fbpx

JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Doboj raspisuje JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi (“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17, 7/18, 1/19, 4/19, 5/19, 6/19, 9/19, 11/19, 12/19, 3/20, 4/20 i 5/20), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17), Plana zapošljavanja službenika i namještenika u Gradsku upravu Grada Doboja za 2020. godinu, broj: 02-022-2709/19, od 31.12.2019. godine, i Odluke o izmjeni i dopuni Plana zapošljavanja službenika i namještenika u Gradsku upravu Grada Doboja za 2020. godinu, gradonačelnik Doboja raspisao je

JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

I – Upražnjena pozicija

1. Komunalni policajac u Odjeljenju za poslove komunalne policije Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan) izršilac,

2. samostalni stručni saradnik trećeg zvanja za poslove razvoja, materijalno-fi nansijske i organizacione poslove u Odjeljenju za izgradnju, obnovu i razvoj Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan ) izvršilac,

3. samostalni stručni saradnik za poslove izgradnje i obnove u Odjeljenju za izgradnju, obnovu i razvoj Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan) izvršilac.

II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto broj 1. Visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, završen fakultet pravnog, ekonomskog smjera ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit, odnosno lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, poznavanje rada na računaru. Radno mjesto broj 2. Visoka stručna sprema, četevorogodišnji studij, VII/1 stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, završen ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera ili tehnički fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit ili lice koje je u drugima organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, poznavanje rada na računaru. Radno mjesto broj 3. Visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, VII/1 stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, završen građevinski, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog ili tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit ili lice koje je u drugima organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, poznavanje rada na računaru. III – Opis poslova radnog mjesta 1. Opis poslova radnog mjesta redni broj 1: – komunalni policajac ovlašćen je da vrši nadzor nad održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja, održavanjem i zaštitom javnih površina i drvoreda, kulturnih, nacionalnih spomenika i spomen-obilježja, – vrši nadzor nad održavanjem dvorišta, parking-prostora, bašta, privremenih objekata i drugih objekata i površina, – vrši i drugi nadzor iz djelokruga rada Odjeljenja, – ovlašćen je da pregleda opšte i pojedinačne akte i drugu dokumentaciju kada obavlja poslove nadzora, – utvrđuje identitet lica i druge činjenice i okolnosti od interesa za vršenje kontrole, – saslušava i uzima izjave od odgovornih i drugih lica, – nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti, – podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima za učinjeno krivično djelo, – podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, – izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mjesta za prekršaje, – preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja. Opis poslova radnog mjesta redni broj 2: – obavlja materijalno-fi nansijske poslove iz djelokruga rada Odjeljenja, – učestvuje u prikupljanju podataka i pripremi tenderske dokumentacije, – neposredno radi na blagovremenom pribavljanju potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova, – koordinira rad sa nadležnim u MZ i udruženjima građana i ostalim organima s ciljem kvalitetnije realizacije planiranih radova, – vodi evidenciju o ugovorenim radovima i priprema potrebnu dokumentaciju za planirane radove, odnosno prati tok izvedenih radova i plaćanja istih, – unosi podatke i vodi evidenciju realizovanih i planiranih radova po ugovorima o izvođenju radova, – prati stanje potrošnje sredstava Odjeljenja, odnosno dinamiku ostvarenja planiranih sredstava, – vrši analizu zahtjeva za fi nansijska sredstva, – priprema materijalno-tehničku dokumentaciju za izradu prijedloga odluka za plaćanje i nabavku potrebne opreme i materijala, – prati primjenu zakonskih propisa u oblasti javnih nabavki, – obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri pretpostavljeni, a koji su u vezi sa njegovim djelokrugom rada. Opis poslova radnog mjesta redni broj 3: – učestvuje u rješavanju i vodi postupak rješavanja pitanja vezanih za problematiku izbjeglog i raseljenog stanovništva i povratnika, odnosno daje prijedloge za njihovo rješavanje nadležnim strukturama, – pruža stručnu pomoć izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima sa teritorije grada s ciljem ostvarivanja prava u oblasti povratka i podnošenja prijava za dodjelu donatorske pomoći u oblasti povratka, – planira, priprema i realizuje programe u oblasti obnove infrastrukture i pruža pomoć pri izradi razvojnih projekata za područja gdje borave izbjegla i raseljena lica i povratnici, – neposredno radi na blagovremenom pribavljanju potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova, – na osnovu utvrđenih prioriteta, izrađuje i priprema tendere i projekte za realizaciju i koordinira rad sa komisijama za javne nabavke, – organizuje uvođenje u posao izabranih izvođača radova, te kontrolu kvaliteta i ugovorenih rokova za izvršenje radova, – usmjerava i kontroliše rad, odnosno izvršenje planiranih poslova na izgradnji i rekonstrukciji objekata, – vrši nadzor nad održavanjem i rekonstrukcijom objekata u vlasništvu Grada, – učestvuje u izradi građevinsko-tehničke dokumentacije i sačinjava premjere za izvođenje radova, – učestvuje u prikupljanju potrebnih podataka i dokumentacije za obnovu stambenih objekata, – neposredno na terenu vrši nadzor i kontrolu izvršenja ugovorenih radova, – obavlja poslove i zadatke vezano za saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama i predstavnicima u oblasti obnove, izgradnje i razvoja, – ostvaruje saradnju sa humanitarnim i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama radi realizacije projekata razvoja grada, – učestvuje u izradi projekata koji se apliciraju kod evropskih fondova u procesu evropske integracije i međunarodne saradnje, – vodi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima izbjeglih i raseljenih lica i povratnika za obnovu stambenih jedinica i obnovljenim stambenim jedinicama iz programa pomoći obnove i izgradnje za izbjegla i raseljena lica i povratnike, – vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o realizovanom povratku, zahtjevima za obnovu stambenih jedinica i obnovi stambenih jedinica iz programa pomoći izbjeglih i raseljenih lica i povratnik, i druga uvjerenja sa kojima dokazuju realizovane aktivnosti u oblasti obnove, izgradnje i razvoja iz oblasti ostvarivosti povratka, a na osnovu evidencije kojom raspolaže Odjeljenje, – sačinjava potrebne izvještaje, analize, planove, projekte i druga akta o radu Odjeljenja u oblasti izgradnje, obnove i razvoja, – obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri pretpostavljeni, a koji su u vezi sa njegovim djelokrugom rada. IV –

Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi, 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16). V – Potrebna dokumenta Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na info-pultu Gradske uprave Grada Doboja i na zvaničnoj internet stranici Grada Doboja i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom. Sve rubrike u obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis kandidata, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa. 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova uz propisan prijavni obrazac kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, te izjave u pisanoj formi: – da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH, – da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave, – da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, – da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. 2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti ovjerene foto-kopije: a) diplome o završenoj stručnoj spremi, b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave da se obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ako bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi, c) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima je radio kandidat, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), d) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom. Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi komisija, koju imenuje gradonačelnik nakon objavljivanja Javnog konkursa. Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, te sačini izvještaj o sprovedenom konkursnom postupku sa prioritetnom rang-listom. Komisija će kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama obavijestiti o datumu održavanja intervjua. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama Komisija će obavijestiti o datumu održavanja intervjua. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze. Kandidatima se ne vraćaju priloženi dokumenti u svrhu dokazivanja opštih i posebnih uslova radnog mjesta po završetku Javnog konkursa. VI – Rok za podnošenja prijava Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefoni br.: 053/242-002 i 242-001. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.

Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: Grad Doboj, Hilandarska ul. br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja. Broj: 02-120-71/20 7.7.2020. godine

Gradonačelnik, Doboj

Boris Jerinić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS broj 75

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 30.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.