fbpx

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine  

Ovaj oglas je istekao

Sekretarijat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine  

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa članom 15. stav (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

 

1/01 Šef Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Opis poslova i radnih zadataka: Organizuje, rukovodi i nadgleda izvršenje svih zadataka dodijeljenih Odjelu,uz redovno izvještavanje. Odgovoran je za provođenje aktivnosti Odjela, u skladu sa Strategijom za reformu sektora pravde i Strateškim planom VSTV-a, radi davanja podrške u procesu osiguravanja adekvatnih domaćih i donatorskih sredstava za rad i unapređenje rada sudova i tužilaštava, te procesu osiguravanja efikasnog korištenja ovih sredstava. Za svoj rad i rad Odjela odgovara zamjeniku direktora.

Pored toga, šef Odjela ima sljedeća posebna zaduženja: odgovoran je za efikasno i racionalno korištenje resursa dodijeljenih Odjelu; odgovoran je za organiziranje aktivnosti Odjela u postupku izrade Strateškog plana Vijeća i godišnjeg plana rada Sekretarijata; u okviru nadležnosti Odjela, ažurira plan implementacije Strateškog plana Vijeća, te osigurava izvršenje aktivnosti u skladu sa utvrđenim rokovima; odgovoran je za organiziranje aktivnosti Odjela u postupku izrade godišnjeg izvještaja VSTV-a; odgovoran je za organiziranje projektnih aktivnosti Odjela, te učestvuje u koordiniranju donatorskih projekata; u skladu sa resursima inicira i aktivno zagovara obezbjeđenje adekvatnih finansijskih sredstava za pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini; priprema smjernice za izradu godišnjih budžeta za sudove i tužilaštva; organizira, rukovodi i nadgleda aktivnosti i izvršenje zadataka u nadležnosti Odjela, uz redovno izvještavanje zamjenika direktora; organizira pripremu i finalizira korespondenciju iz nadležnosti Odjela;  osigurava podršku relevantnoj Stalnoj komisiji; nadgleda izvršenje aktivnosti Odjela u vezi pripreme i izvršenja budžeta sudova i tužilaštava, te izvještava o relevantnim pitanjima; osigurava da se sve projektne aktivnosti, po uputama i nalogu voditelja programa (SPO), blagovremeno izvršavaju, a posebno aktivnosti koje se odnose na pripremu prijedloga projekata i ostale projektne dokumentacije, pripremu budžeta projekata, praćenje provedbe i pripremu izvještaja o implementaciji projektnih aktivnosti, te praćenje izvršenja grantova dodijeljenih VSTV-u za realizaciju projekata reforme pravosuđa u BiH;     učestvuje u aktivnostima u vezi sa provođenjem Strategije za reformu sektora pravde u oblasti pravosuđa i u oblasti koordinacije projekata koje finansiraju donatori; u okviru nadležnosti Odjela, učestvuje u aktivnostima vezanim za uspostavljanje i održavanje suradnje sa institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou nadležnim za planiranje, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava; u skladu sa Poslovnikom prisustvuje sjednicama Vijeća prilikom razmatranja pitanja iz nadležnosti Odjela; nadgleda funkcionisanje baze podataka koje se vode u Odjelu i pripremu odgovarajućih izvještaja; organizira pripremu i finalizira korespondenciju iz nadležnosti Odjela; priprema mjesečne izvještaje o aktivnostima Odjela; brine se za provođenje radne discipline i održavanje konstruktivne radne atmosfere u Odjelu, kao i za provedbu etičkog kodeksa ponašanja i drugih akata Vijeća u Odjelu; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli neposredni rukovodilac.

Posebni uslovi: VSS – diplomirani ekonomista; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima ili poslovima koji po svojoj prirodi zahtijevaju visok stepen samostalnosti i odgovornosti kao i dobre organizacione vještine; odlične analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata i prezentiranja; poznavanje sistema javnih finansija u BiH; poznavanje sistema jedinstvenog računa trezora;  aktivno znanje engleskog jezika; odlično poznavanje rada na računaru; vrlo dobro poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti; dokazana posvećenost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; odlične komunikacijske sposobnosti i sposobnosti usmenog i pismenog prezentiranja; posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti; sposobnost preuzimanja inicijative, te sposobnosti rukovođenja timom i organizacije aktivnosti i zadataka tima; sposobnost planiranja, organizacije i efikasnog izvršenja zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima; sposobnost strateškog i kreativnog razmišljanja; vrlo dobro poznavanje pravosudnog sistema u BiH.

Status: državni službenik-šef unutrašnje organizacione jedinice

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.400 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomena za sve kandidate:

–    Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–    Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–    Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–    Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–    Izbor kandidata po ovom javnom oglasu vršit će se u skladu sa lex specialis procedurom.

–    Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–       dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju engleskog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2;

–       dokaza o poznavanju rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

– Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od opštih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

– Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnoga konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 13/17 i 53/19), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 16.07.2020.godine , putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

“Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine“

Ul. Kraljice Jelene 88, Sarajevo

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.07.2020

Datum objave: 25.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.