fbpx

JAVNI KONKURS za prijem na rad na određeno i neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu Nacionalni park “Drina” Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Nacionalni park “Drina” Srebrenica

JAVNI KONKURS za prijem na rad na određeno i neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu Nacionalni park “Drina” Srebrenica

Na osnovu člana 18. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 68/07 i 109/12), člana 6. Zakona o nacionalnim parkovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/10) i čl. 22. i 26. Statuta Javne ustanove Nacionalni park “Drina” Srebrenica, direktor raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem na rad na određeno i neodređeno vrijeme u
Javnu ustanovu Nacionalni park “Drina” Srebrenica

I – Upražnjene pozicije:
1. rukovodilac Sektora zaštite prirodnih vrijednosti,
kulturnih i drugih dobara i gazdovanje njima, na određeno
vrijeme 12 mjeseci …………………………………………………..1 (jedan) izvršilac,
2. šef Službe za zaštitu i uzgoj šuma, na određeno
vrijeme 12 mjeseci …………………………………………………..1 (jedan) izvršilac,
3. stručni saradnik za medije, promociju, informisanje,
zaštitu kulturno-istorijskih vrijednosti i javne nabavke,
na određeno vrijeme 12 mjeseci ………………………………..1 (jedan) izvršilac,
4. referent zaštite od požara, na određeno
vrijeme šest mjeseci …………………………………………………1 (jedan) izvršilac,
5. nadzornici, na određeno vrijeme šest mjeseci ……………2 (dva) izvršioca,
6. kontrolor Posebnog lovišta “Sušica” i
Lovišta “Bijele vode”, na određeno
vrijeme 12 mjeseci …………………………………………………..1 (jedan) izvršilac,
7. ribočuvar, na neodređeno vrijeme …………………………….2 (dva) izvršioca.
II – Opis poslova
Radno mjesto pod rednim brojem 1:
– organizuje cjelokupni rad u Sektoru i brine o realizaciji poslova i radnih zadataka od strane radnika Sektora,
– radi na izradi složenijih poslova planiranja i analize i izrade investicionih programa, odnosno elaborata za pojedine investicione objekte,
– radi na organizovanju projektovanja, izgradnje i održavanja objekata
u funkciji razvoja i unapređenja JUNP “Drina” i popularizaciji prirodnih i
kulturno-istorijskih dobara,
– radi na zaštiti, unapređenju šuma i šumskog zemljišta kao prirodne
vrijednosti,
– organizuje u saradnji sa referentnim ustanovama istraživanja u oblasti
zaštite i razvoja JUNP “Drina”,
– radi na organizaciji i održavanju razvojnih, kulturno-zabavnih i idejnovaspitnih manifestacija,
– organizuje izradu raznog reklamnog materijala (suvenira, znački, majica, razglednica i slično) s ciljem prezentacije i popularizacije preduzeća,
– organizuje predavanje za posjetioce i grupe te vodiče u prirodi s ciljem
promovisanja prirodnih vrijednosti i kulturnih dobara JUNP “Drina”,
– učestvuje na sajmovima i prezentuje potencijale JUNP “Drina”,
– učestvuje u realizaciji projekata s ciljem razvoja i unapređenja JUNP
“Drina”.
Radno mjesto pod rednim brojem 2:
– učestvuje u realizaciji planova zaštite šuma i drugih prirodnih vrijednosti u skladu sa Planom i Programom upravljanja JUNP “Drina”,
– prati zdravstveno stanje šuma i preduzima mjere za sprečavanje štetnih
uticaja na šumske eko-sisteme,
– planira i preduzima mjere za zaštitu rijetkih vrsta šumskog rastinja,
– učestvuje u realizaciji planova pošumljavanja,
– obavlja i druge poslove u okviru stručnih i radnih sposobnosti, a po
nalogu nadređenog rukovodioca,
– za svoj rad odgovoran je nadređenom rukovodiocu,
– stara se o zaštiti, reprodukciji Pančićeve omorike kao tercijernog relikta posebnog značaja i važnosti.
Radno mjesto pod rednim brojem 3:
– uređuje info-platformu Nacionalnog parka,
– koordinira izradu i uređenje promotivnog materijala,
– vodi, ažurira i unapređuje promotivne aktivnosti, veb-sajt, veb-aplikacije i sl.,
– vrši komunikaciju sa svim medijima, kako za potrebe Parka tako i u
vidu PR-a,
– prati i vrši zaštitu autorskih prava Nacionalnog parka,
– kreira i organizuje prezentacije Nacionalnog parka – sajmovi, manifestacije, naučni skupovi i sl.,
