fbpx

JAVNI OGLAS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Sudu Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

Sud Bosne i Hercegovine

JAVNI OGLAS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Sudu Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka g) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/09, 74/09 i 97/09), člana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 82/05, 60/1, 25/17 i 38/20), člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema zaposlenika broj Su: 03-7211/20 od 28.09.2020. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Sudu Bosne i Hercegovine

 1. Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara
 2. Referent specijalist administrativno-tehnički asistent u Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove Zajedničkog sekretarijata
 3. Referent portir-recepcioner u Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove Zajedničkog sekretarijata
 4. NSS higijeničar u Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove Zajedničkog sekretarijata

1.  Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

Opis poslova: pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika – asistenta pomaže sudijama i vijećima u vođenju predmeta i pripremama za suđenja, pruža pomoć stranama u postupku prilikom planiranja suđenja, prisustvuje suđenju i koordinira podršku drugih službi za potrebe održavanja suđenja, vodi zapisnike i evidencije pitanja koja zahtijevaju dalja postupanja, preduzima sve radnje kako bi se zaštitila tajnost povjerljivih informacija i spriječilo otkrivanje takvih informacija, vodi evidencije i stara se o poštivanju zakonskih, kao i ostalih važnih rokova vezanih za efikasno i blagovremeno postupanje u predmetima, po potrebi pomaže u prikupljanju i analizi statističkih podataka, kao i u pripremi izvještaja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija.

Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); položen stručni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlično poznavanje propisa iz krivične oblasti i propisa koji uređuju sudsku upravu.

Broj izvršilaca: 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

2Referent specijalist administrativno-tehnički asistent u Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove Zajedničkog sekretarijata

Opis poslova: obavlja daktilografske i stenografske poslove za potrebe sudije; priprema radne verzije izvještaja, memoranduma i jednostavnih rješenja vezanih za organiziranje pretresa i zakazivanje termina suđenja kao i izvršenje drugih administrativnih dužnosti i zadataka koje ne obavlja sudija (rezerviše sudnice i zakazuje pretrese, izrađuje pozive, naredbe i odgovarajuću dokumentaciju strankama, sudskoj policiji, svjedocima i drugim učesnicima u postupku, prati vođenje knjige sjednica vijeća; vrši pohranjivanje, ažuriranje i redovnu provjeru u CMS bazi; učestvuje u izradi redovnih internih statističkih izvještaja za potrebe Suda i drugih institucija; obavlja usmenu internu i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama; prati kretanje spisa putem kartona kontrole kretanja, dostavlja spis sudiji i učestvuje u planiranju ročišta; obavlja i druge poslove po nalogu sudije kojem je raspoređen i rukovodioca Odjeljenja.

 Uslovi: završena srednja škola IV stepena; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru; 1 (jedna) godina radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

3. Referent portir-recepcioner u Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove Zajedničkog sekretarijata

Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju osoba prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade Suda, daje osobama potrebne informacije, uz izdavanje propusnice za ulazak u radne prostorije Suda i preuzima propusnice nakon posjete, obavlja kontrolu ulaska stranaka i boravka stranaka u Sudu, kontaktira sa zaposlenicima u vezi s mogućnošću prijema stranaka i drugih osoba, obavlja poslove protivpožarne zaštite, obavlja usmenu eksternu komunikaciju s drugim institucijama, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja.

Uslovi:  završena srednja škola III ili IV stepena, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru; 1( jedna) godina radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1 (jedan) na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

4. NSS higijeničar u Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove Zajedničkog sekretarijata

Opis poslova: obavlja sve poslove čišćenja prostorija Suda, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja.

Uslovi: završena osmogodišnja škola.

Broj izvršilaca: 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovanu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za poziciju 1;
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi IV stepena, za poziciju 2;
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi III ili IV stepena, za poziciju 3;
 • Svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi, za poziciju 4;
 • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, za pozicije 1, 2 i 3 (mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, uz obavezu polaganja ispita nakon zasnivanja radnog odnosa, u Zakonom predviđenom roku);
 • Potvrdu o radnom iskustvu, za pozicije 1, 2 i 3;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, za sve pozicije;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci, za sve pozicije;
 • Izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, za sve pozicije.

Napomene za sve kandidate:

 • Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH.
 • Na web stranici Suda Bosne i Hercegovine /www.sudbih.gov.ba/, na mjestu namijenjenom za objavu konkursa, nalaze se smjernice za kandidate, u vezi s potrebnom dokumentacijom, a koji se prijavljuju na oglase pred ovim Sudom.
 • Kandidati nisu dužni dostavljati dokumentaciju o poznavanju rada na računaru, kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima, a koji uslovi će biti provjereni kroz konkursnu proceduru, te kroz probni rad.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više pozicija, potrebno je dostaviti prijavu za svaku poziciju, s tim da je ovjerene fotokopije dokumenata dovoljno dostaviti uz prijavu za jednu od pozicija, a u ostalim prijavama dokumentacija ne mora biti ovjerena. U ovakvim slučajevima potrebno je staviti napomenu da se ovjerena dokumentacija nalazi u prijavi za poziciju broj:…

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijem zaposlenika će se obaviti uz obavezno provođenje prethodne provjere znanja kandidata.

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, kao i uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina.

Prijave na javni oglas podnose se na adresu:

Sud Bosne i Hercegovine

Ulica Kraljice Jelene br. 88

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta broj…“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 09.10.2020

Datum objave: 02.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.