fbpx

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I – 1  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

1.1.    Viši stručni saradnik za savjetodavstvo i zadrugarstvo                                     1 izvršilac

1.2.    Viši stručni saradnik za stočarstvo,

Područna jedinica Banja Luka                                                                                   2 izvršioca

1.3.    Viši stručni saradnik za agroekonomiju

Područna jedinica Prijedor                                                                                      1izvršilac

1.4.    Viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo,

Područna jedinica Gradiška                                                                                      1 izvršilac

1.5.    Viši stručni saradnik za stočarstvo

Područna jedinica Gradiška           1 izvršilac    

 

 2       Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

2.1.    Viši stručni saradnik za fondove i programe pomoći EU                                   1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Učestvuje u pripremi i izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti savjetodavstva i zadrugarstva, radi na usklađenosti propisa sa propisima EU iz oblasti savjetodavstva i zadrugarstva, priprema programe, rješenja, saglasnosti, informacije, izvještaje i druge akte, učestvuje u rješavanju upravnih predmeta, sarađuje sa subjektima koji rade na pružanju savjetodavnih usluga u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, priprema plan obuka za zaposlene u oblasti savjetodavstva, preduzima aktivnosti na informisanju poljoprivrednih proizvođača o mjerama agrarne politike i ostvarivanju prava iz oblasti poljoprivrede, predlaže oblik i način plasiranja poljoprivredno-tržišnih informacija korisnicima, učestvuje u sprovođenju Strategije savjetodavnih aktivnosti Republike Srpske, vrši aktivnosti na koordinaciji rada Poljoprivrednog zadružnog saveza Republike Srpske i poljoprivrednih zadruga, predlaže mjere za unapređenje i razvoj zadruga, sarađuje sa poljoprivrednim zadrugama i drugim institucijama, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Učestvuje u planiranju i sprovođenju programa rada, održava opremu, izvještava rukovodioca područne jedinice o svojim aktivnostima, razvija tehničku i poslovnu efikasnost, identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti, uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika iz stočarske proizvodnje i stalno ih ažurira, planira program savjetodavno-stručnog rada i obuka iz stočarstva koji zadovoljava potrebe proizvođača uz punu iskorištenost raspoloživih sredstava te uz dobijanje saglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovodioca Područne jedinice, osigurava sprovođenje plana, prilagođava ga potrebama na terenu kako bi se ispunili zahtjevi i potrebe poljoprivrednika, organizuje davanje savjeta direktno: usmeno i pismeno i putem medija, daje ih na odobravanje, izvještava neposrednog rukovodioca na mjesečnom nivou, vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilaco aktivnostima područne jedinice kada je riječ o stočarskoj proizvodnji i upotrebi opreme, u saradnji sa saradnicima iz iste oblasti identifikuje moguća rješenja za nedostatke i probleme u stočarskoj proizvodnji, razvija ih u praktičnoj formi i implementira ih na imanjima, sarađuje sa specijalistima iz oblasti stočarstva iz drugih organizacija kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se došlo do najboljih rješenja za identifikovane probleme, kontinuirano prati nove tehnologije iz oblasti stočarstva i identifikuje njihovu primjenjivost, obavlja stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu, sarađuje sa područnim jedinicama u oblasti uzgoja i selekcije kao i sa asocijacijama uzgajivača kvalitetno priplodne stoke, obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke, obavlja najsloženije stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu, obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Područne jedinice i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Organizuje i daje relevantne, praktične, blagovremene i nepristrasne savjete i kreira prihvatljive modele obuke kako za farmere tako i za zaposlene u Ministarstvu što rezultira unapređenjem rentabilnosti proizvodnje, samoodrživosti i poboljšanjem životnog standarda farmera, planira i implementira program rada koji proizilazi iz opisa posla i djelatnosti unutar svoje oblasti, održava i pravilno koristi opremu, redovno procjenjuje potrebe za obukom sa rukovodiocima i višim stručnim saradnicima u područnim jedinicama, u saradnji sa zaposlenima u Ministarstvu dizajnira, isporučuje, nadgleda i izvršava procjenu obuke za zaposlene u Ministarstvu i klijente koji rade u ruralnim oblastima, u saradnji sa zaposlenim u Ministarstvu dizajnira modele ekonomske analize svih vidova proizvodnje i učestvuje u izradi baze podataka kao preduslova dobre analize i planiranja, obezbjeđuje podršku udruženjima poljoprivrednih proizvođača pronalazeći marketinške modele njihovog nastupa na tržištu, utiče na povezivanje proizvođačkih i prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi, na nivou pojedinih regiona i grana proizvodnje, dizajnira u saradnji sa zaposlenim u Ministarstvu planove investiranja u poljoprivrednoj proizvodnji, obezbjeđuje izvođenje plana, prilagođava ga okolnostima i izvještava o mjesečnim rezultatima, nadgleda menadžment ciklusa obuke od strane izvršioca u Područnim jedinicama i na lokalnom nivou, vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilac o regionalnim i opštinskim aktivnostima