fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo pravde

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I – 1  Republička uprava za inspekcijske poslove

 

1.1.    Elektroenergetski inspektor,
Sektor tehničke inspekcije, Odjeljenje Prijedor                               1 izvršilac

1.2.    Inspektor za prosvjetu i sport,
Sektor inspekcije za prosvjetu i sport,
Odjeljenje Prijedor                                                                                1 izvršilac

1.3.    Inspektor rada,
Sektor inspekcije rada,
Odjeljenje Bijeljina                                                                                1 izvršilac

1.4.    Farmaceutski inspektor,
Sektor zdravstvene inspekcije,
Odjeljenje Doboj                                                                                      1 izvršilac

 

     2   Ministarstvo pravde

 

2.1.    Viši stručni saradnik za normativne i pravne poslove,
Resor za pravosuđe                                                                                 1 izvršilac

2.2.    Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove,
Resor za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija                       1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

U oblasti elektroenergetike i energetike vrši kontrolu primjene propisanih standarda, tehničkih normativa, tehničkih zaštitnih mjera i pravila, mjera zaštite na radu od požara i eksplozije i propisa o zaštićenosti građana i zaposlenih lica i nepokretne i pokretne imovine od opasnog djelovanja električne struje i električnog atmosferskog pražnjenja pri projektovanju, građenju, pogonu, opsluživanju i radu, tehničkoj ispravnosti, pogonskoj zaštićenosti, zaštićenosti ljudi i izvođenju radova na „EEO”; kontrolu posjedovanja od strane subjekta nad kojima se vrši nadzor licenci u elektroprenosnoj mreži, dozvola za proizvodnju i distribuciju električne energije, rješenja o ispunjenosti uslova i licenci za izradu tehničke dokumentacije i građenje, odnosno izvođenje radova na „EEO”, rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje i drugih propisanih djelatnosti, odnosno poslova na „EEO”; kontrolu da li se proizvodnja, prenos, distribucija i korišćenje električne energije vrši na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova i licence, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti i saglasno tom aktu, kao i u skladu sa drugim zakonima, propisima, pravilima i opštim aktima; kontrolu da li su pri proizvodnji, prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije na „EEO” obezbijeđeni rukovođenje i interni nadzor i da li su na te poslove raspoređena lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa propisima i opštim aktima; kontrolu da li se projektovanje „EEO” vrši u skladu sa propisanim uslovima; kontrolu da li je odobrenje za građenje „EEO” i drugih objekata u blizini „EEO” izdato u skladu sa zakonom i na propisan način; kontrolu da li se „EEO” grade prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji; kontrolu da li izvršeni radovi na građenju „EEO”, odnosno ugrađena i montirana oprema, elementi, materijal, vodovi i konstrukcija odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima, usaglašenosti proizvoda i metrologiji; kontrolu da li na „EEO” koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci i nepravilnosti koji ugrožavaju bezbjednost njegovog korišćenja i okoline; kontrolu da li se pri građenju „EEO” vrši stručni nadzor i vode knjiga inspekcije i građevinski dnevnik na propisan način; kontrolu da li se u toku građenja i korišćenja „EEO” vrše propisana osmatranja i održavanje „EEO”; kontrolu da li izgrađeni „EEO” u kojem se vrši pogon, opsluživanje, rad i korišćenje posjeduje odobrenje za upotrebu; kontrolu da li „EEO” ili drugi objekat zbog fizičke dotrajalosti, elementarne nepogode ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj, okolinu ili okolne objekte; kontrolu da li kompanije za prenos, elektroprivredna preduzeća i krajnji kupci preduzimaju mjere za propisano, racionalno i ekonomično korišćenje električne energije, energetskih goriva i sirovina; kontrolu da li se pogon, opsluživanje i radovi na „EEO” vrše na osnovu dokumenata za rad, propisani način i u ispravnom stanju; kontrolu da li se vrše propisani periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada, uređaja, vodova, opreme i zaštitnih sredstava i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u „EEO”, odnosno električna mjerenja i ispitivanja od pravnog lica koje posjeduje rješenje o ispunjenju uslova za obavljanje tih poslova i sa sadržajem zapisnika o stručnom nalazu i ispravom (upotrebnom dozvolom) na propisanom obrascu; kontrolu da li se pravilno izrađuju i redovno dopunjuju planovi, šeme i ostala tehnička dokumentacija; kontrolu da li se uredno vode i ovjeravaju pismene evidencije, odnosno knjige i pogonska dokumentacija; kontrolu da li zaposleni ispunjavaju propisane uslove za rad na poslovima na koje su raspoređeni i da li su osposobljeni za poslove na kojima rade i za koje je propisana obaveza osposobljavanja, kao i na opsluživanju i održavanju elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija za koje je propisana obaveza polaganja stručnog ispita; kontrolu da li je obezbijeđeno uredno snabdijevanje kupaca i krajnjih kupaca električnom energijom, kao i kvalitet isporuke električne energije; kontrolu da li su otklonjeni utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u roku naređenim rješenjem; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

