fbpx

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u poreznoj upravi federacije BiH

Ovaj oglas je istekao

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u poreznoj upravi federacije BiH

Broj: 13/06/1-34-6-1291-1/19 –K.K.
Sarajevo, 19.09.2019. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05),
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH broj: 03-02-8069/12 od 05.06.2013. godine, akta Federalnog ministarstva finansija/financija broj:
03-34-2-6290/18 T.M.F. od 12.10.2018. godine, Porezna uprava Federacije BiH objavljuje

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NAMJEŠTENIKA U POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BIH
I
U skladu sa aktom Federalnog ministarstva finansija/financija broj: 03-34-2-6290/18 od 12.10.2018. godine i Odlukom v.d. direktora Porezne uprave Federacije
BiH broj: 13/06/1-34-6-1291/19 od 18.09.2019. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika, Porezna uprava Federacije BiH javnim oglašavanjem vrši prijem
7 namještenika u organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH, kako slijedi:

KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO
Odsjek za zajedničke i opšte poslove
1. Viši referent – operator – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vrši poslove prepisa tekstova i obrade materijala na računaru; kreira tabele i prezentacije na računaru; umnožavanje akata za sve organizacione
jedinice kantonalnog poreznog ureda; vodi zapisnike ili zabilješke za konačna pisma ili druge materijale; obavlja daktilografske poslove za sve organizacione jedinice
kantonalnog poreznog ureda; ažurira bazu podataka i izrađuje izvještaje i druga akta; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Uslovi za vršenje posla: SSS – gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička
ili druga srednja škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru.
Neto plata za višeg referenta – operatora iznosi 937,89 KM.
B O S N A I H E R C E G O V I N A
F e d e r a c i j a B o s n e i H e r c e g o v i n e
Federalno ministarstvo financija – finansija
P o r e z n a u p r a v a F e d e r a c i j e B i H
S a r a j e v o
Porezna ispostava Stari Grad
2. Viši samostalni referent za javne prihode – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: vrši računsku kontrolu poreznih prijava i priprema za dalju konačnu provjeru i obradu; obrađuje porezne kartice; priprema podatke za izdavanje naloga za plaćanje, naloge za knjiženje, prekršajnih naloga, poreznih uvjerenja, te podatke za prijavljivanje potraživanja po osnovu javnih prihoda u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidacije poreznih obveznika; na osnovu službenih evidencija izdaje uvjerenja poreznim obveznicima; vodi evidenciju poreznih uvjerenja; vrši i druge
poslove po nalogu šefa ispostave.
Uslovi za vršenje posla: VŠS – prvi stepen ekonomskog ili pravnog fakulteta ili viša ekonomsko-komercijalna, viša upravna škola ili prvi stepen drugog fakulteta
društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 1 (jedna) godina staža i položen sručni ispit Neto plata za višeg samostalnog referenta za javne prihode iznosi 1.076,84 KM.
Porezna ispostava Centar
3.Vozač – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: upravlja motornim vozilom za potrebe uposlenih u ispostavi; brine se o ispravnosti motornog vozila; vrši druge-poslove po nalogu šefa ispostave.
Uslovi za vršenje posla: SSS – gimnazija, saobraćajna, mašinska ili druga srednja škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, položen ispit za vozača «B»
kategorije.
Neto plata za vozača iznosi 937,89 KM
4. Viši samostalni referent za javne prihode – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vrši računsku kontrolu poreznih prijava i priprema za dalju
konačnu provjeru i obradu; obrađuje porezne kartice; priprema podatke za izdavanje naloga za plaćanje, naloge za knjiženje, prekršajnih naloga, poreznih uvjerenja, te
podatke za prijavljivanje potraživanja po osnovu javnih prihoda u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidacije poreznih obveznika; na osnovu službenih evidencija
izdaje uvjerenja poreznim obveznicima; vodi evidenciju poreznih uvjerenja; vrši i druge
poslove po nalogu šefa ispostave. Uslovi za vršenje posla: VŠS – prvi stepen ekonomskog ili pravnog fakulteta
ili viša ekonomsko-komercijalna, viša upravna škola ili prvi stepen drugog fakulteta
društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 1 (jedna) godina staža i položen stručni ispit Neto plata za višeg samostalnog referenta za javne prihode iznosi 1.076,84 KM.
KANTONALNI POREZNI URED TUZLA
Odsjek za prinudnu naplatu
5. Viši samostalni referent za prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: prikuplja podatke o prihodima i imovini pravnih i fizičkih lica, kao
i građana radi provođenja postupka prinudne naplate; priprema dokumentaciju potrebnu u postupku prinudne naplate; priprema postupak popisa i učestvuje u
postupku procjene i prodaje zaplijenjene imovine; daje prijedloge po pitanju zahtjeva za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama; priprema prijedloge za proglašavanje
nelikvidnosti poreznih obveznika; izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga
svoga rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Uslovi za vršenje posla: VŠS –prvi stepen pravnog fakulteta ili ekonomskog
fakulteta, viša upravna ili viša ekonomsko-komercijalna škola, najmanje 1 (jednu)
godinu radnog staža, položen stručni ispit;
Neto plata za višeg samostalnog referenta za prinudnu naplatu iznosi 1.076,84
KM.
Porezna ispostava Gračanica
6. Viši referent za javne prihode – administrator – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: vodi dosije poreznih obveznika; po nalogu šefa ispostave vrši preknjižavanje pogrešnih uplata poreznih obveznika; predaje u arhivu obrađene porezne prijave; prijem, provjera i obrada zahtjeva za izdavanje porezne kartice i prateće dokumentacije; popunjavanje podataka u poreznoj kartici i njeno izdavanje podnosiocu zahtjeva; vodi evidenciju zahtjeva za izdavanje porezne kartice; izdavanje
duplikata na zahtjev zaposlenika u slučaju otuđenja, gubitka, uništenja ili nestanka porezne kartice; prijavljuje, odjavljuje i administrira korisnicima informacionog sistema
zaposlenim u poreznoj ispostavi; pridružuje porezne obveznike u nadležnosti zaposlenim po nalogu šefa ispostave; vrši prijavu poreznih obveznika za korištenje
informacionog sistema porezne uprave; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Uslovi za vršenje posla: SSS – gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička ili druga srednja škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, poznavanje rada
na računaru i položen stručni ispit.
Neto plata za višeg referenta za javne prihode – administratora iznosi 937,89
KM.
KANTONALNI POREZNI URED NOVI TRAVNIK
Porezna ispostava Travnik
7. Viši referent za javne prihode – administrator – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vodi dosije poreznih obveznika; po nalogu šefa ispostave vrši preknjižavanje pogrešnih uplata poreznih obveznika; predaje u arhivu obrađene
porezne prijave; prijem, provjera i obrada zahtjeva za izdavanje porezne kartice i prateće dokumentacije; popunjavanje podataka u poreznoj kartici i njeno izdavanje
podnosiocu zahtjeva; vodi evidenciju zahtjeva za izdavanje porezne kartice; izdavanje
duplikata na zahtjev zaposlenika u slučaju otuđenja, gubitka, uništenja ili nestanka porezne kartice; prijavljuje, odjavljuje i administrira korisnicima informacionog sistema
zaposlenim u poreznoj ispostavi; pridružuje porezne obveznike u nadležnosti zaposlenim po nalogu šefa ispostave; vrši prijavu poreznih obveznika za korištenje
informacionog sistema porezne uprave; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Uslovi za vršenje posla: SSS – gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička
ili druga srednja škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru i položen stručni ispit.
Neto plata za višeg referenta za javne prihode – administratora iznosi 937,89
KM.
II
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih uslova utvrđenih u članu 24. Zakona o
namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine uz
prijavu na javni oglas kandidat je dužan priložiti slijedeća dokumenta (original ili
ovjerene kopije):
1. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem ili višem obrazovanju ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju
iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.
Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o
traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu
srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o
završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Dokaz o položenom stručnom ispitu
5. Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je
kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko
osiguranje (PIO/MIO).
Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima
registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje
potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može
vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio.
Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da
sadrži sljedeće podatke:
– naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke
o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao,
obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene
poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat.
Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo
preporuke i ugovor o djelu.
6. Izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa
nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne
na bilo kojem nivou vlasti Federacije BiH, odnosno u Bosni i
Hercegovini (ovjerena u nadležnoj službi opštine koja vrši ovjeru potpisa,
izdata nakon objave Javnog oglasa)
7. Izjava da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine (ovjerena u nadležnoj službi opštine koja vrši ovjeru potpisa,
izdata nakon objave Javnog oglasa)
8. Dokaz o poznavanju rada na računaru za radna mjesta pod rednim brojem
1, 6,7.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:
– Uvjerenja škola ili drugih institucija koje se bave obukom na računaru
– Dokaz o položenom ispitu informatike
– Ovjerena fotokopija indeksa /dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom
razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatike
– Prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
– Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase
da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na
računaru.
– Napomena: potvrda ili uvjerenje firme u kojoj je kandidat radio ili sa kojom
je ostvario poslovnu saradnju, odnosno pisana preporuka kojom se
potvrđuje traženi nivo znanja rada na računaru kandidata, neće se prihvatiti
kao validan dokaz, jer isti nisu registrovani za obavljanje obuke iz te
djelatnosti.
9. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. kao dokaz o položenom vozačkom
ispitu dostaviti ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole za “B“ kategoriju.

