fbpx

JAVNI KONKURS za provođenje procedure za izbor kandidata za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Ovaj oglas je istekao

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

JAVNI KONKURS za provođenje procedure za izbor kandidata za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 37/03), člana 43. i člana 44. Zakona o zaštiti ličnih podataka («Službeni glasnik BiH», br. 49/06 i 76/11) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 01,02-50-16-1091-2,4/20, od 25.6.2020. godine, Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za provođenje procedure za izbor kandidata za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

1/01 Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova i radnih zadataka: predstavlja Agenciju za zaštitu ličnih podatakau Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Agencija); izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine te godišnji budžet Agencije i predlaže ih za usvajanje Savjetu ministara Bosne i Hercegovine; upravlja i usmjerava poslove iz nadležnosti Agencije; predlaže nadležnom organu pokretanje pregovora vezanih za zaključenje međunarodnih sporazumao saradnji u vezi sa pitanjem zaštite ličnih podataka; obavlja stalne analize radi racionalnog rasporeda zaposlenih i tehničkih sredstava. Direktor obavlja i druge poslove kao što su: predlaže Savjetu ministar Bosne i Hercegovine pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, uključujući ukupan broj zaposlenih i kriterijume za popunu, druge pravilnike i druge propise predviđene zakonom, u skladu sa Zakonom o ministrastvima i drugim organima Bosne i Hercegovine; imenuje rukovodioce organizacionih jedinica Agencije; dodjeljuje zadatke pomoćnicima direktora, u skladu sa zakonom; odlučuje o pravima i dužnostima iz ove oblasti; nabavlja opremu i druga materijalna sredstva za potrebe Agncije; podnosi godišnji izvještaj o radu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a po potrebi ili na zahtjev ministra, podnosi i posebne izvještaje; dostavlja izvještaje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine; obavlja i druge dužnosti propisane zakonom. Direktor je odgovoran za zakonit rad Agencije i za zakonito trošenje sredstava dodijeljenih Agenciji iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Mandat:

Javni konkurs raspisuje se za izbor direktora, na period od pet godina.

Direktor je za svoj rad odgovoran Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

1. Opšti uslovi

Kandidat za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

· da je stariji od 18 godina;

· da je državljanin Bosne i Hercegovine;

· da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; · da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina;

· da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;

2. Posebni uslovi

Pored općih uslova, kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

· obrazovanje diplomiranog pravnika, visoka stručna sprema (VII. stepen obrazovanja, odnosno bolonjskog sistema studiranja, sa ostvarenih 240 ETCS bodova);

· pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja u upravi;

· dokazano iskustvo u oblasti poštivanja ljudskih prava;

· priznat visok moralni status

· položen stručni upravni ispit

3. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni konkurs, kandidat je dužan priložiti:

1. biografiju (CV) sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona;

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrificiranu diplomu ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992.), odnosno dokaz o zvanju diplomiranog pravnika;

4. dokaz o traženom radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u odgovarajućoj oblasti, izdat od relevantne institucije;

5. dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina (ne stariji od tri mjeseca);

6. izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (ovjerenu od nadležnog organa);

7. izjavu da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH (ovjerenu od nadležnog organa).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

4. Napomene za sve kandidate

– Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima, s obzirom na odredbe člana 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara BiH i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

– Komisija će provesti proceduru u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara BiH i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine. – Nakon provedenog Javnog konkursa, kandidate koji budu ispunjavali uslove Komisija će pozvati na intervju.

– Cilj intervjua je da se utvrdi stručnost i osposobljenost kandidata za obavljanje poslova te krajnja i sveukupna ocjena kandidata.

– Prije intervjua, svaki kandidat dužan je Komisiji za izbor dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac-izjavu u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

– Nakon intervjua, Komisija će prijedlog rang-liste dostaviti Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH radi imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

5. Način i rok podnošenje prijava

Javni konkurs objavljuje se u «Službenom glasniku BiH», «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH» i na web-stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine www.parlament.ba (Sekretarijat/Oglasi/konkursi/interno), te obavještenje o javnom konkursu u dnevnim listovima: „Glas Srpske“, ,,Oslobođenje“ i „Večernji list“.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno, uz upozorenje „ne otvarati“, na adresu:

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

«JAVNI KONKURS za provođenje procedure za izbor kandidata za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini » s naznakom „NE OTVARATI“

Trg BiH br. 1

71 000 Sarajevo

NAPOMENA* Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.08.2020

Datum objave: 23.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.