fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e J A V N I   K O N K U R S za upražnjena radna mjesta

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S
za upražnjen
a radna mjesta

 

 1  Republička uprava za inspekcijske poslove

 

1.1.  Direktor                                                                                                        1 izvršilac

1.2.  Pomoćnik direktora – glavni republički zdravstveni inspektor,
Sektor zdravstvene inspekcije                                                                   1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Rukovodi i predstavlja Inspektorat; organizuje i osigurava zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Inspektorata; donosi sprovedbene propise kad je za to zakonom ovlašćen; utvrđuje prioritete u radu Inspektorata i pojedinih inspekcija u njegovom sastavu; daje smjernice, zadatke i zaduženja pomoćnicima direktora i načelnicima Odjeljenja; brine o urednom i pravilnom korišćenju imovine i sredstava za rad; brine o zakonitoj upotrebi sredstava i nalogodavac je za njihovo korišćenje u okviru budžeta Inspektorata i drugih izvora sredstava; odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom; preduzima odgovarajuće mjere propisane zakonom i podzakonskim aktima protiv državnih službenika i namještenika zbog nepoštovanja radne discipline i učinjenih povreda radne dužnosti; potpisuje akta Inspektorata. Svoju rukovodnu funkciju, prema državnim službenicima i namještenicima, te organizacionim jedinicama Inspektorata, ostvaruje neposredno.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Na osnovu smjernica direktora i u saradnji sa nadležnim ministarstvom, glavnim inspektorima drugih inspekcija i sa drugim organima i organizacijama priprema godišnje programe i mjesečne planove, izrađuje analize i izvještaje, organizuje i koordiniše realizaciju planova inspekcijskih kontrola i izvještava direktora i nadležno ministarstvo o stanju inspekcijskog nadzora u oblastima koje pokriva zdravstvena inspekcija; prati i ocjenjuje, a po potrebi vrši neposrednu kontrolu rada inspektora; predlaže unapređenja i preduzimanje potrebnih mjera u cilju efikasnog, zakonitog i dostojanstvenog rada inspektora; sumira ocjene i izvještaje (godišnje, periodične i vanredne) gradskih i opštinskih inspekcija i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada; prati propise iz nadležnosti zdravstvene inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije.

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), polje obrazovanja: društvene nauke, pravo, inženjerstvo, proizvodne tehnologije, arhitektura i građevinarstvo, poljoprivreda i ribarstvo, šumarstvo ili zdravlje; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije, diplomirani medicinar zdravstvene njege, diplomirani medicinar fizioterapije, diplomirani sanitarni inženjer, diplomirani fizioterapeut, diplomirani fizičar, diplomirani inženjer elektrotehnike – svih stručnih zvanja i usmjerenja, profesor fizike, diplomirani ekolog, diplomirani mašinski inženjer, diplomirani hemičar, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, diplomirani inženjer poljoprivrede za prehrambenu tehnologiju, diplomirani inženjer poljoprivrede za preradu i kontrolu poljoprivrednih proizvoda, diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani menadžer zdravstvene zaštite, doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar; pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2. (pomoćnik direktora – glavni republički zdravstveni inspektor) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

          

                  

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: http://adu.vladars.net/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 22.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.