fbpx

Javni konkurs za prijem pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem pripravnika:

Javni konkurs za prijem pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

OPIS RADNOG MJESTA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Trg Republike Srpske 8
78000 Banja Luka

Objavljuje:

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem pripravnika:
1.1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Zvornik – 1 izvršilac;
1.2. Pripravnik sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Zvornik – 1 izvršilac;
1.3. Pripravnik sa višom stručnom spremom (VI stepen stručne spreme) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka – 1 izvršilac;
1.4. Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme) – koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka – 1 izvršilac;
1.5. Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme) – koji će pripravnički staž obavljati u Sjedištu Poreske uprave – Sektor za informacione tehnologije – 1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem pripravnika:
– da je državljanin Republike Srpske ili BiH
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

Posebni uslovi za prijem pripravnika:
1.1. Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, (prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova, VII stepen stručne spreme);
1.2. Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna, IV stepen stručne spreme);
1.3. Viša škola ekonomskog smjera, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera (prvi ciklus studija sa stečenih 180 ECTS bodova, VI stepen stručne spreme);
1.4. Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera (prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova, VII stepen stručne spreme);
1.5. Završen elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera (prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova, VII stepen stručne spreme);

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi, prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca Prijave na javni konkurs (Tačka V).
Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.
Pripravnički staž za lica sa završenom višom stručnom spremom traje 9 mjeseci, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.
Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje 6 mjeseci, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika
Prijave na konkurs podnose se lično, ili putem pošte na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:
– kopiju diplome (svjedočanstva) o završenoj školskoj spremi.

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:
17.08.2021. godine (utorak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem 1.1., 1.2. i 1.3 : 18.08.2021. godine (srijeda) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem: 1.4. i 1.5.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.
Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.
Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):
– diplomu o završenoj školskoj spremi,
– uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,
– rodni list,
– ljekarsko uvjerenje,
– uvjerenje o neosuđivanosti i
– radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.
Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 07.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.