65

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.07.2021

Datum objave: 15.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.