U oblasti vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja vrši kontrolu ostvarivanja vaspitanja i obrazovanja djece u ustanovama za predškolsko vaspitanje; kontrolu ispunjenosti uslova za rad vaspitno-obrazovnih i obrazovnih ustanova; kontrolu upisa učenika i studenata u vaspitno-obrazovnu i obrazovnu ustanovu; kontrolu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog, obrazovno-naučnog i obrazovno-umjetničkog rada u istim ustanovama; kontrolu primjene propisanih vaspitno-obrazovnih i obrazovnih programa, nastavnih planova i programa i studijskih programa; kontrolu upotrebe odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava; kontrolu napredovanja i usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i izbor u akademska i naučna zvanja; kontrolu ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača, direktora, nastavnika i saradnika, rektora, dekana i studenata; kontrolu rada stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja obrazovnim ustanovama; kontrolu vođenja propisane evidencije i dokumentacije u ustanovama; kontrolu primjene vaspitno-disciplinskih mjera prema učenicima i disciplinskih mjera prema studentima; kontrolu naplate naknada, školarina i drugih troškova koje plaćaju djeca, učenici i studenti.Vrši kontrolu vođenja svih evidencija zaštite kulturnih dobara; kontrolu korišćenja, razmjene i izlaganja kulturnih dobara; korišćenja naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe; kontrolu napredovanja i usavršavanja lica – radnika u okviru djelatnosti zaštite kulturnih dobara radnika zaposlenih na poslovima čuvanja; kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada arhiva sa statusom ustanove; kontrolu vođenja dokumentacije i evidencije o dokumentarnoj građi, evidentiranja u registre; kontrolu rada stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja; kontrolu napredovanja i usavršavanja lica – radnika; kontrolu uslova i načina primopredaje, razmjene javne arhivske građe, filmske, arhivske građe i audiovizuelnih djela; kontrolu uslova i načina obavljanja muzejske djelatnosti, evidencije o prikupljanju, obradi, čuvanju, stručnoj obradi, izlaganju i publikovanju muzejske građe, osnivanja, organizacije i načina rada muzejskih ustanova; kontrolu napredovanja i usavršavanja muzejskih radnika, kontrolu drugih propisa i opštih akata u muzejskoj djelatnosti; kontrolu uslova i načina obavljanja bibliotečke djelatnosti, evidencije o prikupljanju, obradi, čuvanju, stručnoj obradi, rashodovanju i davanju na korišćenje bibliotečke građe, osnivanja, organizacije i načina rada biblioteka; kontrolu napredovanja i usavršavanja radnika – lica zaposlenih na obavljanju bibliotečkih poslova; kontrolu osnivanja i rada pozorišta, pozorišnih grupa i drugih pravnih lica koja se bave pozorišnom djelatnošću, statusa i djelovanja pozorišnih umjetnika; kontrolu uslova izdavanja i štampanja publikacija, naznačene podatke na publikaciji, dostavljanje obaveznih primjeraka Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske; kontrolu obavljanja, organizovanja, proizvodnje, iznajmljivanja, prometa, javnog prikazivanja, zaštite i čuvanja kinematografskog djela, kinematografskog materijala i kinematografske građe, određivanje kategorija podobnosti, posjedovanje ugovora sa vlasnikom autorskih ili licenciranih prava; kontrolu načina rada prilikom organizovanja i posredovanja u javnom izvođenju estradnih programa, oglašavanje estradnog programa i sadržaj koji obavezno sadrži, prijave estradnih umjetnika i javnog izvođenja estradnih programa u udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske, način sticanja i akta za lica koja imaju status samostalnog umjetnika i drugih propisa i opštih akata u estradnoj djelatnosti.Vrši kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i rad sportskih organizacija, te obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima; kontrolu upisa u sudski i sportski registar, osnivanje i rad granskih sportskih saveza; kontrolu rada lica koje obavljaju stručni rad u sportskim i drugim organizacijama; kontrolu učeničkih i studentskih sportskih takmičenja; kontrolu zaštite prava i obaveza sportista; kontrolu održavanja sportskih objekata; kontrolu načina organizovanja sportskih priredbi; kontrolu vođenja propisane evidencije i dokumentacije; kontrolu donošenja propisanih opštih akta; kontrolu izbora i rada organa sportskih organizacija; kontrolu obavljanja vrste djelatnosti, privredne ili druge djelatnost; kontrolu obezbjeđenja zdravstvene zaštite sportista; kontrolu održavanja sportskih objekata; kontrolu načina korišćenja novčanih i drugih sredstava sportskih organizacija; obavlja i druge poslove koji se odnose na kontrolu primjene zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja, kulture i sporta, prati iste propise, te predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

