fbpx

JAVNI  OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ovaj oglas je istekao

Vlada Federacije BiH raspisuje JAVNI  OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

JAVNI  OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), čl. 12., 13., 14. i 17. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje broj 01-12-2817/05 od 29.12.2005. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 27/06) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje broj 01/1-49-11445/15 od 28.12.2015. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/16), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje V. 1735/2020. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 96/20), Vlada Federacije BiH raspisuje

JAVNI  OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

I. Objavljuje se javni oglas

za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

II. Opis pozicije

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje obavlja sljedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Federalnog zavoda;
 • preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Federalnog zavoda;
 • osigurava provođenje Zakona, Statuta, finansijskog plana i programa rada te drugih općih akata Federalnog zavoda;
 • osigurava namjensko trošenje sredstava Federalnog zavoda;
 • donosi drugostepena rješenja o pravima nezaposlenih osoba saglasno Zakonu i općim aktima;
 • organizuje pripremu za rad Upravnog odbora i predlaže donošenje općih akata i odluka iz nadležnosti Upravnog odbora;
 • zaključuje ugovore o radu s radnicima Federalnog zavoda i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa;
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje;
 • osniva komisije i druga radna tijela;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

III. Uslovi izbora

Za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:

a) Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08),
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13).

b) Posebni uslovi:

 • da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 • da ima pet (5) godina radnog iskustva u struci.

c) Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir će se uzeti i sljedeći kriteriji:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
 • sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima,
 • sklonost prema timskom radu,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

IV. Potrebni dokumenti

Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac koji sadrži osnovne biografske i kontakt podatke o kandidatu, navedeni se Obrazac u elektronskom obliku može preuzeti s web stranice Ministarstva: www.fmrsp.gov.ba u rubrici “Javni konkursi” u kojoj će biti objavljen i Javni oglas;
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige ro|enih,
 • Izjave kandidata o ispunjavanju općih uslova iz alineja 3., 4., 5. i 6 ovjerene od strane nadležnog organa,
 • Univerzitetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biće odbijene kao neuredne,

 • Dokaz o radnom iskustvu pod kojim se podrazumijavaju isključivo potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi pri čemu ista moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo. Potvrda ili uvjerenje treba sadržavati podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, odnosno naziv radnog mjesta kao i opis poslova koje je ono obuhvatalo ili obuhvata, stručna sprema koju je određeno radno mjesto zahtijevalo ili zahtijeva, te jasno precizirano razdoblje obavljanja navedenih poslova, te posebnu naznaku da su isti poslovi obavljani nakon sticanja diplome visoke stručne spreme.

Dokumenti koji se prilažu prijavi moraju biti originalni ili u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 3 (tri) mjeseca (izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih koji po Zakonu o matičnim knjigama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 37/12 i 80/14) ima trajni karakter).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz Javnog oglasa bit će obavljen intervju.

Napomena

Imenovani kandidat je dužan Federalnom zavodu za zapošljavanje, u roku od 15 dana od dana imenovanja, dostaviti:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, izdato od nadležnog MUP-a, koje nije starije od 3 mjeseca i
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog Općinskog suda, koje nije starije od 3 mjeseca,
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izdato od zdravstvene ustanove, koje nije starije od 3 mjeseca.

S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uvjete iz Javnog oglasa bit će obavljen intervju.

Javni oglas će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnim listovima “Dnevni avaz” i “Dnevni list”, a krajnji rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti lično ili poštom, preporučeno na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Hamdije Čemerlića br. 2

71000 Sarajevo

sa naznakom

“za Javni oglas za izbor i imenovanje direktora

Federalnog zavoda za zapošljavanje – NE OTVARAJ”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.01.2021

Datum objave: 15.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.