fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove, Agencija za bezbjednost saobraćaja

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove, Agencija za bezbjednost saobraćaja

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I – 1         Republička uprava za inspekcijske poslove

 

1.1.         Poljoprivredni inspektor,

Sektor poljoprivredne inspekcije, Odjeljenje Bijeljina                                1 izvršilac

1.2.        Inspektor za poštanski saobraćaj, elektronski potpis i

telekomunikacije, Sektor saobraćajne inspekcije,

Odjeljenje Bijeljina                                                                                                      1 izvršilac

1.3.        Tržišni inspektor,

Sektor tržišne inspekcije, Odjeljenje Doboj                                                      1 izvršilac

 

     2        Agencija za bezbjednost saobraćaja

 

2.1.         Viši stručni saradnik za rad sa  jedinicama lokalne samouprave              1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

U primjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrši kontrolu izvođenja radova katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta; kontrolu da li se obradivo poljoprivredno zemljište prve, druge, treće, četvrte i pete katastarske klase koristi u nepoljoprivredne svrhe; kontrolu da li je za eksploataciju mineralnih sirovina i odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu, kao i izgradnju ribnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu dobijena saglasnost ministarstva, odnosno za eksploataciju gline, zasnivanje rasadničke proizvodnje šumskog bilja, izgradnju privremenih objekata, dobijeno odobrenje nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa; kontrolu da li se radovi na rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta vrše po projektu rekultivacije, odnosno po odobrenju nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa; kontrolu dozvoljenih količina opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje; kontrolu da li organizacija, ustanova koja vrši kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta ima ovlašćenje ministarstva; kontrolu da li se vrši sistematska kontrola plodnosti zemljišta; kontrolu da li se poljoprivredno zemljište i zemljište koje je proglašeno građevinskim do privođenja planiranoj namjeni koristi za poljoprivrednu proizvodnju; kontrolu da li se vrši usitnjavanje parcela na zemljištu uređenom putem komasacije; kontrolu da li je korisnik pašnjaka utvrdio način i uslove za korišćenje pašnjaka; kontrolu da li korisnik pašnjaka koji pašnjak privodi drugoj kulturi ima saglasnost skupštine opštine, odnosno grada; kontrolu da li je donesen godišnji plan korišćenja sistema za navodnjavanje; kontrolu da li preduzeće vrši redovno održavanje sistema za navodnjavanje i kontroliše kvalitet vode za navodnjavanje na sadržaj opasnih i štetnih materija; kontrolu obračuna, plaćanja i oslobađanja od plaćanja naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. U primjeni Zakona o đubrivima i oplemenjivačima zemljišta vrši kontrolu kvaliteta đubriva i oplemenjivača zemljišta u uvozu, proizvodnji i prometu; nadzor nad primjenom ostalih odredbi zakona iz ove oblasti. U primjeni Zakona o stočarstvu vrši kontrolu proizvodnje, prometa, skladištenja i upotrebe stočne hrane; kontrolu vršenja analize stočne hrane u proizvodnji; kontrolu smjesa koncentrovane stočne hrane, pojedinačnih hraniva i žitarica u skladu sa kvalitetom označenim u deklaraciji; kontrolu opreme, objekata i propisanih odobrenja proizvođača stočne hrane i sirovina za stočnu hranu. U primjeni Zakona o vinu i rakiji vrši kontrolu uslova za proizvodnju vina, rakije, drugih alkoholnih pića i alkohola, za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i uslova za promet vina u rinfuznom stanju u specijalizovanim prodavnicama; kontrolu u proizvodnji vina, rakije, drugih alkoholnih pića i alkohola; kontrolu i obavezne preglede nad proizvodnjom grožđa i voća, vina i rakije sa zaštićenim geografskim porijeklom; kontrolu sadržaja šećera u grožđu, širi ili kljuku; kontrolu postupka dodavanja šećera, koncentrovane šire i koncentrovane rektifikovane šire ili kljuku u postupku proizvodnje vina po odobrenju ministarstva; kontrolu da li se povjereni stručni poslovi kontrole nad proizvodnjom grožđa i voća, odnosno proizvodnjom vina i rakije sa zaštićenim porijeklom vrše u skladu sa zakonom i propisima donijetim na osnovu zakona; kontrolu kvaliteta vina, rakije, drugih alkoholnih pića i alkohola u proizvodnji i prometu. U primjeni Zakona o organskoj proizvodnji hrane vrši kontrolu ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje; kontrolu uključivanja zemljišne parcele i stočarske proizvodnje u organsku poljoprivredu; kontrolu načina sakupljanja šumskih plodova i ljekovitog bilja; kontrolu metoda primjene organske biljne i stočarske proizvodnje; kontrolu tehnoloških postupaka u preradi proizvoda iz organske poljoprivrede, kontrolu skladištenja, pakovanja i prevoza proizvoda iz organske poljoprivrede; kontrolu ispunjenosti uslova za uključivanje proizvođača u organsku poljoprivredu; kontrolu ispunjenosti propisanih uslova u ovlašćenim organizacijama; kontrolu primjene ostalih odredbi važećih propisa. U primjeni ostalih propisa vrši kontrolu sprovođenja Zakona o standardizaciji i njegovih podzakonskih akata iz svoje nadležnosti, a naročito odredbi koje se odnose na pakovanje, deklarisanje i označavanje proizvoda; kontrolu sprovođenja Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela i Zakona o poljoprivredi i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovih zakona, a naročito Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

