fbpx

Javni konkurs za prijem pripravnika

Ovaj oglas je istekao

OPIS RADNOG MJESTA Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 3. stav 2 Pravilnika o postupku prijema pripravnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina (“Službeni glasnik Grada Bijeljina”, br. 21/17), a u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS-djece poginulih boraca VRS br.02.3.1/0601-1230-2/21 od 28.07.2021. godine, Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika VSS- djece poginulih boraca VRS u Gradsku upravu Grada Bijeljina

Javni konkurs za prijem pripravnika

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 3. stav 2 Pravilnika o postupku prijema pripravnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina (“Službeni glasnik Grada Bijeljina”, br. 21/17), a u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS-djece poginulih boraca VRS br.02.3.1/0601-1230-2/21 od 28.07.2021. godine, Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem pripravnika VSS- djece poginulih boraca VRS u Gradsku upravu Grada Bijeljina

I Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika visoke stručne spreme iz kategorije djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme i to :

1. diplomirani ekonomista……………2 pripravnika
2. diplomirani informatičar……….1 pripravnik
3. profesor fizičke kulture………….1 pripravnika

II – Status
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
Pripravnici će sticati radno iskustvo u svom stručnom zvanju kroz rad u Gradskoj upravi Grada Bijeljina u trajanju do dvanaest mjeseci odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi
Pripravnik mora ispunjavati sledeće posebne uslove:
1. završen fakultet odgovarajućeg smjera (visoka stručna sprema, VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova ) i stečeno zvanje diplomirani ekonomista, diplomirani informatičar, profesor fizičke kulture.
2. da nema radnog iskustva u svom-traženom zanimanju
3. da se nalazi na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS
4. da ima status djeteta poginulog borca Vojske Republike Srpske

V – Potrebna dokumenta
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o poziciji i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom-uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti kopije sljedećih dokumenata i to:
1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) diplomu o završenoj školskoj spremi,
3) izjava da kandidat nema radnog iskustva u svom-traženom zanimanju,
4) uvjerenje/potvrda JU Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda
5) dokaz da je kandidat iz kategorije djece poginulih boraca VRS (uvjerenje nadležnog Odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu).

Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovane diplome. Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ prije 06.04.1992. godine kao i oni koji su diplomu stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu nostrifikovanja diplome.
Dokazi – kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pismenim putem.
Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuju sposobnosti kandidata i poznavanje načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouoprave.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavješetenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog Konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije relevantne za javni konkurs:
Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“. Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Jelena Aleksić, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-151.
Broj: 02-123-109/21

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 01.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.