fbpx

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Vukosavlje

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA VUKOSAVLjE
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 163
74 470 VUKOSAVLjE

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje

I – Načelnik opštine Vukosavlje raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, na način kako slijedi:

1. dipl. informatičar,
2. dipl. socijalni radnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – Opšti uslovi su:
-da je državljanin Republike Srpske, odnsno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi za prijem pripravnika iz tačke I ovog Konkursa su:
a) Za poziciju rednog broja 1. – Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, završen fakultet informatike.
b) Za poziciju rednog broja 2. – Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova; završen fakultet političkih nauka, smjer socijalni rad.

IV – Potrebna dokumenta, rok, mjesto njihovog podnošenja i ostale informacije
(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs dostupan na Info – pultu i veb stranici optštine Vukosavlje. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.
(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, odnosno uvjerenja o diplomiranju koje ne može biti starije od godine dana od dana diplomiranja.
(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija od tri člana obaviće usmeni intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke IV stav (1) podtačka 1), 3) i 4) Javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava (4) ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom (4) ove tačke.
(6) Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Vukosavlje (šalter sala) svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova ili putem pošte na sledeću adresu: Opštinska uprava opštine Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, 74470 Vukosavlje, sa naznakom ,,Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika, NE OTVARATI“
Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Bojan Popović, kontakt telefon 053/707-702.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.