fbpx

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje    

Ovaj oglas je istekao

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje    

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

 

 

1/01 Šef Odsjeka za finansijske poslove

1/02 Stručni saradnik za ekonomsko-finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabave

2/01 Stručni savjetnik za predškolsko obrazovanje

3/01 Stručni savjetnik za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik

4/01 Viši stručni saradnik za odnose s VET školama i partnerskim institucijama i koordinaciju

4/02 Prevodilac – izvršni asistent

SJEDIŠTE AGENCIJE – MOSTAR

SEKTOR ZA OPŠTE PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

Odsjek za finansijske poslove

1/01 Šef Odsjeka za finansijske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi radom, planira i programira aktivnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na izvršioce, daje smjernice i stručna uputstva za izvršavanje poslova i osigurava profesionalan nivo rada. Izrađuje prijedloge budžeta sa obrazloženjem, prati dinamiku izvršenja i strukturu utroška budžetskih sredstava. Prema uputstvima Ministarstva finansija i trezora BiH izrađuje finansijske izvještaje i planove. Priprema prijedlog godišnjeg plana nabavki. Priprema, organizuje i provodi postupke javnih nabavki. Osigurava uslove u MFTBIH za uplatu, operativnost i korištenje donatorskih sredstava, prati dinamiku izvršenja i podnosi izvještaj donatoru o utrošku. Obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova – završen ekonomski ili drugi fakultet ekonomsko-finansijskog usmjerenja; Najmanje četiri (4) godine radnog iskustva u struci; Položen stručni upravni ispit; Aktivno znanje engleskog jezika ili drugog jezika Evropske unije; Dobar nivo informatičke pismenosti.

Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice

Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,99 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Mostar

1/02 Stručni saradnik za ekonomsko-finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka: Unos finansijskih i računovodstvenih podataka u ISFU sistem. Priprema izvještaje finansijskih podataka iz ISFU sistema. Izrađuje i vrši dostavu zahtjeva za objave obavještenja o javnim nabavkama, poziva za dostavu ponuda ponuđačima, obavještenja o rezultatima provedenih postupaka javnih nabavki, dostavu nacrta ugovora na mišljenje i zaključenih ugovora Pravobranilaštvu BiH. Izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki koja se dostavljaju rukovodiocu Agencije, obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavkama. Brine se o sređivanju i odlaganju dokumentacije nastale u javnim nabavkama i finansijske dokumentacije nastale u sklopu projektnih aktivnosti.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 ECTS bodova – završen fakultet društvenog ili tehničkog usmjerenja; Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci; Položen stručni upravni ispit; Dobro poznavanje engleskog jezika; Visok nivo informatičke pismenosti, koja podrazumijeva i znanje i iskustvo za kreiranje složenijih programskih rješenja za automatsku obradu podataka.

Status: državni službenik – stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Mostar

 

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKO JEZGRO NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OPŠTEM OBRAZOVANJU

Odsjek za ZJNPP

2/01 Stručni savjetnik za predškolsko obrazovanje

Opis poslova i radnih zadataka: Analizira i radi na kreiranju koncepta i razvoju Zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa za predškolsko obrazovanje. Predlaže aktivnosti za implementaciju Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u nastavne planove i programe predškolskog obrazovanja. Savjetuje o primjeni evropske i međunarodne teorije i prakse i rezultata novih istraživanja na području predškolskog obrazovanja. Organizuje i vodi rad ekspertskih grupa. Organizuje i provodi program obuke odgajatelja na području Zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa. Prati, analizira i izvještava o stepenu uključenosti Zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa u nastavne planove i programe predškolskog obrazovanja.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova – završen nastavnički ili pedagoški fakultet – odsjek za predškolski odgoj ili pedagogiju ili drugi fakultet na kojem se stiče zvanje profesora predškolskog odgoja ili profesora pedagogije; Najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci; Položen stručni upravni ispit; Položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; Poznavanje engleskog jezika; Dobro poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Mostar

