fbpx

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u Agenciji za policijsku podršku

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 52/05, 102/09 i 9/15), člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za policijsku podršku, broj: 15-1-02-3-558/16 od 08.12.2016. godine, te Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za policijsku podršku, broj: 15-3-34-2-36/21 od 14.01.2021. godine, Agencija za policijsku podršku raspisuje

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u Agenciji za policijsku podršku

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 52/05, 102/09 i 9/15), člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za policijsku podršku, broj: 15-1-02-3-558/16 od 08.12.2016. godine, te Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za policijsku podršku, broj: 15-3-34-2-36/21 od 14.01.2021. godine, Agencija za policijsku podršku raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Agenciji za policijsku podršku

 • Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera – visoka stručna sprema VII stepena, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija društvenih nauka koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Mjesto rada: Sjedište Agencije za policijsku podršku, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo.

Opći uslovi koje kandidat za pripravnika treba da ispunjava: Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 • da ima navršenih 18 godina života,
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavilo kod poslodavca.

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet društvenog smjera, visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija društvenih nauka uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova;
 • kandidat ne smije imati ostvaren radni staž od jedne godine i više nakon stečene visoke stručne spreme;
 • poznavanje engleskog jezika, te
 • poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkom biografijom, koju su svojeručno potpisali, dostaviti i sljedeće dokumente:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original odnosno ovjerena kopija, izdat sa neograničenim rokom važenja),
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija),
 • Izjava da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu kod nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca,
 • Original ili ovjerena kopija diplome ili potvrde/uvjerenja o diplomiranju (potvrda/uvjerenje ne može biti starija od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji).

Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu uz univerzitetsku

diploma dostavljaju i dodatak diplomi; iznimno samo u slučaju da visokoškolska

ustanova dodatak diplomi uopće nije izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je

dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi potvrdu visokoškolske

ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan niti za jednog diplomca,

 • Dokaz da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine dana ili više nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana).

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja, koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine provodi komisija za prijem pripravnika.

Napomena:

Prije zaključivanja ugovora, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Dostavljanje prijava:

Prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije u roku od osam dana od objave Javnog oglasa u dnevnim novinama, putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za policijsku podršku

”Javni oglas za prijem pripravnika”

Ul. Aleja Bosne Srebrene bb

71000 Sarajevo

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave kandidata, kao i fotokopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.02.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.