fbpx

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Mostaru

Ovaj oglas je istekao

Općinskom sudu u Mostaru

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Mostaru

Na osnovu člana 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/05), člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Mostaru, i odluka Vlade HNK/Ž o davanju suglasnosti za prijem u radni odnos namještenika broj 01-1-02-1399/20 od 7.7.2020. godine i broj 01-1-02-1751/20 od 1.9.2020. godine, v.d. predsjednik suda raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Mostaru

 1. Viši referent-asistent sudije/suca – 4 (četiri) izvršitelja na neodređeno vrijeme
 2. Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 3. Viši referent za otpremu pošte – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Poslovi i zadaci za poziciju pod 1.

 • na računaru obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje sukladno pravilima CMS-a
 • radi sa sudijom/sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputama i naredbama suca na računaru
 • ažurira akte po već ubačenim primjercima u sistemu uz nadzor sudije/suca ili saradnika
 • postupa po naredbama sudije/suca u svezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad
 • unosi podatke u Registar novčanih kazni (ručno i/ili elektronski) o novčanim kaznama i zaštitnim mjerama koje su izrečene fizičkoj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi
 • vrši kucanje po diktatu i prijepisu na računaru
 • vrši prijepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanja suđenja
 • vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima
 • vrši umnožavanje materijala u svezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu
 • pomaže sudiji/sucu u izradi izvještaja i drugih akata
 • dostavlja spise na otpremu višem referentu za otpremu
 • obavlja poslove za sudačkog stručnog saradnika u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu
 • vrši i druge poslove po nalogu tajnika suda

Poslovi i zadaci za poziciju pod 2.

 • unosi podatke (ručno i/ili elektronski) o novčanim kaznama i zaštitnim mjerama koje su izrečene fizičkoj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi
 • briše iz prekršajne evidencije sankcije izrečene prekršajnim nalogom po prijemu zahtjeva za sudsko odlučivanje
 • prati izvršenje novčanih kazni i drugih mjera izrečenih rješenjem o prekršaju te postupa po nalogu sudije/suca u tom izvršenju
 • obavlja poslove u postupku prinudne naplate novčane kazne
 • izvršava rješenje o lišenju slobode i naloge za obustavu rješenja o lišenju slobode
 • prati obavljanje poslova za opće dobro određenih kažnjenom licu
 • provodi postupak za izvršenje zaštitne mjere i mjere izrečene kao posljedica prekršajne odgovornosti u skladu sa zakonom
 • vodi upisnike i pomoćne knjige (ručno i/ili elektronski) propisane Pravilnikom o unutarnjem sudskom poslovanju i propisane poslove oko Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije “RNKiPE-RoF” baze
 • izrađuje statistička izvješća
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada ovog radnog mjesta
 • radi i druge poslove po nalogu predsjednika suda, sudije/suca-šefa prekršajnog odjeljenja, sekretara suda i šefa pisarnice

Poslovi i zadaci za poziciju pod 3.

 • razvrstava poštu i ostala pismena Suda
 • upisuje poštu koja se otprema putem pošte ili kurira u posebne knjige i sačinjava odgovarajuću evidenciju o tome
 • raspoređuje poštu i ostala pismena u fah za advokate/odvjetnike u pisarnici
 • stara se da asistenti sudija/sudaca pohranjuju poštu u odgovarajuće pretince za svakog sudiju/suca
 • kovertira i razdvaja poštu po oznakama „hitno“ i zavodi u knjige otpreme
 • rukuje pečatom suda i štambiljima i o tome mu se izdaje posebno rješenje
 • stara se da sva pismena suda budu pravovremeno otpremljena i uredno evidentirana
 • preuzima poštu u poštanskom uredu
 • radi i druge poslove po nalogu šefa pisarnice, sekretara ili predsjednika suda

Opći uslovi: Opći uslovi iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini  vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH) – za sve pozicije:

 • SSS IV stepena – završena gimnazija, ekonomska, upravna škola, škola za PTT tehničara, elektrotehnička škola ili druga škola društvenog smjera sa zvanjem administrativnog tajnika ili upravno-pravnog tehničara – za poziciju pod 1.
 • SSS IV stepena – završena gimnazija, ekonomska, upravna škola – za poziciju pod 2. i 3.

Posebni uslovi:

 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon sticanja srednje školske spreme IV stepena – za sve pozicije
 • poznavanje rada na računaru – za sve pozicije
 • položen stručni ispit za namještenike u organima državne službe u Federaciji BiH – za pozicije pod  2. i 3.

Potrebni dokumenti:

Uz obaveznu pisanu prijavu na javni oglas koja prijava mora biti svojeručno potpisana od strane kandidata i sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kao i jasnu naznaku radnog mjesta – pozicije na koje se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • svjedodžba/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi IV stepena – za sve pozicije
 • dokaz o poznavanju rada na računaru – (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružati obuku u  radu na računarima – za sve  pozicije
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) – za sve pozicije
 • uvjerenje PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji (uvjerenje  PIO/MIO sa evidentiranim prijavama i odjavama osiguranika) – za sve pozicije
 • uvjerenje o osiguranju izdato od strane Porezne uprave F BiH – kantonalni porezni ured ili Poreznog ureda RS, a koje uvjerenje se izdaje prema podacima iz evidencije Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koje se vode kod Porezne uprave – za sve pozicije
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe u Federaciji BiH – za pozicije pod 2. i 3.
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) – od nadležnog suda – za sve pozicije
 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini – za sve pozicije
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH – za sve pozicije

Obvezno testiranje poznavanja daktilografije  za prijavljene kandidate – samo za poziciju pod 1. Viši referent – asistent sudije/suca

U Skladu sa članom 32. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/2005), na javni oglas mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za namještenike u organima uprave u Federaciji BiH, ali ukoliko budu primljeni u radni odnos, dužni su taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organu državne službe, u protivnom im prestaje radni odnos.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta nakon odluke o odabiru kandidata

Rok i adresa dostave:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa putem prijemnog Suda ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

Općinski sud u Mostaru

Ulica Maršala Tita br. 94, 88 104  Mostar

sa naznakom

„ZA JAVNI OGLAS – ne otvaraj“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Potpunom prijavom smatra se samo ona koja sadrži sve podatke, priloge i dokumentaciju navedenu u javnom oglasu.

Dokumentacija se vraća samo na lični zahtjev.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 25.11.2020

Datum objave: 10.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.