fbpx

Javni konkurs za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

Javni konkurs za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa čl. 77.
i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi
(“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17, 7/18, 1/19, 4/19, 5/19, 6/19, 9/19,
11/19 i 12/19), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik Grada
Doboj”, broj 1/17) i Plana zapošljavanja službenika i namještenika u Gradsku
upravu grada Doboja za 2020. godinu, broj: 02-022-2709/19, od 31.12.2019.
godine, gradonačelnik Doboja r a s p i s a o j e
JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u
Gradsku upravu Grada Doboja
I – Upražnjena pozicija
1. Komunalni policajac u Odjeljenju za poslove komunalne policije
Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac,
2. urbanističko-građevinski inspektor u Odjeljenju za inspekcijske poslove Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – dva (2) izvršioca,
3. samostalni stručni saradnik trećeg zvanja za poslove lokalnog ekonomskog razvoja u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj u Odjeljenju za
strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj Grada
Doboja, na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Radno mjesto redni broj 1:
– visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, završen fakultet pravnog,
ekonomskog smjera ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje tri (3)
godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu
obrazovanja, položen stručni ispit, odnosno lice koje je u drugima organima
i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad
ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto redni broj 2:
– visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, ili prvi i drugi ciklus koji se
u zbiru vrednuju sa najmanje 300 ECTS bodova, ili integrisani studij koji se
vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, diplomirani inženjer građevinarstva,
arhitekture ili geodetski fakultet, koji ima ovlašćenje za izradu prostornoplanske dokumentacije ili sa ovlašćenjem za građenje objekata, odnosno izvođenje
radova u skladu sa Zakonom o uređenju prostora, najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima i položen stručni ispit, ili
lice koje je u drugima organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni
ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest
mjeseci od dana zaposlenja, poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto redni broj 3:
– visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme ili završen prvi
ciklus sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, završen pravni, ekonomski
fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog
iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit, odnosno lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako
se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja,
poznavanje rada na računaru.
III – Opis poslova radnog mjesta
1. Opis poslova radnog mjesta redni broj 1:
– komunalni policajac je ovlašćen da vrši nadzor nad održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja,
– održavanje i zaštita javnih površina i drvoreda, kulturnih, nacionalnih
spomenika i spomen-obilježja,
– vrši nadzor nad održavanjem dvorišta, parking-prostora, bašta, privremenih objekata i drugih objekata i površina,
– vrši i drugi nadzor iz djelokruga rada Odjeljenja,
– ovlašćen je da pregleda opšte i pojedinačne akte i drugu dokumentaciju
kada obavlja poslove nadzora,
– utvrđuje identitet lica i druge činjenice i okolnosti od interesa za vršenje kontrole,
– saslušava i uzima izjave od odgovornih i drugih lica,
– nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti,
– podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima za učinjeno krivič- no djelo,
– podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
– izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mjesta za prekršaje,
– preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima
ovlašćen,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
2. Opis poslova radnog mjesta redni broj 2:
– obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinski
materijal,
– vrši inspekcijski nadzor nad radom investitora građevinskih objekata
neposrednim uvidom i pregledom investiciono-tehničke dokumentacije,
– vrši inspekcijski nadzor nad iskoličavanjem za izgradnju građevinskih
objekata prema pribavljenoj urbanističkoj saglasnosti o odobrenju za građe- nje,
– vrši nadzor organa nad izvođenjem objekata,
– vrši inspekcijski nadzor nad radom izvođača građevinskih radova
neposrednim uvidom na gradilištu, pregledom da li se građevinski objekat
izvodi u skladu sa građevinskom dozvolom, te tehničkim propisima, da li se
vrši odgovarajuće ispitivanje kvaliteta ugrađenog građevinskog materijala,
te da li organizacija koja izvodi građevinske radove ispunjava propisane
uslove,
– vrši inspekcijski nadzor nad radom projektnih organizacija, kontroliše ispravnost njihove registracije za određenu vrstu projektovanja,
