fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Poreska uprava RS

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Poreska uprava RS

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I – 1 Poreska uprava

 

1.1. Stručni savjetnik iz oblasti međunarodnog oporezivanja
i procesa evropskih integracija, Sjedište Poreske uprave,
Odjeljenje za međunarodnu saradnju i razmjenu informacija          1 izvršilac

1.2. Viši stručni saradnik za posebne postupke,
Sjedište Poreske uprave, Sektor za upravljanje naplatom
poreza                                                             1 izvršilac

1.3.  Stručni saradnik za naplatu i usluge,
Područni centar Banja Luka, Odjeljenje naplate
za fizička lica, takse i kazne                                                           1 izvršilac

1.4.  Stručni saradnik za naplatu,
Područni centar Banja Luka
Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne                            2 izvršioca

1.5.  Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,
Područni centar Banja Luka,
Odjeljenje naplate za preduzetnike                                                     1 izvršilac

1.6.  Viši stručni saradnik za registraciju i usluge,
Područni centar Banja Luka, PJ Banja Luka,
Odsjek za registraciju i usluge                                                             1 izvršilac

1.7.  Stručni saradnik za poreske obveznike,
Područni centar Banja Luka, PJ Čelinac                                            1 izvršilac

1.8.  Viši stručni saradnik za obradu predmeta
Područni centar Banja Luka, PJ Mrkonjić Grad                                  1 izvršilac

1.9.  Stručni saradnik za poreske obveznike
Područni centar Banja Luka, PJ Prnjavor                                           1 izvršilac

1.10. Stručni saradnik za prijem  i obradu poreskih prijava,
Područni centar Banja Luka, PJ Šipovo                                            1 izvršilac

1.11. Viši stručni saradnik za  naplatu i usluge,
Područni centar Bijeljin,
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                          2 izvršioca

1.12. Viši stručni saradnik za obradu predmeta,
Područni centar Bijeljina, PJ Pelagićevo                                        1 izvršilac

1.13. Viši stručni saradnik za naplatu i usluge
Područni centar Doboj
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                          1 izvršilac

1.14. Stručni saradnik za poreske obveznike,
Područni centar Doboj, PJ Modriča                                                    1 izvršilac

1.15. Viši stručni saradnik za naplatu i usluge
Područni centar Istočno Sarajevo
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                          1 izvršilac

1.16. Viši stručni saradnik naplatu i usluge
Područni centar Prijedor
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica,                         1 izvršilac

1.17. Stručni saradnik za poreske obveznike,
Područni centar Prijedor, PJ Prijedor                                              1 izvršilac

1.18. Stručni saradnik za naplatu i usluge,
Područni centar Trebinje
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                           1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Prati primjenu poreskog sistema i politike iz oblasti međunarodnog oporezivanja, priprema materijale potrebne za učestvovanje u organizacijama koje utvrđuju mjere i politike u domenu međunarodnog oporezivanja, sačinjava mišljenja, informacije i druge potrebne akte radi primjene pravila međunarodnog oporezivanja; u saradnji sa Ministarstvom finansija posebno prati izvršavanje obaveza preuzetih pristupanjem Globalnom forumu o transparetnosti i razmjeni informacija za poreske svrhe (Globalni forum), Multilateralnoj konvenciji za primjenu mjera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti odnose na poreske ugovore (VERS) i Multilateralnoj konvenciji o administrativnoj saradnji u poreskoj materiji (MAS).; obavlja poslove iz djelokruga Poreske uprave koji se tiču procesa evropskih integracija; učestvuje u pripremi strateških dokumenata , informacija i materijala za potrebe učešća predstavnika Poreske uprave u svim tijelima uključenim u proces pridruživanja EU; koordinira i učestvuje u izradi priloga Poreske uprave za izradu strateških dokumenata , nadgleda sprovođenje obaveza Poreske uprave u procesu evropskih integracija, učestvuje u pripremi i izradi priloga za relevantna programska i streteška dokumenata u vezi sa sprovođenjem projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći; učestvuje u pripremi izradi projektnih prijedloga i prateće projektne dokumentacije u skladu sa relevatnim procedurama; učestvuje u izvještavanju o procesu programiranja projekata; učestvuje u radu relevatnih projektnih timova, učestvuje u organizovanju vođenja baze podataka o planiranim i realizovanim projektima pomoći iz nadležnosti Poreske uprave; neposredno učestvuje u pripremi i implementaciji projekata; pruža stručnu pomoć u organizacionim jedinicama pri izradi zahtjeva za korišćenje instrumenata tehničke pomoći i prati sprovođenje i implementaciju dobijenih zahtjeva unutar Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Koordinira, prikuplja  i sistematizuje podatke o započetim i okončanim postupcima stečaja i likvidacije po pribavljenim podacima od nadležnih službi iz PC, sačinjava jedinstveni izvještaj o započetim i okončanim posebnim postupcima stečaja i likvidacije  na nivou cijele PURS, po ovlašćenju direktora PURS, zastupa PURS u postupcima stečaja i likvidacije pred nadležnim sudovima, kontroliše rješenja o nesolventnosti i vodi evidenciju nesolventnih poreskih obveznika, prijedlog PC sa kompletnom dokumentacijom o ustupanju imovine koja je ostala neprodata u postupku prinudne naplate, priprema i prosljeđuje Vladi Republike Srpske, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Evidentira obaveze za plaćanje poreza, kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, postupa po navedenim zahtjevima, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima i računima poreza na nepokretnosti koji nisu plaćeni u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VII kategorije.

