fbpx

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih  radnih mjesta  Dom zdravlja Stari grad Mostar

Ovaj oglas je istekao

Dom zdravlja Stari grad Mostar

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih  radnih mjesta  Dom zdravlja Stari grad Mostar

Na osnovu čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), člana 5.stav 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK/Ž“broj.4 i 5/19),čl.4.Pravilnika o radu br.1311/18 od 24.12.2018.godine, te odluke  direktor JU Dom zdravlja Stari grad Mostar  broj: broj:451/20  od 08.05.2020.godine direktor objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta  

NAZIV RADNOG MJESTA

 1. Doktor medicine – 3 izvršioca
 2. Medicinski tehničar/vozač – 1 izvršilac

1.3. Vozač sanitetskih kola – 1 izvršilac

 1. Medicinska sestra tehničar – 4 izvršioca

1.5. Spremačica – 2 izvršioca

OPŠTI USLOVI:

 • da je kandidat  stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH.

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Pisana prijava –obrazac  sa podatcima o kandidatu, podacima o radnom mjestu  na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka ( obrazac se može dobiti na protokolu Doma zdravlja Stari grad Mostar i na Web stranici http://dzsgmostar.ba)

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu  .
 • uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

POSEBNI USLOVI:

 1.  Radno mjesto – Doktor medicine na neodređeno vrijeme
 2. VSS-medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), poznavanje rada na računaru;

Potrebni dokumenti: pisana prijava na oglas, diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

 1.  Radno mjesto – Medicinski tehničar – vozač u Hitnoj medicinskoj pomoći na neodređeno vrijeme:

Uslovi: medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (Licenca), dokaz o poznavanje rada na računaru, vozač  „B“ kategorije.

Potrebni dokumenti: diploma o završenoj med. školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanju rada na računaru i kopija vozačke dozvole.

 1. Radno mjesto – Vozač sanitetskih kola na neodređeno vrijeme:
 • SSS-zanimanje KV vozač, 3.godine radnog iskustva KV vozača, poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti: diploma o završenoj saobraćajnoj školi, vozačka dozvola-dokaz o radnom      iskustvu vozača, dokaz o poznavanju rada na računaru.

1.4. Radno mjesto – Medicinska sestra-tehničar na neodređeno vrijeme:

Uslovi: medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanju rada na računaru .

1.5. Radno mjesto – Radnice na održavanju higijene objekata na neodređeno vrijeme:

            Uslovi: NK radnica, dokaz o radnom iskustvu

Potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, dokaz o radnom iskustvu

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva :
• uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traže oglasom, sa tačnom naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža ;
• uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja  za školu/ fakultet koji se traži oglasom;
• dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uslovima ne  starija od 3 mjeseca.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa izvršiti će se usmeni intervju. Kao sredstvo poziva i komunikacije  koristiti će se e-mail-a kandidata.
Podatci o Komisiji  za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista . Tekst javnog oglasa objavljen je na web stranici Doma zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba i na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona   https://www.szzhnz-k.ba/index.php
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.
Prijave  treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Dom zdravlja Stari grad Mostar

Ul. Osmana Đikića br.6.

88108 Mostar

sa naznakom 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO

(navesti naziv radnog mjesta) NE OTVARATI“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 20.06.2020

Datum objave: 05.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.