fbpx

Javni natječaj za imenovanje Uprave Agencije (direktora i  dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

Ovaj oglas je istekao

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Javni natječaj za imenovanje Uprave Agencije (direktora i  dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

Na temelju  članka 16. stavak (2) i (3), a u svezi članka 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH “, broj 43/09), članka 18. 19. 20. i 21. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“ broj 63/10), a u svezi sa člankom 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ( „ Službeni glasnik BiH“ br. 7/03 i 37/03), i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj:1-01-34-2-3330/20 od 28.09.2020.godine,Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH raspisuje:

Javni natječaj

za imenovanje Uprave Agencije

(direktora i  dva zamjenika direktora Agencije)

za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

 1. Direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – (1 izvršitelj)
 2. Zamjenik direktora – Rukovoditelj Sektora za operacije, tehniku i servise Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – (1 izvršitelj)
 3. Zamjenik direktora – Rukovoditelj Sektora  za podršku Agencije za pružanje  usluga u zračnoj plovidbi BiH – (1 izvršitelj)
 1. Opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi potencijalnog kandidata:

1. Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Agenciju i odgovara za zakonitost poslovanja Agencije. Direktor je posebno odgovoran za upravljanje resursima, programima, službama i osobljem Agencije; predlaganje poslovne politike Agencije; provođenje poslovne politike i planova poslovanja i razvoja; provođenje odluka Vijeća Agencije; donošenje općih akata Agencije; pripremanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o poslovnim aktivnostima i njihovo podnošenje Vijeću Agencije; provođenje svih drugih aktivnosti koje Vijeće Agencije smatra neophodnim i koje su potrebne za učinkovito poslovanje Agencije, sukladno sa Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Zakon), Statutom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Statut) i drugim aktima Agencije.

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, direktor obavlja sljedeće poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj 01-03-02-1649/12 ( u daljem tekstu: Pravilnik); predstavlja Agenciju u zemlji i inozemstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim tijelima ICAO i EUROCONTROL u oblasti pružanja usluga u zračnom prometu; osigurava zakonitost i transparentnost u radu Agencije i osigurava provedbu interne kontrole; predlaže mjere za provedbu utvrđene poslovne politike; izvršavanje zakona i općih akata, kao i odluka i drugih akata tijela Agencije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; nadzire i koordinira rad zamjenika direktora i predsjedava Stručnim kolegijem Agencije.

 2. Zamjenik direktora – Rukovoditelj Sektora za operacije, tehniku i servise rukovodi radom organizacijske jedinice Agencije. Odgovoran je za upravljanje resursima, provođenje programa organizacijske jedinice kojom rukovodi i programa Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice; predlaganje i provođenje poslovne politike i planova poslovanja Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi; provođenje odluka direktora i Vijeća Agencije; učestvovanje u pripremanju polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o poslovnim aktivnostima; provođenje svih drugih aktivnosti koje direktor i Vijeće Agencije smatraju neophodnim i potrebnim za učinkovito poslovanje Agencije sukladno sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije. Zamjenik direktora obavlja i druge poslove, na osnovu pisanog ovlaštenja direktora. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru Agencije i Vijeću Agencije, a u slučaju iz članka 20. stavak (3) Statuta, Vijeću ministara i Vijeću Agencije.

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, obavlja sljedeće poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom: rukovodi Sektorom za operacije, tehniku i servise (ANS), po ovlaštenju direktora Agencije predstavlja Agenciju u zemlji i inozemstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim institucijama ICAO i EUROCONTROL u okviru nadležnosti Sektora čijim radom rukovodi; učestvuje u predlaganju poslovne politike Agencije, kao i provedbi odluka i drugih akata Vijeća Agencije iz domena Sektora čijim radom rukovodi; predlaže mjere kojima se osigurava potpuna provedba utvrđene politike i drugih akata nadležnih tijela Agencije; obavlja i druge poslove po ovlaštenju direktora Agencije.

