fbpx

JAVNI KONKURS za prijem službenika i namještenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Kozarska Dubica raspisuje JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS za prijem službenika i namještenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), a u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje

JAVNI KONKURS za prijem službenika i namještenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica

I – Načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje Javni konkurs za prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica:

1. viši stručni saradnik za pravna pitanja: – 1 izvršilac,

2. viši stručni saradnik za pripremu projekata i planskih dokumenta: – 1 izvršilac,

3. dostavljač: – 1 izvršilac.

II – Opis poslova Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Kozarska Dubica. IV – Status Viši stručni saradnik za pravna pitanja i viši stručni saradnik za pripremu projekata i planskih dokumenata imaju status službenika šeste kategorije, trećeg zvanja, a dostavljač status namještenika u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica. Prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom.

V – Opšti uslovi: 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, 6. da se na njega ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH i 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. VI – Posebni uslovi 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1: – VSS, 180 ECTS bodova, fakultet društvenog smjera – pravnik, – položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, – jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, – poznavanje rada na računaru i – položen vozački ispit Be-kategorije. 2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2: – VSS, 180 ECTS bodova, fakultet tehničkih nauka, smjer: arhitektura i urbanizam, – položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, – jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, – poznavanje rada na računaru, – položen vozački ispit Be-kategorije. 3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3: – NK – osnovna škola. Uz prijavu na Konkurs, kandidati za radno mjesto pod rednim br. 1. i 2. dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: 1. uvjerenje o državljanstvu, 2. izvod iz matične knjige rođenih, 3. potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7. Opštih uslova, 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, 5. diplomu o stečenom obrazovanju, 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, 7. dokaz o radnom iskustvu, 8. dokaz o poznavanju rada na računaru, 9. kopiju vozačke dozvole. Kandidati koji konkurišu za dostavljača dužni su priložiti: 1. uvjerenje o državljanstvu, 2. izvod iz matične knjige rođenih, 3. potpisane i ovjerene izjave iz t. 5. i 6. Opštih uslova, 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i 5. svjedočanstvo o stečenom obrazovanju. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu obaviće intervju, na kom će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua. Javni konkurs za prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Blic”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.. Za sva dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti na telefon broj: 052-416-014. Kontakt osoba je samostalni stručni saradnik za personalne poslove. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni. Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Kozarska Dubica, Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika, 79 240 Kozarska Dubica, Svetosavska ul. broj 5.

Broj: 01-103-3/20

16.7.2020. godine

Načelnik opštine, Kozarska Dubica

Dr Radenko Reljić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 75

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 30.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.