fbpx

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JP “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje

Na osnovu odredbe člana 5. stav (1) tačka m) Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), a u vezi sa odredbom člana 22. stav (1) tačka l) Statuta Javnog preduzeća “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, broj 2/16), te odredbi čl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/03 i 104/06 - Odluka Ustavnog suda) i Odluke Skupštine JP “Eko-čistoća” d.o.o Vukosavlje, broj: 02-018- 17/21, od 22.1.2021. godine, načelnik opštine Vukosavlje, obavljajući funkciju Skupštine JP “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje, raspisuje

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JP “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje

Na osnovu odredbe člana 5. stav (1) tačka m) Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), a u vezi sa odredbom člana 22. stav (1) tačka l) Statuta Javnog preduzeća “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, broj 2/16), te odredbi čl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/03 i 104/06 – Odluka Ustavnog suda) i Odluke Skupštine JP “Eko-čistoća” d.o.o Vukosavlje, broj: 02-018- 17/21, od 22.1.2021. godine, načelnik opštine Vukosavlje, obavljajući funkciju Skupštine JP “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje, raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Nadzornog odbora
JP “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje

I – Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog
odbora JP “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje.

II – Opis poslova
Nadzorni odbor JP “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje obavlja poslove u
skladu sa zakonom i opštim aktima ovog javnog preduzeća.
III – Mandat
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od 4 (četiri)
godine.
IV – Opšti uslovi
Svi kandidati koji se prijave dužni su da ispune sljedeće opšte uslove:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo
na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja
upražnjene pozicije,
4. da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH,
5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci.
V – Posebni uslovi
Pored opštih uslova navedenih u prethodnoj tački, kandidati su dužni da
ispune i sljedeće posebne uslove:
1. da imaju završenu visoku stručnu spremu (VII stepen) koja se vrednuje
sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova prvog ciklusa studija ili ekvivalent,
2. da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon
sticanja visoke stručne spreme,
3. da imaju zapažene rezultate u radu na ranijim poslovima,
4. da zainteresovani kandidati imaju afi nitet za timski rad, inovativnost,
da su kreativni i spremni dijeliti poslovne ideje.
VI – Sukob interesa:
– kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa
u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
73/08 i 52/14) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
– kandidati ne mogu biti zaposleni u javnom preduzeću niti u opštinskoj
upravi.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu, pored kratke biografi je, kandidati su dužni dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),
2. rodni list,
3. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
4. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz člana IV t. 3. i 4. i člana VI Javnog oglasa,
5. dokaz o stručnoj spremi,
6. dokaz o radnom iskustvu.
VIII – Rok i ostale informacije
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Oglasa Komisija će obaviti
obavezni usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Javnog oglasa.
Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: JP “Eko-čistoća”
d.o.o. Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 165, 74 470 Vukosavlje, sa naznakom: Komisiji za izbor članova Nadzornog odbora.
Javni oglas biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Euro-blic” i na oglasnoj tabli ovog preduzeća.
Broj: 02-018-18/21
22.1.2021. godine Načelnik opštine,
Vukosavlje Borislav Rakić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 11

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 16.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.