fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo uprave i lokalne samouprave; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo uprave i lokalne samouprave; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

 1   Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

1.1.   Viši stručni saradnik za praćenje strateških razvojnih
dokumenata u oblasti lokalne samouprave                                   1 izvršilac

1.2.   Viši stručni saradnik za praćenje razvoja
jedinica lokalne samouprave                                                         1 izvršilac

   2    Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

2.1.   Viši stručni saradnik za hemikalije                                           1 izvršilac

   3    Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

3.1.   Viši stručni saradnik za održivi povratak,
Sektor za održivi povratak i ljudska prava                                1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Učestvuje u izradi i prikupljaanju podataka koji su relevantni za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave, učestvuje u promovisanju prioriteta u njenoj realizaciji, vrši pripremu projekata, koordinaciju projekata i usklađuje aktivnosti utvrđene Okvirnim akcionim planom, ažurira akcioni plan realizacije Strategoje, učestvuje u izradi strateškog dokumenta za naredni period, priprema izvještaje o realizaciji Strategije za Vladu Republike Srpske sa preporukama za poboljšanje realizacije, sprovodi ažuriranje Strategije. Učestvuje u realizaciji projekata iz oblasti lokalne samouprave i saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama, upravlja bazama podataka jedinica lokalne samouprave koji su neophodni za rad Ministarstva, te upravlja informacionim bazama podataka i registrima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Vrši studijsko-analitičke poslove koji se odnose na izradu kriterijuma za utvrđivanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, te s tim u vezi, prikuplja podatke i sarađuje sa nadležnim institucijama, izrađuje odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama u uspostavljanju i realizaciji projekata iz oblasti razvoja jedinica lokalne samouprave, upravlja informacionim bazama podataka i registrima od značaja za funkcionisanje i razvoj lokalne samouprave, priprema nacrte prijedloga metodologije raspodjele sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave, vodi baze popdataka o dodijeljenim pomoćima jedinicama lokalne samouprave,prati realizaciju kandidovanih programa i projekata i vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava, te s tim u vezi, sačinjava kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o utrošku sredstava, vrši koordinaciju rada sa jedinicama lokalne samouprave sa ciljem podsticanja lokalnog razvoja, učestvuje u pripremi podataka za program javnih ulaganja, prikuplja podatke i prati namjensko korišćenje donacija iz resorne nadležnosti Ministarstva. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Obavlja stručno-upravne, studijsko-analitičke i dokumentacione poslove iz oblasti upravljanja hemikalijama, učestvuje u izradi stručnih osnova za izradu zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti hemikalija, u sprovođenju međunarodnih ugovora i inicijativa o hemikalijama, u izdavanju akata za stavljanje hemikalija na tržište u skladu sa zakonom, priprema odgovore na upite i predstavke, sarađuje sa svim upravnim organizacijama, institucijama i ustanovama iz sistema i sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, prati i osigurava blagovremenu primjenu međunarodnih obaveza u ovoj oblasti, vodi baze podataka i evidencije, vrši izradu elaborata i analiza, obavlja i druge poslove iz resorne nadležnosti po nalogu pomoćnika ministra i rukovodioca Odsjeka, kojima odgovara za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na reintegraciju i resocijalizaciju izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, prkuplja podatke, sačinjava izvještaje i predlaže mjere za unapređenje i otklanjanje eventualnih nepravilnosti u zaštiti ljudskih prava reintegracije i resocijalizacije izbjeglica, raseljenih lica i povrtanika, prati proces reintegracije i resocijalizacije izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u lokalnu zajednicu i predlaže mjere za unapređenje istog, sačinjava analize, izvještale i informacije vezano za ovu oblast, vrši izradu analiza, informacija i izvještaja po programu rada Sektora, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet, visoka škola – smjer javna uprava; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; farmaceutski, tehnološki, hemijski fakultet ili prirodno matematički fakultet-odsjek hemija; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet, ekonomski fakultet, fakultet ekonomskih nauka, fakultet političkih nauka, pravni fakultet ili fakultet pravnih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o  radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

d) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

 

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o  radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označena pod brojem: 2.1.;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

          

                  

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: http://adu.vladars.net/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.08.2021

Datum objave: 20.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.