 

PODRUČNA JEDINICA – SARAJEVO

SEKTOR ZA STANDARDE ZNANJA-UČENIČKIH POSTIGNUĆA I OCJENJIVANJE REZULTATA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU

Odsjek za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju

3/01 Stručni savjetnik za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik

Opis poslova i radnih zadataka: Savjetuje o potrebi provođenja i vrsti istraživanja koja Agencija provodi u odgoju i obrazovanju iz bosanskog jezika, hrvatskog jezika i srpskog jezika. Daje savjete za primjenu evropske i međunarodne teorije i prakse u području istraživanja u obrazovanju. Organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa. Izrađuje instrumente za obavljanje istraživanja u području odgoja i obrazovanja. Priprema mišljenja o dobijenim rezultatima istraživanja u odgoju i obrazovanju. Organizuje i provodi program obuke nastavnika u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja. Sarađuje sa partnerskim institucijama u realizaciji projekata iz obrazovanja.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova – završen filozofski ili filološki fakultet – odsjek za bosanski, hrvatski ili srpski jezik ili SH-HS jezik i književnost jugoslovenskih naroda; Najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci; Položen stručni upravni ispit; Položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; Poznavanje engleskog jezika; Dobro poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

PODRUČNA JEDINICA – BANJALUKA

Odsjek za VET–informacioni sistem (VETIS), obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje

4/01 Viši stručni saradnik za odnose sa VET školama i partnerskim institucijama i koordinaciju

Opis poslova i radnih zadataka: Usklađuje aktivnosti s predstavnicima škola, ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda i drugih partnerskih institucija vezano za aktivnosti koje realizuje Sektor i o tome izvještava neposredno nadređene. Izrađuje, održava i ažurira bazu podataka obrazovnih partnerskih institucija i listu eksperata iz obrazovanja. Priprema materijale i informacije potrebne za rad radnih grupa i drugih radnih tijela i pruža podršku u poslovima vezanim za formiranje, organizovanje rada i koordinaciju aktivnosti radnih grupa i drugih radnih tijela. Organizuje seminare, konferencije, okrugle stolove i ostale skupove Agencije. Koordinira aktivnosti između organizacionih jedinica Agencija i blagovremenu razmjenu informacija i dokumenata.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova – završen fakultet društvenog, tehničkog, prirodno-matematičkog ili humanističkog usmjerenja; Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; Položen stručni upravni ispit; Dobro poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

SAMOSTALNI IZVRŠIOCI

4/02 Prevodilac – izvršni asistent

Opis poslova i radnih zadataka: Pisano prevodi dokumente i materijale s jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH na engleski jezik i obratno, za potrebe Agencije i zaposlenih u Agenciji. Usmeno prevodi dokumente i materijale s jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH na engleski jezik i obratno, za potrebe Agencije i zaposlenih u Agenciji. Konsekutivno prevodi s jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH na engleski jezik i obratno, za potrebe Agencije. Pisano prevodi projekte kojima Agencija aplicira za donacije međunarodnih organizacija. Prikuplja, prima otprema, evidentira, uručuje poštu i obrađuje informacije potrebne za rad zamjenika direktora.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova – završen filozofski, filološki ili pedagoški fakultet – odsjek za engleski jezik i književnost; Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; Položen stručni upravni ispit; Dobar nivo poznavanja rada na računaru.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

Napomene za sve kandidate:

–      Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

–      Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

–      Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–     dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (za pozicije 1/02, 2/01 i 3/01);

–     uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2 (samo za poziciju 1/01);

–     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

–     dokaza o položenom stručnom ispitu za samostalni odgojno-obrazovni rad (za pozicije 2/01 i 3/01);

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–      Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–      U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–      U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–      U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–      U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

–      Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–      Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

–      Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 01.07.2020. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje“

ul. Kneza Domagoja bb, 88 000 Mostar

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 01.07.2020

Datum objave: 23.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.