fbpx

Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u agenciji za statistiku BiH

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos, broj: 11-34-2-171-1/21, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine raspisuje

Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u agenciji za statistiku BiH

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos, broj: 11-34-2-171-1/21, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS 
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA VISOKE STRUČNE SPREME U AGENCIJI ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE

 I   PRIPRAVNIK

1/01 Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom – smjer informatika ili računarstvo (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja navedenog fakulteta i smjera koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj sa mjestom rada u Sarajevu.

1/02 Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom – smjer informatika ili računarstvo (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja navedenog fakulteta i smjera koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj sa mjestom rada u Brčko Distriktu.

 Opis poslova i radnih zadataka

Pripravnik će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine, u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

 II UVJETI ZA PRIJEM 

1. Opšti uvjeti

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opšte uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–  da ima navršenih 18 godina života;

–  da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

–   da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišlјajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

–  da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

–  da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

2. Posebni uvjeti

Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava sliјedeće uvjete:

– visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova;

– da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme.

– znanje engleskog jezika

 III TRAJANјE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatima zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV POTREBNI DOKUMENTI

1.       Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;

2.       Dokaz da nema ostvaren radni staž u struci u trajanju od jedne godine nakon stečene visoke stručne spreme, kandidati će dokazivati sljedećom dokumentacijom: ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr…., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje  ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji ili potvrdu o statusu iz Porezne uprave (ovjerena kopija ne starija od 15 dana);

3.       Uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa;

4.       Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog opštinskog organa i ne starija od tri mjeseca);

5.       Dokaz o znanju engleskog jezika

 Napomena:

Izabrani kandidati su dužni, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti lјekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje su se prijavili i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidati će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provešće Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene, podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

Prijave sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaju se najkasnije do 04.03.2021­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Zelenih beretki 26
71 000 Sarajevo
sa naznakom “Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme – NE OTVARAJ”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 04.03.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.