fbpx

JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), odredaba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi (“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17 ,7/18, 1/19,4/19, 5/19, 6/19 i 9/19) i člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17) i Plana zapošljavanja službenika i namještenika u
Gradskoj upravi Grada Doboja za 2019. godinu, gradonačelnik grada Doboja raspisao je
JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Doboja
I – Upražnjena pozicija
1. Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja za stambene poslove u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac,
2. inspektor za hranu u Odjeljenju za inspekcijske poslove Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.
II – Opis poslova
Radno mjesto pod rednim brojem 1:
– vodi upravni postupak i rješava upravne stvari iz stambene oblasti (dodjela, zamjena, deložacije, otkup stanova),
– prati stanje u stambenoj oblasti, daje prijedloge i preduzima aktivnosti za rješavanje pitanja iz stambene oblasti,
– vrši kontrolu zakonitog korišćenja stanova u državnoj svojini,
– predlaže pokretanje postupka i ostvaruje saradnju sa drugim organima i vrši druge poslove iz djelokruga rada,
– sprovodi postupak registracije zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjere načelnik Odjeljenja i šef Odsjeka, a koji su u vezi sa njegovim djelokrugom rada.
Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Radno mjesto pod rednim brojem 2:
– obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem nadzoru, nadzor nad sanitarno-higijenskim stanjem objekata u kojim se vrše proizvodnja i promet hrane i drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
– vrši sanitarni nadzor nad lijekovima, izgradnjom i rekonstrukcijom
stambenih objekata, obrazovnih ustanova, zanatskih, trgovinskih, ugostiteljskih i turističkih objekata, te javnih i ostalih komunalnih objekata i uređaja ako nisu u nadležnosti republičkog sanitarnog inspektora,
– vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe,
– vrši sanitarni nadzor nad zdravstvenim stanjem lica koja rade na poslovima na kojim mogu svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje drugih ljudi,
– vrši nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na vodu za piće, objekte, uređaje i postrojenja za snabdijevanje
vodom za piće, izuzev sanitarnog nadzora nad izgradnjom sistema za snabdijevanje stanovništva vodom za piće,
– vrši nadzor nad izvršenjem zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na zaštitu i unapređenje čovjekove okoline,
– vrši nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na propisane sanitarno-higijenske mjere u objektima zdravstvenih
ustanova, školskih i pedagoških ustanova, viših škola i fakulteta, ustanova za zbrinjavanje starih i odraslih lica, objektima rekreativnih i kulturnih ustanova, objektima za održavanje lične higijene i uljepšavanje lica i tijela, ugostiteljsko-turističkim objektima, zanatsko-uslužnim objektima, industrijskim
objektima te objektima i sredstvima javnog saobraćaja, izuzev vazdušnog saobraćaja, i u drugim objektima za smještaj i okupljanje ljudi,
– vrši nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na sanitarno-tehničke uslove utvrđene posebnim propisima,
– vrši kontrolu u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti,
– vrši kontrolu prometa otrova na malo,
– preduzima mjere u dispoziciji otpadnih materija koje imaju štetan uticaj na zdravlje ljudi iz naselja i objekata pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom,
– vrši nadzor u pogledu pridržavanja propisa kojim se uređuju opšti uslovi obavljanja djelatnosti (registracija: odobrenje za rad, rješenje, saglasnosti,
drugo odobrenje nadležnih institucija, predmet poslovanja, sjedište i naziv) koji se odnose na kvalitet i zdravstvenu ispravnost hrane, uključujući i hranu
za životinje, i druge oblasti određene propisima,
– vrši i druge poslove propisane zakonom i po nalogu načelnika Odjeljenja,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja,
– inspektor u obavljanju nadzora samostalno vodi postupak, donosi rješenje i preduzima mjere u okviru svojih prava, dužnosti i ovlašćenja utvrđe- nih odgovarajućim zakonom i drugim propisima.
III – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Radno mjesto pod rednim brojem 1
Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, završen fakultet pravnog
smjera ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u organima uprave (odnosno lice koje je u drugima organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja) i poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto pod rednim brojem 2
Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, VII/1 stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova,
završen fakultet medicinskih nauka ili drugi fakultet prirodnog smjera, dipl.
inženjer tehnologije – hemijskog ili prehrambenog smjera, dipl. inženjer poljoprivrede – prehrambeni smjer, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanje i položen stručni ispit (ili: lice koje je u drugima
organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se pri-
30.10.2019. OGLASNI DIO – Broj 90 V
miti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od
dana zaposlenja) i poznavanje rada na računaru.
IV – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na info-pultu Gradske uprave
Grada Doboja i na zvaničnoj internet stranici Grada Doboja i Ministarstva
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svoje- ručni potpis kandidata, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, uz propisani prijavni obrazac, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske,
odnosno Bosne i Hercegovine i izjave u pisanoj formi:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu da se obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ako bude
zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za
rad u upravi u skladu sa Uredbom o polaganju stručnog ispita za rad u upravi
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i
7/15),
c) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima
je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
d) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova nije uopšte izdavala dodatak diplomi kandidat je dužan da uz diplomu
o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove
da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje. Kandidati koji su
fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifi kovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja.
Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi Komisija,
koju imenuje gradonačelnik nakon objavljivanja Javnog konkursa. Komisija
je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji
ispunjavaju uslove, te sačini izvještaj o sprovedenom konkursnom postupku
sa prioritetnom rang-listom.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu
ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju
osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
Kandidatima se po završetku Javnog konkursa ne vraćaju priloženi dokumenti u svrhu dokazivanja opštih i posebnih uslova radnog mjesta.
VI – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon br.: 053/242-002 i 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće
biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ul. br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za
prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja.
Broj: 02-120-183/19
14.10.2019. godine Gradonačelnik,
Doboj Boris Jerinić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske broj 90 od 30.10.2019.godine

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 13.11.2019

Datum objave: 01.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.