fbpx

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u Opštinsku upravu Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Srebrenica

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u Opštinsku upravu Srebrenica

Na osnovu odredaba člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), čl. 54. i 55, te članom 97. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 95. stav 3. Statuta
Opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj 2/18) te
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, br. 2/17, 1/18, 2/18 i 3/18), načelnik opštine Srebrenica r aspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u
Opštinsku upravu Srebrenica

I – Načelnik opštine Srebrenica raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom:
1. bakalaureat/bachelor ekonomije ……………………………………….1 izvršilac,
2. diplomirani defektolog …………………………………………………….1 izvršilac.
Pripravnici se raspoređuju na određeno vrijeme u Opštinsku upravu na
period od dvanaest mjeseci, odnosno jedne godine.
II – Status
Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima prava i obaveze kao i ostali zaposleni u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom, te mu
pripada mjesečna naknada u visini od 500,00 KM u neto iznosu.
III – Opšti uslovi:
1. da su kandidati državljani BiH, odnosno Republike Srpske,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
7. da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj
Jugoslaviji (član IX stav 1. Ustava BiH),
8. da nisu zasnovali radni odnos nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme koja je predmet Javnog konkursa, odnosno da su prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici.
IV – Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate
Pripravnici:
– završena VSS (visoka stručna sprema) ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
– da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici i da do
sada u okviru stečene VSS nije zasnivao radni odnos,
– socijalni status pripravnika (poželjno dostaviti dokumentaciju).
V – Potrebna dokumenta uz prijavu na Javni konkurs: uz biografi ju o
kretanju u službi kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i
posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže ovjerenu
foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
– da je državljanin BiH, odnosno Republike Srpske (uvjerenje ne starije
od šest mjeseci),
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju samo izabrani kandidati),
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi (uvjerenje ne starije od šest mjeseci),
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– da se na kandidata ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH –
ovjerena izjava,
– da nije zasnivao radni odnos nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme koja je predmet Javnog konkursa, odnosno da su prijavljeni na evidenciji
Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti
sljedeću dokumentaciju:
– diplomu ili uvjerenje o stečenom stepenu obrazovanja:
– kandidati za poziciju broj 1, VSS – I ciklus sa ostvarenih 240 ECTS
bodova – bakalaureat/bachelor ekonomije,
– kandidati za poziciju br. 2, VSS – VII stepen ili I ciklus sa ostvarenih
240 ECTS bodova – diplomirani defektolog;
– uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
u Srebrenici, sa naznakom vremenskog perioda provedenog na evidenciji,
– izjavu da kandidat nema radnog staža nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
3. Poželjno je da kandidat koji podnosi prijavu dostavi sljedeću dokumentaciju:
– uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja,
– uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad ako je kandidat iz socijalno
ugrožene porodice,
IV OGLASNI DIO – Broj 9 7.2.2020.
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica roditelja kandidata ako sa njima živi u zajedničkom domaćinstvu,
– kućnu listu,
– uvjerenje nadležnog organa za poslove BIZ ako je kandidat iz kategorije porodice poginulog borca ili šehidske porodice,
– uvjerenje nadležnog organa ako je kandidat civilna žrtva rata ili lice
sa invaliditetom.
Traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao originale ili ovjerene
foto-kopije.
Sa svim kandidatima koji prema konkursnoj proceduri ispunjavaju zakonom predviđene uslove Komisija za prijem u Opštinsku upravu (u daljem
tekstu: Komisija) obaviće razgovor – ulazni intervju, a o mjestu i vremenu
održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
U izbornom postupku, putem usmenog razgovora, izvršiće se ocjenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata koji učestvuju u
izbornom postupku, prema kriterijumima i mjerilima propisanim od Komisije
za prijem u Opštinsku upravu.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština
Srebrenica, Komisiji za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Srebrenica,
Ul. Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika. Bilo bi poželjno da kandidati navedu na koju poziciju se
prijavljuju.
Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske”,
jednom dnevnom listu, na oglasnoj tabli Opštine i na opštinskoj veb-stranici.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 01-014-28/20
20.1.2020. godine Srebrenica

Načelnik opštine,
Mladen Grujičić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 10.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.