– dostavlja Upravi po pitanju marketinga pisane materijale, elaborate,
programe, planove i sl.,
– vrši konkretnu realizaciju pojedinih dijelova ili elemenata dugoročnih
programa ili planova,
– usko sarađuje sa turističkim organizacijama,
– obavlja i druge poslove u okviru stručnih i radnih sposobnosti, a po
nalogu nadređenog rukovodioca,
– upoznaje posjetioce i turiste o kulturno-istorijskim vrijednostima JUNP
“Drina”,
– vrši predavanje časova istorije posjetiocima na lokalitetu JUNP
“Drina”,
– radi na organizovanju vaspitno-obrazovnih, kulturno-istorijskih i zabavno-sportskih manifestacija od šireg društvenog interesa,
– vodi evidenciju o broju posjetilaca kulturnim i istorijskim objektima,
– stara se o ubilježavanju i zaštiti mjesta i objekata vezanih za događaje
i ličnosti iz bliže i dalje istorije,
– čuva i prikuplja razni video i pisani materijal vezan za istorijske događaje,
– brine o zaštiti kulturnih i istorijskih objekata i spomenika iz bliže i dalje
istorije JUNP “Drina”,
– učestvuje u organizaciji raznih kulturnih manifestacija, kao što su likovna kolonija, dani poezije i sl.,
– usko sarađuje sa drugim kulturnim ustanovama, kao što su muzeji, naučni instituti, biblioteke, te kulturnim i sportskim organizacijama,
– za svoj rad odgovoran je nadređenom rukovodiocu.
Radno mjesto pod rednim brojem 4:
– izučava opasnost od požara, predlaže i neposredno preduzima mjere
zaštite od požara,
– izrađuje uputstva i upozorenja za pojedine objekte u vezi sa opasnostima od požara,
– organizuje i stara se o urednom vođenju evidencija iz protivpožarne
zaštite,
– odgovara za održavanje i tehničku ispravnost uređaja, aparata i ostale
opreme za zaštitu od požara,
– vrši kontrolu i vodi evidenciju o svim vatrogasnim aparatima i uređajima,
– sastavlja pismene izvještaje o uočenim nedostacima u vezi sa zaštitom
od požara i dostavlja nadležnim organima,
– vodi evidenciju o šumskim požarima i pokreće postupak za utvrđivanje
uzroka požara,
– obavlja i druge poslove iz oblasti protivpožarne zaštite,
– organizuje dežurstva po potrebi,
– vodi evidenciju radnika koji su izvršili obuku iz protivpožarne zaštite,
– obavlja i druge poslove u okviru stručnih i radnih sposobnosti, a po
nalogu nadređenog rukovodioca,
– za svoj rad odgovoran je nadređenom rukovodiocu.
Radno mjesto pod rednim brojem 5:
– obezbjeđuje unutrašnji red, kontroliše primjenu Pravilnika o unutrašnjem redu,
– obavezan je poznavati osnovna obilježja JUNP “Drina”,
– postavlja i održava propisane oznake u JUNP “Drina”,
– obavlja poslove čuvanja zemljišta, spomenika, šuma, fl ore, faune, ribolovnog područja i druge poslove u skladu sa zakonom,
– čuva područje Parka od bespravne sječe šuma i lova divljači,
– svakodnevno uočava sve fi zičke promjene na području NP u kome je
raspoređen i bilježi u službenu knjigu,
– vodi turističke grupe kroz područje JUNP “Drina” i daje sve potrebne
informacije i objašnjenja posjetiocima,
– ovlašćen je da legitimiše lice u Nacionalnom parku i izvrši pregled
ulazne takse, svih vrsta vozila i tovara, privremeno oduzme predmete kojima
je izvršen prekršaj ili krivično djelo i predmete koji su nastali ili pribavljeni
izvršenjem takvog djela i da sve predmete bez odlaganja preda nadležnoj
službi Nacionalnog parka,
– obavještava i predaje organu unutrašnjih poslova lice bez ličnih isprava
zatečeno u vršenju prekršaja ili krivičnog djela,
– izdaje prekršajni nalog, u skladu sa Zakonom o prekršajima,
– u vršenju službe nadzornik Nacionalnog parka dužan je da pokaže legitimaciju nadzornika,
– vodi službenu knjigu i dostavlja ostale izvještaje,
– odgovoran je za unutrašnji red na području JUNP “Drina”,
– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog rukovodioca,
– za svoj rad odgovoran je šefu Službe.
Radno mjesto pod rednim brojem 6:
– organizuje i koordinira rad nadzornika šuma, lova i ribolova u Lovištu
“Sušica”,
– radi na planu zaštite lovnih objekata u lovištu i na planu uzgojnih radova u lovištu, šumarstvu i ribarstvu,