U oblasti rada i radnih odnosa vrši kontrolu obaveze zaključivanja ugovora o radu između poslodavaca i radnika; kontrolu ostvarivanja prava radnika; kontrolu obaveza poslodavaca da zaposlene u propisanim rokovima prijavljuju nadležnim organima penzionog i zdravstvenog osiguranja; kontrolu radnog vremena, odmora i odsustva, plata, zapošljavanja i rada maloljetnika, žena, trudnica, porodilja, invalida, stranaca i dr.; kontrolu posebne zaštite zdravlja maloljetnika, žena i invalidnih radnika; kontrolu prestanka radnog odnosa, otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa, otkazivanja ugovora o radu i otkaznih rokova; kontrolu ostvarivanja prava na štrajk; kontrolu kolektivnih ugovora i opštih akata poslodavaca. U oblasti zaštite na radu vrši kontrolu uslova rada, bezbjednosti i zaštite zdravlja zaposlenih; kontrolu sprovođenja mjera zaštite na radu i obuke radnika iz zaštite na radu; kontrolu proizvodnih i drugih sredstava rada i opreme i vršenje periodičnih pregleda njihove tehničke ispravnosti; kontrolu primjene tehničkih normativa u zaštiti na radu, bezbjednosti radnika i drugih lica, imovine i zaštite okoline; kontrolu vršenja uviđaja težih nesreća na poslu i nesreća koje imaju za posljedicu smrt radnika; kontrolu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava, radnih i pomoćnih prostorija; kontrolu uslova rada i radne sredine u pogledu osvjetljenja, buke, mikroklime, hemijskih i bioloških štetnosti, te opasnosti od električnih i gromobranskih instalacija; kontrolu izrade tehničke dokumentacije u pogledu zaštite na radu; kontrolu uređenja gradilišta; kontrolu radnih mjesta sa posebnim uslovima rada; kontrolu obuke i osposobljenosti radnika za bezbjedan rad na radnom mjestu; kontrolu u oblasti rada i zaštite na radu kada je to određeno posebnim zakonom; prati propise iz nadležnosti inspekcije rada i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije.

Za radno mjesto označeno brojem: 1.4.