III
Namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos u
organ državne službe imaju radni staž od šest, odnosno namještenici više školske
spreme koji od dana sticanja više školske spreme imaju radni staž od devet mjeseci,
a nisu položili stručni ispit, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti
najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne
službe.
IV
Sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata v.d. direktor Porezne uprave
Federacije BiH obavit će intervju, nakon čega će donijeti odluku o prijemu namještenika
u radni odnos na neodređeno vrijeme.

V
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim
listovima „Večernji list“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.
Uz dokaze o ispunjavanju uslova oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kraćom
biografijom, kontakt telefonom i adresom, na adresu:

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine
SREDIŠNJI URED SARAJEVO
Husrefa Redžića br. 4
71000 Sarajevo
sa naznakom
«Javni oglas za prijem namještenika u Poreznoj upravi Federacije BiH»
„Pozicija radnog mjesta broj ___ na koje konkuriše u KPU____.“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju
od tri meseca.
Kandidati koji budu izabrani dužni su neposredno pred stupanje u radni odnos dostaviti
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Svi kandidati koji kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stručne spreme budu
dostavili diplomu visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja smatrat će se da ne ispunjavaju uslove javnog oglasa i bit će
uvršteni na listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog oglasa, iz razloga što
visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
podrazumijeva VII stepen stručne spreme u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH
o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti
organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima vršenja tih poslova i
ostvarivanju određenih prava iz radnih odnosa („Službene novine Federacije BiH“, broj
19/12).

Porezna uprava Federacije BiH

 

Link ka konkursu:http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Javni%20oglas%20%20namjestenici%20po%20penzijama%20septembar-zadnji%20lektorisan.pdf

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 09.10.2019

Datum objave: 25.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.