U primjeni propisa u oblasti poštanskog saobraćaja vrši kontrolu javnih poštanskih emitera i poštanskih operatera; kontrolu rada glavnih poštanskih centrala, magistralnih i lokalnih linija (unutrašnjih i međunarodnih), poštanskih centara i jedinica poštanske mreže, izmjenične pošte i pošte carinjenja, objekata i prevoznih sredstava; kontrolu primjene cjenovnika za univerzalne i rezervisane poštanske usluge; kontrolu pokrivenosti područja poštanskom mrežom. U oblasti elektronskih komunikacija vrši nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata koji regulišu upotrebu i promet elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa; prati propise iz oblasti poštanskog saobraćaja, elektronskog potpisa i telekomunikacija i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

U oblasti tržišnog inspekcijskog nadzora u unutrašnjem prometu vrši kontrolu slobodne razmjene robe i usluga i sprečavanja narušavanja jedinstvenog tržišta u okviru entitetskih ovlašćenja; kontrolu obavljanja djelatnosti trgovine (na domaćem tržištu, sa inostranstvom, zaštitne mjere pri izvozu i uvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, trgovačko zastupanje i posredovanje); kontrolu obavljanja preduzetništva; kontrolu zaštite potrošača; kontrolu nelojalne konkurencije i monopolističkog ponašanja; kontrolu cijena proizvoda i usluga; kontrolu kvaliteta i sigurnosti proizvoda i usluga; kontrolu mjerila u oblasti zakonske metrologije (ispravnost žigova i isprava koje prate mjerila) i ispunjavanje metronomskih zahtjeva za prepakovanje proizvoda u prometu (označavanje i količina); kontrolu upotrebe mjernih jedinica i njihovo navođenje u prometu robe; kontrolu prometa, umnožavanja i reprodukcije muzičkih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i video-kasetama; kontrolu zaštite industrijskog oblika, robnih i uslužnih žigova i korišćenja oznake geografskog porijekla proizvoda, izrađeni prema izumu, odnosno koji su dobijeni direktno postupkom koji je predmet izuma, bez odobrenja nosioca prava na patent; kontrolu posebnih uslova za obavljanje špedicije u vezi sa carinjenjem robe; kontrolu prometa predmeta od dragocjenih metala; kontrolu načina i uslova stavljanja na tržište robe iz robnih rezervi; kontrolu i drugih poslova u oblasti prometa robom, kada je to određeno posebnim zakonom. U oblasti tržišnog inspekcijskog nadzora u spoljnotrgovinskom prometu vrši kontrolu usaglašenosti deklaracija; kontrolu prodaje, upotrebe, uvoza i skladištenja proizvoda koji su propisanog/ugovorenog kvaliteta; kontrolu obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti (razvrstavanje, minimalni uslovi, kategorizacija i sl.); kontrolu drugih poslova u oblasti ugostiteljske i turističke djelatnosti kada je to određeno posebnim zakonom; prati propise iz nadležnosti tržišne inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Priprema izvještaje, informacije, analize, programe i druge materijale iz oblasti saradnje Agencije sa lokalnim subjektima bezbjednosti saobraćaja, podstiče i prati rad lokalnih savjeta za bezbjednost saobraćaja, priprema analize bitnih pokazatelja bjezbjednosti saobraćaja na lokalnom nivou, organizuje tematske radionoce i okrugle stolove sa predstavnicima lokalne samouprave, učestvuje u organizaciji i realizaciji preventivno – promotivnih poslova u oblasti  bezjednosti  saobraćaja na lokalnom nivou, učestvuje u izradi podzakonskih akata, programa i projekata iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, prati realizaciju strateških dokumenata te obavalja i druge poslove po nalogu neposrednog  rukovodioca i direktora. Za svoj rad odgovra neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste  kategorije.

III Opšti  uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6)

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

  1. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VSS-240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani inženjer poljoprirede, diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo,  diplomirani inženjer za biljnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za vodoprivredne melioracije, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, diplomirani inženjer za kontrolu kvaliteta i bezbjednosti  namirnica  ili  diplomirani  inženjer  agroekonomije, tri  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim  organima  uprave, posjedovanje  vozačke  dozvole  „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VSS-240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer elektortehnike – smjer računarstvo i informatika ili diplomirani inženjer elektrotehnike  – smjer elektronika i telekomunikacije, tri  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima  uprave, posjedovanje vozačke  dozvole  „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

VSS-240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani ekonimista,  diplomirani pravnik, diplomirani inženjer elektrotehnike – svih stručnih zvanja i usmjerenja, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer hemisjke tehnologije, diplomirani inženjer hemijskih procesa, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva ili diplomirani turizmolog, tri  godine radnog  iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim  organima  uprave, posjedovanje  vozačke  dozvole  „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme, saobraćajni  fakultet  – smjer drumski saobraćaj ili transport; najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit  za  rad u republičkim organima uprave

 

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko

su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom

o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem 1.1., 1.2. i 1.3. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu rad u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa

Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       vozačke dozvole „B” kategorije  za radna  mjesta  označena pod brojem: 1.1., 1.2.,

i  1.3.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

VD DIREKTOR

Aleksandar Radeta

Izvor: http://adu.vladars.net/

 

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 16.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.