– kontroliše rad i prisutnost na terenu nadzornika i rad domaćice lovnih
objekata,
– prikuplja izvještaje o stanju na terenu u lovnim rejonima, rezultatima
osmatranja, zdravstvenom stanju divljači, ribe i šuma i dostavlja ih rukovodiocu Sektora,
– organizuje ishranu, izviđanje i lov divljači u lovištu,
– rukovodiocu Sektora dostavlja trebovanje za nadzornike i lovne objekte lovišta,
– vodi evidenciju o prisutnosti nadzornika u Parku i lovnom području,
– vrši po potrebi saradnju i kontrolu sa organima policije i inspekcije,
– obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca,
– za svoj rad odgovara rukovodiocu.
Radno mjesto pod rednim brojem 7:
– traži dozvolu za obavljanje ribolova i ličnu kartu ili drugu ispravu na
osnovu koje se može utvrditi identitet lica,
– vrši pregled objekata, plovnih objekata, ribolovnog alata, opreme za
ribolov i ulova,
– pristupa ribolovnoj vodi na ribarskom području i ribolovnoj zoni s ciljem kontrole,
– prodaje dnevne, sedmične i mjesečne dozvole za sportski ribolov,
– privremeno oduzima dozvolu za ribolov, sredstva, alat i opremu za
ribolov na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini ako postoji osnovana sumnja da su upotrijebljeni ili namijenjeni za izvršavanje radnji koje su
zabranjene zakonom,
– oduzima ulov ako postoji osnovana sumnja da je riba ulovljena suprotno odredbama zakona,
– u ime i za račun korisnika ribolovne zone ili koncesionara izdaje prekršajni nalog ili podnosi nadležnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka zbog prekršaja čijim je izvršenjem oštećen korisnik ribolovne zone
ili koncesionar,
– utvrđuje da li se ribolov obavlja u skladu sa zakonom,
– vrši zaštitu ribljeg fonda od nezakonitog lova,
– izvršava i sprovodi sve naredbe organa upravljanja,
– obavlja i druge poslove u okviru stručnih i radnih sposobnosti, a po
nalogu nadređenog rukovodioca,
– za svoj rad odgovoran je šefu Službe.
III – Posebni uslovi za navedena radna mjesta
Radno mjesto pod 1:
– VSS – poljoprivredni, ekološki, šumarski i društveni smjer, dvije godine radnog iskustva.
Radno mjesto pod 2:
– VSS – šumarski smjer, jedna godina radnog iskustva.
Radno mjesto pod 3:
– VSS, VŠS – turistički, društveni smjer, jedna godina radnog iskustva.
Radno mjesto pod 4:
– SSS – tehnički smjer, šest mjeseci radnog iskustva.
Radno mjesto pod 5:
– SSS – šumarski, veterinarski, poljoprivredni, građevinski, opšti smjer,
šest mjeseci radnog iskustva.
Radno mjesto pod 6:
– VSS, VŠS, SSS šumarskog smjera, jedna godina radnog iskustva.
Radno mjesto pod 7:
– SSS (III ili IV stepen), šest mjeseci radnog iskustva, tri godine bavljenja sportskim ribolovom i položen ribočuvarski ispit.
IV – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za poslove u Nacionalnom
parku,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću zaposlenog u Nacionalnom parku.
V – Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
te izjave u pisanoj formi:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred
Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Nacionalnom parku,
– da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću zaposlenog u Nacionalnom parku.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
foto-kopije:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– uverenja o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod br. 4, 6. i 7,
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja,
– isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene
zakonom.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće
biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: Javna ustanova Nacionalni park “Drina” Srebrenica, Glavna bb, 75
436 Skelani, sa naznakom: Komisiji za prijem na rad u JU Nacionalni park
“Drina” Srebrenica.
Broj: 03-614-14/20
15.1.2020. godine

Direktor,
Skelani Dr Radomir Pavlović, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 19.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.