3. Zamjenik direktora – Rukovoditelj Sektora za podršku rukovodi radom organizacijske jedinice Agencije Odgovoran je za upravljanje resursima, provođenje programa organizacijske jedinice kojom rukovodi i programa Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice; predlaganje i provođenje poslovne politike i planova poslovanja Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi; provođenje odluka direktora i Vijeća Agencije; učestvovanje u pripremanju polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o poslovnim aktivnostima; provođenje svih drugih aktivnosti koje direktor i Vijeće Agencije smatraju neophodnim i potrebnim za učinkovito poslovanje Agencije sukladno sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije. Zamjenik direktora obavlja i druge poslove, na osnovu pisanog ovlaštenja direktora. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru Agencije i Vijeću Agencije, a u slučaju iz članka 20. stavak (3) Statuta, Vijeću ministara i Vijeću Agencije.

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, obavlja sljedeće poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom: po ovlaštenju direktora Agencije predstavlja Agenciju u zemlji i inozemstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim institucijama ICAO i EUROCONTROL u okviru nadležnosti Sektora čijim radom rukovodi; učestvuje u provedbi poslovne politike Agencije, kao i provedbi odluka i drugih akata Vijeća Agencije iz domena Sektora čijim radom rukovodi; predlaže mjere radi utvrđivanja poslovne politike i mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuna provedba utvrđene politike i drugih akata nadležnih tijela Agencije; nadzire i koordinira rad Sektora čijim radom rukovodi; obavlja i druge poslove po ovlaštenju direktora Agencije.

Period na koji se imenuje:

Mandat članova Uprave traje pet godina, s mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja.

b) Na upražnjene pozicije može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće opće  i posebne uvjete:

Opći uvjeti

a) da je starija od 18 godina;

b) da nije otpuštena iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana  objavljivanja javnog natječaja;

c) da se na nju ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

d) da ima najmanje VII stupanj stručne spreme tehničkog ili društvenog smjera;

e) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

Posebni uvjeti

 1. ima iskustvo u vođenju projekata i poslovnih procesa iz oblasti civilnog zrakoplovstva;
 2. ima znanje engleskog jezika;
 3. protiv iste nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena dijela korupcije i kaznena dijela protiv službene i odgovorne dužnosti, a koja se odnose na organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i  Suda Bosne i Hercegovine;

c. Popis potrebnih dokumenata koje osoba  treba dostaviti:

 • biografija;
 • rodni list ( ne stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja );
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ( ne starije od šest mjeseci)
 • ovjerena preslika fakultetske diplome ( nostrificirana  diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon6. 4. 1992. godine),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje);
 • dokaz o iskustvu u vođenju projekata i poslovnih procesa iz oblasti civilnog zrakoplovstva;
 • dokaz o znanju engleskog jezika;
 • dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od tri mjeseca);
 • izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (ovjerena  od strane nadležnog organa);
 • dokaz da protiv njega nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena djela korupcije i kaznena djela protiv službene i odgovorne dužnosti a koje se odnose na organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine.
 • izjavu da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH (ovjerena od strane nadležnog organa);

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.

Napomena – dokumenti se prilažu uz prijavni obrazac koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na web stranici www.bhansa.gov.ba.

d. Ostale napomene

Svi kandidati s liste s užim izborom bit će pozvani  na intervju od strane Komisije za izbor.

Prije nadnevka održavanja intervjua svaki kandidat s liste s užim izborom pozvat će se da Komisiji za izbor dostavi podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Obrasci propisani Zakonom će se popuniti neposredno prije intervjua.

Nijedan kandidat neće biti stavljen na listu užeg izbora ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje. Sve informacije u tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka („Sl.glasnik BiH“ broj 49/06;76/11 i 89/11).

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrat će se da su uspješno prošli u otvorenu konkurenciju.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima BiH.

Prigovor se podnosi Vijeću ministara BiH i Ombdusmanu za ljudska prava BiH.

e. Podnošenje prijava

Javni natječaj se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“, „ Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH “,, i dnevnim novinama: „ Dnevni avaz  “, ,,Glas Srpske“, „Večernji list“ i „Oslobođenje“.

Javni natječaj ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „ Službenom glasniku BiH “. Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Bosne i Hercegovine

Ortiješ bb

88.000 Mostar

„ Javni natječaj za imenovanje Uprave (direktora i dva zamjenika direktora)

Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine“

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 23.10.2020

Datum objave: 12.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.