fbpx

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Odbora državne službe za žalbe

Ovaj oglas je istekao

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Odbora državne službe za žalbe

Na osnovu člana 63. stava (4) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 42/12 i 93/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe, broj 01-13/04 od 18. 4. 2004. godine, a u vezi sa Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 11. sjednice, održane 14. 7. 2020. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje članova Odbora

državne službe za žalbe

Član Odbora državne službe za žalbe

1/01 Član Odbora državne službe za žalbe

Opis dužnosti i odgovornosti: član Odbora državne službe za žalbe vrši najsloženije upravne i poslove nadzora iz nadležnosti osnovne djelatnosti Odbora, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova Odbora, ostvaruje kontakte sa drugim institucijama Bosne i Hercegovine i/ili Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine, u cilju pribavljanja potrebnih dokumenata pri rješavanju predmeta, učestvuje u donošenju godišnjeg plana rada i izvještaja o radu, nadzire i kontroliše rad stručnih savjetnika i vrši druge poslove po potrebi.

Članovi Odbora državne službe za žalbe odluke donose u Vijeću.

Posebni uslovi: pravni fakultet (VII stepen), položen pravosudni ispit, najmanje deset (10) godina profesionalnog iskustva u pravnoj struci, od čega najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.854,14 KM.

Broj izvršilaca: 2 (dva).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

–         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Neovisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–         Članove Odbora državne službe za žalbe imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja bez javnog konkursa na isti mandatni period.

 

Potrebni dokumenti:

I Original ili ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrificirane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine);

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od nadležnog organa);

–       Potpisanu i ovjerenu:

  • izjavu da nije navršio zakonski propisanu dob za penzionisanje, odnosno da nije ostvario pravo na ličnu penziju po bilo kojem osnovu;
  • izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, odbijanja polaganja zakletve, samovoljnog napuštanja državne službe ili davanja neistinitih i netačnih podataka prilikom prijema u državnu službu, u roku tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta;
  • izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen prijavni obrazac koji možete preuzeti na web-stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kojeg uslova iz teksta Javnog oglasa, on samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Obratiti pažnju na sljedeće dokumente koje ne treba dostavljati, jer ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Ove diplome ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je kandidat uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, također neće biti uzeti u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, time se ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – time se dokazuje samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i njegov kontinuitet; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Također, ne dostavljati dokumente koji ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumente u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta, tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

Izabrani/imenovani kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Ostale napomene

– Na članove Odbora državne službe za žalbe primjenjuje se Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12).

– Sve kandidate koji budu ispunjavali opće i posebne uslove tražene u tekstu Javnog oglasa na intervju će pozvati Nezavisna komisija za izbor članova Odbora državne službe za žalbe, koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

– Nezavisna komisija za izbor članova Odbora državne službe za žalbe bira članove Odbora na osnovu radnog iskustva kandidata i demonstrirane sposobnosti da obavljaju navedenu dužnost u Odboru.

– Član Odbora povlači se sa dužnosti prije isteka mandata samo na inicijativu Vijeća ministara, koja je pokrenuta uslijed izuzetnih okolnosti i konsenzusom ostalih članova Odbora.

Podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i u dnevnim novinama: „Dnevni avaz“ Sarajevo, „Nezavisne novine“ Banja Luka i „Večernji list“ Mostar.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, odnosno u dnevnim novinama: „Dnevni avaz“ Sarajevo, „Nezavisne novine“ Banja Luka i „Večernji list“ Mostar.

Prijave na javni oglas sa traženim dokumentima dostavljaju se putem poštanske službe preporučenom pošiljkom, na adresu:

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

»Javni oglas za izbor i imenovanje članova Odbora državne službe za žalbe«

71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove tražene u tekstu Javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 08.08.2020

Datum objave: 24.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.