fbpx

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za kulturu “Knjižnica i kino Čapljina“

Ovaj oglas je istekao

Ustanove za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina“

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina“

Na temelju članka 31. i 34. Statuta Ustanove za kulturu “Knjižnica i kino Čapljina“ i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju Javnog natječaja za izbor (imenovanje) Ravnatelja Ustanove za kulturu “Knjižnica i kino Čapljina“, broj: 39-01/2020 od 5.11.2020. godine, Upravno vijeće, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za kulturu

“Knjižnica i kino Čapljina“

Opis poslova ravnatelja:

 1. organizira rad Ustanove za kulturu,
 2. zastupa i predstavlja Ustanovu za kulturu,
 3. odgovara za zakonitost rada Ustanove za kulturu,
 4. provedba Statuta Ustanove i drugih općih akata,
 5. predlaže Upravnom vijeću mjere za učinkovito i zakonito obavljanje djelatnosti, unutarnju organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjesta, planove rada i razvitka kao i financijski plan i  godišnji obračun Ustanove za kulturu.

Za izbor (imenovanje) na dužnost člana Ravnatelja Ustanove za kulturu “Knjižnica i kino Čapljina“, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

I  Opći zakonski:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;
 4. da nije na osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci;
 5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnoga natječaja;
 6. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora društva s većinskim državnim kapitalom;
 8. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim dužnosnicima i nosiocima izvršnih dužnosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i da se na njega ne odnose ograničenja iz Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH;
 9. da nije osuđivan za kazneno djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću Ravnatelja;
 10. da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Ravnatelja.

II  Posebni uvjeti:

 • visoka stručna sprema (VII stupanj);
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
 • poznavanje rada na računalu;
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova Ravnatelja.

Prilikom procjene organizacijski sposobnosti kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

 • komunikativnost,
 • sposobnost upravljanja ljudskim resursima,
 • rezultati ostvareni tijekom dosadašnjeg rada.

Ravnatelj se bira (imenuje) na razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Uz prijavu za javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • kraći životopis, s podacima o adresi i kontakt telefon;
 • rodni list (original ili ovjerena preslika);
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena preslika);
 • uvjerenje o prebivalištu;
 • ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi;
 • dokaze o radnom stažu u struci;
 • potpisane i ovjerene izjave iz točke I. stavke d,e,f,g,h,i,j,
 • odabrani kandidat dužan je naknadno dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti, odnosno liječničku potvrdu.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete javnog natječaja, Upravno vijeće Ustanove za kulturu “Knjižnica i kino Čapljina“ može službenim putem od nadležnih organa zatražiti podatke o nekažnjavanju za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću Ravnatelja i podatke je li im presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Ravnatelja.

Javni natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana prvog javnog objavljivanja, a objavit će se u Večernjem listu (izdanju za BiH) Mostar.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Ustanova za kulturu “Knjižnica i kino Čapljina“

ul. Zrinsko-frankopanska bb

88 300   Čapljina

s naznakom

“Prijava na natječaj za ravnatelja – NE OTVARATI”

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.11.2020

Datum objave: 10.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.