fbpx

JAVNI NATJEČAJ za izbor (imenovanje) člana Uprave (Ravnatelja) JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina

Ovaj oglas je istekao

JP "Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina

JAVNI NATJEČAJ za izbor (imenovanje) člana Uprave (Ravnatelja) JP "Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina

Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima, članka 18. Statuta JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina i Odluke Nadzornog odbora JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina br. 33/2020. od 4.11.2020. godine, Nadzorni odbor JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor (imenovanje) člana

Uprave (Ravnatelja) JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina

Opis poslova Ravnatelja:

 • vođenje poslova Poduzeća
 • zastupanje Poduzeća u pravnom prometu
 • organiziranje rada i rukovođenje procesom rada
 • provedba Statuta Poduzeća i drugih općih akata
 • izvješćivanje Nadzornog odbora o radu Poduzeća
 • izrada, nadziranje i realiziranje planova poslovanja
 • upošljavanje i otpuštanje uposlenika sukladno zakonskim i općim pravnim aktima
 • staranje o zakonitosti rada Poduzeća
 • obavljanje dužnosti Glavnog i odgovornog urednika Radiopostaje Čapljina

Za izbor (imenovanje) na dužnost člana Uprave (Ravnatelja) JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći zakonski:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
 4. da nije osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci,
 5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnog natječaja,
 6. da se na njega ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u društvu s većinskim državnim kapitalom,
 8. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim dužnosnicima i nositeljima izvršnih dužnosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i da se na njega ne odnose ograničenja iz Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH,
 9. da nije osuđivan za kazneno djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću člana Uprave, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave.
 1. Posebni uvjeti:
 • Organizacijske i rukovodne sposobnosti
 • Najmanje 5 godina radnog staža u struci (radiotelevizijska djelatnost)
 • Visoka stručna sprema (VII stupanj), smjer novinarstvo

Prilikom procjene organizacijskih i rukovodnih sposobnosti kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

 • komunikativnost
 • sposobnost upravljanja ljudskim resursima
 • rezultati ostvareni tijekom dosadašnjeg rada

Ravnatelj se bira (imenuje) na razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Uz prijavu na javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • kraći životopis, s podacima o adresi i kontakt telefon,
 • rodni list (original ili ovjerena preslika),
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena preslika),
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi,
 • dokaze o radnom stažu u struci,
 • potpisane i ovjerene izjave iz točke 1. pod stavkama d, e, f, g, h, i, j.

Za kandidate koji budu ispunjavati uvjete javnog natječaja, nadzorni odbor JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina može službenim putem od nadležnih organa zatražiti podatke o nekažnjavanju za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću člana Uprave, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne kao i podatke je li im presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave.

Javni natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana prvog javnog objavljivanja, a objavit će se u Večernjem listu (izdanju za BiH) Mostar.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu

JP “Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina,

Ruđera Boškovića b.b.

88 300 Čapljina,

sa naznakom

“prijava na natječaj – za Ravnatelja – ne otvarati”

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.11.2020

Datum objave: 09.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.