fbpx

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Uputstva o utvrđivanju kvalifi kacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 29/18 i 36/19) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije, od 25.3.2021. godine, Skupština opštine Vukosavlje raspisuje

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije Vukosavlje

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Uputstva o utvrđivanju kvalifi kacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 29/18 i 36/19) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije, od 25.3.2021. godine, Skupština opštine Vukosavlje raspisuje

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije

I – Upražnjena pozicija

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije.

Sastav Opštinske izborne komisije treba da bude multietnički tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou. Sastav Opštinske izborne komisije treba u pravilu odražavati ravno-pravnu zastupljenost polova. U sastavu Opštinske izborne komisije nastojaće se osigurati zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH.

II – Opis poslova

Nadležnost Opštinske izborne komisije i njen djelokrug regulisani su odredbama člana 2.13 Izbornog zakona BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III – Sukob interesa

Za člana Opštinske izborne komisije ne može biti imenovano lice: – koje se ne može kandidovati u smislu odredbi čl. 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH, – koje je član najvišeg izvršnopolitičkog organa političke partije ili koalicije, – koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH, – koje je kandidat za izbore na bilo kojem nivou vlasti, – kojem je izrečena kazna zatvora za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih propisa ili propisa za koje je kandidat lično odgovoran u periodu od posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Centralna izborna komisija BiH odlučiće da li težina povrede ili lična odgovornost u smislu tačke 5. ovog člana čine lice nepodobnim da bude član izborne komisije.

IV – Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati: – da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, – da je stariji od 18 godina, – da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova Opštinske izborne komisije, – da nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa, – da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine).

V – Posebni uslovi: – da ima prebivalište u opštini za koju se imenuje izborna komisija, – da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet po bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, – da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora. (Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumijeva se članstvo u izbornoj komisiji i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH). Izuzetno od odredbe iz stava 1, član Izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini za koju se imenuje izborna komisija koji ispunjavaju uslove tražene javnim konkursom. Izuzetno od odredbe iz stava 3, član Izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet po bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova.

VI – Mandat

Članu Opštinske izborne komisije mandat traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na opštinsku odluku o imenovanju članova Opštinske izborne komisije.

VII – Status

Član Opštinske izborne komisije ne zasniva radni odnos. Član Opštinske izborne komisije ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa odredbama zakona i odlukom Skupštine opštine.

VIII – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju, kao i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: – potvrdu o mjestu prebivališta na području opštine Vukosavlje, izdatu od CIPS-a (ne stariju od šest mjeseci), – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), – izvod iz matične knjige rođenih, – ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj spremi, – dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora, – svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti, – svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, – svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova Opštinske izborne komisije, – svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa i – svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Opštinske izborne komisije obaviće intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Prvorangirani kandidat dužan je da po prijedlogu Komisije, odnosno prije donošenja odluke o imenovanju dostavi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o nekažnjavanju u roku od sedam (7) dana od dana prijema obavještenja. Skupština opštine, cijeneći položaj kandidata na rang-listi, izvršiće imenovanje i svoju odluku o imenovanju člana Opštinske izborne komisije dostaviće na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.

IX – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. U slučaju da Javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave se mogu dostaviti na adresu: Opština Vukosavlje, Ulica Muse Ćazima Ćatića broj 163, 74 470 Vukosavlje, sa naznakom: Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije – ne otvarati ili predati lično u šalter-sali Opštine Vukosavlje. Broj: 01-013-17/21 Predsjednik 2.4.2021. godine Skupštine opštine, Vukosavlje Nihad Bahić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 34

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.04.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.