kontroliše postojanje propisanih uslova u pogledu školske spreme i radnog iskustva za lica koja se bave projektovanjem i vrši uvid u ugovore o
projektovanju,
– vrši inspekcijski nadzor nad postojećim građevinskim objektima i daje
ocjenu fi zičke dotrajalosti objekata koja utiče na postojanje neposredne opasnosti po živote ljudi, saobraćaj i susjedne objekte,
– vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata, vodeći računa da se
građenje izvodi u skladu sa građevinskom dozvolom,
– izrađuje izvještaje i informacije o pojavama i problemima iz djelokruga
rada urbanističko-građevinske inspekcije za Skupštinu i gradonačelnika,
– vrši nadzor nad izgradnjom objekata i građevina koje se nalaze na listi
nacionalnih spomenika,
– vrši nadzor nad izradom tehničke dokumentacije radi utvrđivanja koncepcije geodetskih radova, razrade uslova i načina izvođenja radova,
– vrši nadzor nad osnovnim geodetskim poslovima,
– vrši nadzor nad radovima u postupku izrade i održavanja premjera i
katastra nepokretnosti,
– vrši nadzor nad radovima uređenja zemljišta komasacijom,
– vrši nadzor nad geodetskim informacionim sistemom,
– vrši nadzor nad geodetskom metrologijom – standardima,
– vrši nadzor nad geodetskim radovima za posebne potrebe (geodetski
radovi u inženjersko-tehničkim oblastima),
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja, a za poslove koje mu
povjeri republički inspektor odgovara republičkom inspektoru,
– inspektor u obavljanju nadzora samostalno vodi postupak, donosi rješenje i preduzima mjere u okviru svojih prava, dužnosti i ovlašćenja utvrđe- nih odgovarajućim zakonom i drugim propisima.
Opis poslova radnog mjesta redni broj 3:
– prikupljanje podataka od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora i
njihovo objedinjavanje u centralnu bazu podataka i njeno redovno ažuriranje,
– sprovođenje analize stanja, izrada i redovno ažuriranje profi la zajednice,
– priprema/ažuriranje trogodišnjih planova implementacije Strategije
razvoja,
– priprema operativnog plana Odsjeka za narednu godinu, uključujući
projekte iz Strategije razvoja i redovne, plan budžeta za sljedeću godinu,
– praćenje realizacije Strategije razvoja grada i drugih strateških planova
i programa, posebno u dijelu koordinacije aktivnosti, prikupljanja, praćenja i
analize podataka po svim segmentima razvoja, života i rada u gradu,
– praćenje realizacije godišnjih planova implementacije i koordiniranje
realizacije projektnih aktivnosti sa odjeljenjima i službama Gradske uprave i
sa Gradskim razvojnim timom (Partnerskom grupom).
IV – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
II OGLASNI DIO – Broj 48 22.5.2020.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koji je dostupan na info-pultu Gradske uprave
Grada Doboja i na zvaničnoj internet stranici Grada Doboja i Ministarstva
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svoje- ručni potpis kandidata, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova uz propisan prijavni obrazac
kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, te izjave u pisanoj formi:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
ovjerene foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu da se obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ako bude
zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za
rad u upravi,
c) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima
je radio kandidat, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
d) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.
Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi komisija,
koju imenuje gradonačelnik nakon objavljivanja Javnog konkursa. Komisija
je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji
ispunjavaju uslove, te sačini izvještaj o sprovedenom konkursnom postupku
sa prioritetnom rang-listom. Komisija će kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama obavijestiti o datumu održavanja intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu
ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama Komisija će obavijestiti o datumu održavanja intervjua.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte
uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova
sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
Kandidatima se ne vraćaju priloženi dokumenti u svrhu dokazivanja opštih i posebnih uslova radnog mjesta po završetku Javnog konkursa.
VI – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefoni: 053/242-002 i242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ulica br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za
prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja.
Broj: 02-120-41/20
8.5.2020. godine Gradonačelnik,
Doboj Boris Jerinić, s.r

Izvor:  Službeni glasnik Republike Srpske broj 48/2020

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 04.06.2020

Datum objave: 25.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.