fbpx

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I – 1         Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 

1.1.  Viši stručni saradnik za geodetske poslove,

Područna jedinica Derventa                                                                                              1 izvršilac

1.2.   Viši stručni saradnik za geodetske poslove,

Područna jedinica Čajniče                                                                                                 1 izvršilac

1.3.   Viši stručni saradnik za geodetske poslove

Područna jedinica Bileća                                                                                                   1 izvršilac

1.4.   Viši stručni saradnik za geodetske poslove

Područna jedinica Milići                                                                                                 1 izvršilac

1.5.  Stručni saradnik za katastarske poslove

Područna jedinica Banja Luka                                                                                            1 izvršilac

II Opis poslova

Za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4.

Viši stručni saradnik za geodetske poslove samostalno obavlja složene poslove koji se odnose na: obnavljanje biljega stalnih geodetskih tačaka, rekognosciranje, stabilizaciju, mjerenje i računanje novopostavljenih geodetskih tačaka; sprovodi promjene u elaboratima o geodetskim mrežama, brine se o njihovoj ažurnosti i vrši izdavanje podataka o geodetskim mrežama korisnicima, po potrebi vrši snimanje promjena u katastru komunalnih uređaja i njihovo sprovođenje na planovima i elaboratu katastra komunalnih uređaja; vrši praćenje i evidentiranje nastalih promjena na nepokretnostima, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja; po potrebi, vrši pregled i prijem radova u područnoj jedinici, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označena pod brojem: 1.5.

Stručni saradnik za katastarske poslove obavlja poslove koji se odnose na: kartiranje snimljenih promjena, iscrtavanje snimljenog detalja sa ispisivanjem brojeva parcela na radnim originalima katastarskih planova i indikacionim skicama, računa površine promijenjenih i novonastalih parcela, sastavlja prijavne listove i spisak promjena, sprovodi promjene u katastarskom operatu na računaru ili ručno, radi kopije katastarskih planova i prepise posjedovnih, odnosno vlasničkih listova, po potrebi vodi zapisnik i skicu snimanja kod snimanja promjena na terenu, obavlja poslove iz oblasti knjige uloženih ugovora i razmjenu dokumenata sa gruntovnicom, terenske i kancelarijske poslove na izradi tlocrta, vrši obračun katastarskog prihoda, obavlja saradnju sa geodetskim organizacijama oko izdavanja podataka premjera, katastra nepokretnosti,

katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4.

VII stepen stručne spreme; geodetski fakultet ili fakultet geodetskog smjera; najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

IV stepen stručne spreme; geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola – smjer geodezija i tehnička škola – smjer geodezija; najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a)  diplome o završenoj visokoj školskoj spremi za radna mjesta

     označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. (priznate diplome ukoliko

su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

Zakonom o visokom obrazovanju);

b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi

    za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

g)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       diplome o završenoj visokoj školskoj spremi za radna mjesta

označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.;

–       diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi

za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima

uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad

u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

                      

VD DIREKTOR  

Saša Gligorić

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 27.11.2020

Datum objave: 17.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.