Za radno mjesto označeno brojem: 1.4.

Evidentira obaveze za plaćanje kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, postupa po navedenim zahtjevima, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, prati naplatu i preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima za obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza,  prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prunudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, drugog zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, vodi upravni postupak u postupku registracije, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, obavlja i druge poslove  po nalogu neposrednog rukodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, trećeg zvanja

 

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskih obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i upustva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, potvrđuje  IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove  po nalogu neposrednog rukodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.9.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskoh obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove na nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi podatke iz poreskih prijave i prijava u Jedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti i prava,  i obračunava porez po prijavama vezanim za nepokretnosti i prava, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve za poreska uvjerenja i izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja građanima, izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama, MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VII kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.11.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđenje obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i upustva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, potvrđuje  IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove  po nalogu neposrednog rukodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI  kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.13.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđenje obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.14.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove na nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.15.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.16.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.17.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskih obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove na nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije.

Za radno mjesto označeno brojem: 1.18.

Evidentira obaveze za plaćanje kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, prati naplatu i  preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima i računima poreza na nepokretnosti koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu ,obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VII kategorije.

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Pravni fakultet ili ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje dvije  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera,  VII stepen stručne spreme, najmanje dvije  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Završena viša ekonomska škola ili viša upravna škola ili druga viša  škola ekonomskog smjera, VI stepen stručne spreme, najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska, upravna ili tehnička), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera,  VII stepen stručne spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.9.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.

Završena viša ekonomska škola ili viša upravna škola ili duga viša škola ekonomskog smjera, VI stepen stručne spreme, najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.11.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna  godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna  godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.13.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna  godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.14.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.15.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna  godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.16.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna  godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.17.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.18.

Završena viša ekonomska škola ili viša upravna škola ili druga viša škola ekonomskog smjera, VI stepen stručne spreme, najmanje devet mjeseci  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1.,1.2., 1.5., 1.6., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16.;

b) diplome o završenoj višoj školskoj spremi za radna mjesta označena pod brojem 1.3., 1.10., 1.18.;

v) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi za radna mjesta označena pod rednim brojevima: 1.4., 1.7., 1.9., 1.14., 1.17.;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od  dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu za radna mjesta označena pod brojem: 1.1.,1.2., 1.5., 1.6., 1.8., 1.11.,  1.12., 1.13., 1.15., 1.16.;
 • diplome o završenoj višoj školskoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem 1.3., 1.10., 1.18.;
 • diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod rednim brojem: 1.4., 1.7., 1.9., 1.14., 1.17.;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko  izabrani kanidat ne dostavi orginale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako , na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

          

 

                                                                                                                                                    VD DIREKTORA

 Aleksandar Radeta

Izvor: http://adu.vladars.net/

Broj izvrsilaca: 20

Datum isteka: 28.07.2021

Datum objave: 15.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.