Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stolac

Ovaj oglas je istekao

Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stolac

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi
sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj:
1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Stolac, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stolac

2/ 527
01.Stručni savjetnik za održavanje, kontrolu i upravljanje modulima prihoda i rashoda u okviru riznice – 1 (jedan) izvršitelj
02.Stručni savjetnik za javne nabave – 1 (jedan) Izvršitelj
01.Opis poslova: Obavlja sve studijsko-analitičke i stručno operativne poslove iz oblasti kontrole i upravljanja prihodima i rashodima proračuna; sudjeluje u praćenju i
predlaganju mjera za povećanje ostvarenja prihoda i kontrolu rashoda i u vezi s tim sudjeluje u predlaganju rješenja za moguću preraspodjelu sredstava u okviru planiranog
proračuna; prati priliv i odliv sredstava po fondovima tj.vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava u skladu sa usvojenim proračunom Općine; izrađuje pojedinačne
fakture po zahtjevu nadležnih službi i vrši njihov prijenos i evidentiranje u odgovarajuće knjige KIF-a; vrši kontrolu i izradu IOS-a komitentima; na osnovu knjigovodstvenih
podataka periodično vrši sravnavanje i kontrolu potraživanja i poduzima aktivnosti (šalje opomene) na njihovoj realizaciji; vodi evidenciju o pravovremenom izvršenju obveza
Općine prema različitim korisnicima proračuna; po prispjelim zahtjevima proračunskih korisnika, odnosno po prijemu faktura vrši kontrolu izvršavanja proračuna i putem
automatski formiranih narudžbenica u sistemu vrši rezervaciju planiranih sredstava proračuna; vrši knjigovodstveno povezivanje fakture sa prethodno izdatom
narudžbenicom, štampa narudžbenicu i prati sredstva koja su rezervirana predmetnom narudžbenicom; vrši unos i odobrenje fakture, avansa i knjižnih obavijesti; vrši
kompletiranje i kontrolu fakture sa prilozima; vrši ispostavljanje naloga za plaćanje, i potpisane naloge predaje blagajniku za plaćanje; vrši izradu izlaznih faktura; vodi knjigu
ulaznih i izlaznih faktura; odgovara za urednost dokumentacije, daje podatke o likvidiranim fakturama i po potrebi dokaze o uplati; prati i analizira izvješća o utrošku
sredstava od strane korisnika i po potrebi sastavlja izvješća; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika; snosi odgovornost za zakonito, blagovremeno,
pravilno i kvalitetno izvršavanje stalnog člana sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave;
obavlja stručne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave; izrađuje prijedloge Odluka o provođenju postupka javne nabave, kao i rješenja za imenovanje
povjerenstva koje provodi postupak; priprema svu potrebnu dokumentaciju u postupku javne nabave; priprema ugovore koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem
poslije provođenja postupka javne nabave; po potrebi kontaktira Agenciju za javne nabave BIH; priprema objave vezane za postupak javne nabave; brine se za uredno
objavljivanje oglasa o javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH i dnevnom tisku; vrši administrativne poslove vezane za pripremu i objavljivanje javnih oglasa/tendera za
nabavu roba i vršenje usluga; vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu Pomoćnika Općinskog načelnika.
Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi za upravu Općine Stolac, i to:
Za poziciju 01:
– VSS – VII stupanj ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, II ili III ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomski fakultet, smjer
financije i računovodstvo
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon stečene VSS
– položen stručni upravni ispit
Za poziciju 02:
– VSS – VII stupanj ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, II ili III ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomski ili pravni fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon stečene VSS
– položen stručni upravni ispit
Prijavljivanje na natječaj:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b.,
88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski
i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar,
ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata
na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u
rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog
natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Fedracije BiH”, br.10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Stolac”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/opc-sto-kon-31-08

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.09.2018

Datum objave: 04.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.