U oblasti proizvodnje i prometa  lijekova  vrši  kontrolu proizvodnje lijekova, medicinskih  sredstava, herbalnih  ljekovitih  proizvoda i homeopatskih sredstava; kontrolu prometa lijekova, medicinskih sredstava, vođenje propisanih evidencija i dostavljanje izvještaja; uzimanje uzoraka  lijekova  radi  laboratorijske provjere kvaliteta; prati propise  iz  nadležnosti  ove  inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; u oblasti proizvodnje i prometa lijekova podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Priprema zakonske i podzakonske akte iz oblasti pravosuđa, daje mišljenja na zakone u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade Republike Srpske, priprema prijedloge mišljenja na akte koje zaključuje Republika Srpske, njene institucije i drugi organi sa drugim pravnim subjektima u pogledu pitanja iz nadležnosti Ministarstva pravde, vrši nadzor nad usklađenosti podzakonskih akata pravosudnih institucija sa zakonom i drugim propisima, pruža stručnu pomoć pravosudnim institucijama pri izradi unutrašnjih akata, priprema prijedloge saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudovima i tužilaštvima u Republici Srpskoj, priprema odluke o davanju saglasnosti za prijem sudija, tužilaca, stručnih saradnika, pripravnika i volontera u sudove i tužilaštva u Republici Srpskoj, analizira izvještaje o radu sudova i tužilaštava i o rezultatima analize obavještava načelnika Odjeljenja, priprema prijedloge odluka o nostrifikaciji pravosudnih ispita te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Vrši nadzor nad usklađenosti unutrašnjih akata kazneno-popravnih ustanova sa zakonom i drugim propisima, pruža stručnu pomoć ustanovama u izradi opštih akata, priprema akte za davanje saglasnosti o potrebi prijema radnika po zahtjevu ustanova, priprema i predlaže izdavanje ili zamjenu službenih legitimacija ovlašćenim službenim licima, priprema rješenjea  o  unapređenju  u zvanja pripradnika straže KPU, učestvuje u izradi programa stučne obuke za zaposlena lica u ustanovama, izrađuje rješenja o odobravanju polaganja stručnih ispita, učestvuje u sprovođenju polaganja stručnih ispita, vodi evidenciju o izdatima uvjerenjima o položenim stručnim ispitima, učestvuje u odlučivanju u drugostepenom postupku po žalbama osuđenih lica na odluke ustanova, rješava o statusnim pitanjima zaposlenih u ustanovama, priznavanju uvećanog staža, kao i izdavanju uvjerenja o ostvarenom  uvećenom  i ukupnom  stažu  zaposlenih, učestvuje u odlučivanju u drugom stepenu po žalbama  zaposlenih na odluke ustanova u disciplinskom postupku, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

III Opšti  uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VSS-najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani  inženjer elektroenergetike, diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer energetika ili diplomirani  inženjer elektrotehnike – smjer elektroenergetika, tri  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VSS-najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani pravnik, profesor sociologije, profesor filozofije, profesor jezika i književnosti, profesor geografije, profesor psihologije, profesor pedagogije, diplomirani pedagog, profesor istorije, profesor matematike, profesor fizike, profesor informatike, profesor hemije, profesor biologije, odnosno profesor dvopredmetne grupe predmeta od kojih je bar jedan naveden u ovom stavu, profesor razredne nastave, diplomirani bibliotekar, diplomirani arhivist, profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani komunikolog ili diplomirani ekonomista, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

VSS-najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani pravnik, diplomirani inženjer zaštite na radu, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer elektroenergetike, diplomirani inženjer elektroenergetike i automatike, diplomirani inženjer hemijske tehnologije ili diplomirani ekonomista, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), magistar farmacije ili doktor medicine, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme –  pravni  fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit  za  rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

VII stepen stručne spreme –  pravni  fakultet ili fakultet pravnih nauka, najmanje jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni ispit  za  rad u republičkim organima uprave.

 

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko  su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • vozačke dozvole „B” kategorije  za radna  mjesta  označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3. i  1.4.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

                 VD DIREKTORA

 Aleksandar Radeta

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 16.06.2021

Datum objave: 01.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.