obuke i korištenja opreme, učestvuje u razvoju službe na svoju inicijativu i na zahtjev rukovodioca i ostalih zaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Učestvuje u planiranju i sprovođenju programa rada za voćarstvo i vinogradarstvo, izvještava rukovodioca Područne jedinice o svojim aktivnostima, identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti, uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika iz voćarske i vinogradarske proizvodnje i stalno ih ažurira, planira aktivnosti savjetodavno-stručnog rada i obuka iz voćarstva i vinogradarstva koji zadovoljava potreba proizvođača uz punu iskorišćenost raspoloživih sredstava te uz dobijanje saglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovodioca Područne jedinice, osigurava sprovođenje godišnjeg plana aktivnosti, prilagođava ga potrebama na terenu kako bi se ispunili zahtjevi i potrebe poljoprivrednika, organizuje davanje savjeta direktno: usmeno i pismeno i putem medija, izvještava rukovodioca na mjesečnom nivou, vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilac o aktivnostima Područne jedinice kada je riječ o voćarskoj i vonogradarskoj proizvodnji i upotrebi opreme, u saradnji sa saradnicima iz iste oblasti identifikuje moguća rješenja za nedostatke i probleme u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, razvija ih u praktičnoj formi i implementira ih na imanjima, sarađuje sa specijalistima iz oblasti voćarstva i vinogradarstva iz drugih organizacija kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se došlo do najboljih rješenja za identifikovane probleme, kontinuirano prati nove tehnologije iz oblasti voćarstva i vinogradarstva i identifikuje njihovu primjenjivost, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Područne jedinice i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Učestvuje u planiranju i implementaciji programa rada, održava opremu, izvještava rukovodioca područne jedinice o svojim aktivnostima, razvija tehničku i poslovnu efikasnost, identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti, uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika iz stočarske proizvodnje i stalno ih ažurira, planira program savjetodavno-stručnog rada i obuka iz stočarstva koji zadovoljava potrebe proizvođača uz punu iskorištenost raspoloživih sredstava te uz dobijanje saglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovodioca Područne jedinice, osigurava sprovođenje plana, prilagođava ga potrebama na terenu kako bi se ispunili zahtjevi i potrebe poljoprivrednika, organizuje davanje savjeta direktno: usmeno i pismeno i putem medija, izvještava rukovodioca na mjesečnom nivou, vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilac o aktivnostima Područne jedinice kada je riječ o stočarskoj proizvodnji i upotrebi opreme, u saradnji sa saradnicima iz iste oblasti identifikuje moguća rješenja za nedostatke i probleme u stočarskoj proizvodnji, razvija ih u praktičnoj formi i implementira ih na imanjima, sarađuje sa specijalistima iz oblasti stočarstva iz drugih organizacija kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se došlo do najboljih rješenja za identifikovane probleme, kontinuirano prati nove tehnologije iz oblasti stočarstva i identifikuje njihovu primjenjivost, obavlja stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu, sarađuje sa Područnim jedinicama u oblasti uzgoja i selekcije kao i sa asocijacijama uzgajivača kvalitetno priplodne stoke, obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke, obavlja stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu, obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Područne jedinice i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Prikuplja informacije i priprema materijale o dostupnoj EU razvojnoj pomoći; obavlja poslove prezentacije raspoloživih programa pomoći potencijalnim korisnicima; prikuplja podatke o programima/projektima koji se mogu kandidivati za EU razvojnu pomoć; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Odjeljenja; ostvaruje koordinaciju republičkioh organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje u republičkim propisima; koordinše i usklađuje djelovanje republičkih predstavnika u radu radnih tijela uspostavljenih u okviru sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini; sarađuje sa drugim službama u vezi davanja stručnih mišljenja i izrade informativnih materijala; priprema i učestvuje u obukama koje imaju za cilj pripremu kvalitetnijih programa/projekata, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet – smjer stočarstvo ili opšti smjer; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru..

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet, -smjer agroekonomija ili opšti; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet – smjer voćarsko vinogradarski; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet – smjer stočarstvo; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; fakultet političkih nauka, pravni, filološki-studijski program engleski jezik i književnost ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru; aktivno znanje engleskog jezika.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obraljzovanja;

g) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5. (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

 

                                                                                                                                                  VD DIREKTORA  

 Saša Gligorić

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 02.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.