fbpx

JAVNI  KONKURS za upražnjena radna mjesta Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

JAVNI  KONKURS za upražnjena radna mjesta Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S
za upražnjen
a radna mjesta

I – 1 Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

 

1.1.  Viši stručni saradnik za upravno-nadzorne poslove,

Odjeljenje za upravno-nazorne poslove Banja Luka,

Resor boračko-invalidske zaštite                                                                           1 izvršilac

 

   2.  Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

2.1.  Viši stručni saradnik za poslove readmisije,

Sektor za migracije i poslove readmisije                                                              1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Po pravilima upravnog postupka i uz primjenu materijalnih propisa u drugostepenom postupku vrši reviziju prvostepenih rješenja; rješenja po zahtjevima za ponavljanje postupka; donosi rješenja o mjesnoj dadležnosti; daje odgovore na tužbu u upravnim sporovima; ulaže vanredna pravna sredstva; podnosi apelacije Ustavnom sudu u saradnji sa izvršiocima iz drugih odjeljenja u okviru Resora; sarađuje sa nadležnim organima i ustanovama; po potrebi priprema instrukcije u vezi sa upravnim rješavanjem; daje stručna mišljenja, uputstva i objašnjenja; odgovara na upite u vezi sa rješavanjem u upravnom postupku; sačinjava i podnosi izvještaje; vrši nadzor nad povjerenim poslovima organa jedinica lokalne samouoprave iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite CŽR; sačinjava izvještaje o izvršenom nadzoru i daje prijedlog mjera za postupanje; pruža stručnu pomoć prvostepenim organima u pogledu povjerenih poslova; rješava u drugostepenom postupku po pravilima upravnog postupka u predmetima izuzetim po pravu nadzora; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnh sporova u ovim predmetima; ulaže vanredna pravna sredstva i podnosi apelacije Ustavnom sudu u saradnji sa izvršiocima iz drugih odjeljenja u okviru Resora; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Odsjeka; obezbjeđuje stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; odgovara na podnesene zahtjeve i upite u vezi sa primjenom zakona i propisa iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata iz nadležnosti Odjeljenja; daje usmene upute strankama radi ostvarivanja prava; vrši prijem stranaka; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja; za svoj rad odgovara neposlrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i reintegraciju povratnika koji se vraćaju u Republiku Srpsku na osnovu sporazuma o redamisiji; prikuplja podatke; sačinjava izvještaje i predlaže mjere za unapređenje i otklanjanje eventualnih nepravilnosti u zaštiti ljudskih prava; prati proces reintegracije u lokalnim zajednicama; koordinira rad sa jedinicama lokalne samouprave i predlaže mjere mjere za unapređenje poslova readmisije; sačinjava analize, izvještaje i informacije iz oblasti redamisije; koordinira aktivnosti koje se odnose na povratnike na osnovu sporazuma o redamisiji s institucijama Vlade Republike Srpske (Ministarstvo unutrašnjih poslsva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo porodice, omladine i sporta); koordinira aktivnosti koje se odnose na povratnike po osnovu sporazuma o redamisiji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i ostalim institucijama i nevladinim organizacijama; organizuje i vrši koordinaciju primarnog prihvata povratnika na osnovu sporazuma o redamisiji s lokalnim readmisionim timovima; sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave koji prihvataju povratnike na osnovu sporazuma o redamisiji; sprovodi aktivnosti na terenu radi uspješne reintegracije povratnika i prevencije trgovine ljudima; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet pravnih nauka, ekonomski fakultet ili fakultet ekonomskog smjera, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata

 

  • diplome o završenoj školskoj spremi;
  • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
  • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
  • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

          

 

                        

                                                                                                                                                       VD DIREKTOR 

 Saša Gligorić

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 28.10.2020

Datum objave: 16.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.