fbpx

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja  Hercegovačko-neretvanske  županije /kantona

Ovaj oglas je istekao

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja  Hercegovačko-neretvanske  županije /kantona

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 2. stavak (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj:0202-02-18-1-3-12781/19 od 30.07.2019. godine, Odluke Direktora broj:0105-36-45-8-3-11988/20 od24.07.2020. godine i  Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K broj: 0202-02-18-1-3-21655/19 od 23.12.2019. godine Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja  Hercegovačko-neretvanske  županije /kantona

1.    Stručni suradnik za projekte i razvoj – 2 izvršitelja – u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri ) mjeseca 

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog  ili drugog ciklusa po Bolonjskom sustavu obrazovanja – društvene / prirodne znanosti
 • jedna (1) godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • rad na projektima

Opis poslova:

 • Pomaže u izradi planova i  izvješća iz nadležnosti Službe
 • Radi na stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje i razvoj modernog zdravstva, kroz modernizaciju procesa, programa, inovacija i izuma
 • Provodi istraživanja u svrhu potrebite reforme zdravstvenog sustava
 • Radi administrativne i evidencijske poslove Službe
 • Sudjeluje  na poslovima  osposobljavanja zaposlenika za uspješno pisanje projektnih prijedloga i napredni engleski jezik (edukacija)
 • Prikuplja informacije i prati sve  aktivnosti vezane uz Zaštitu osobnih podataka – GDPR  i osposobljavanje zaposlenih da uđu u domenu zaštite podataka i Slobode pristupa informacijama
 • Osigurava informacije voditelju u cilju  razvoja  i unaprjeđenja  zdravstvenog informacijskog  sustava sukladno najvišim europskim standardima i zahtjevima suvremenih informacijskih tehnologija.
 • Radi na aktivnostima  koordinacije i integracije projekata i razvojnih aktivnosti
 • Pruža pomoć voditelju  pri definiranju projekata, razvojnih strategija i ciljeva poslovanja Zavoda
 • Kontinuirano radi na razvoju projekata
 • Priprema, organizira i provodi interne edukacije iz svoje nadležnosti
 • Obavlja i druge poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora /rukovoditelja/voditelja iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima

2.      Stručni suradnik za ljudske resurse – 1 izvršitelj – u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri ) mjeseca 

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme   ili  visoko obrazovanje drugog ciklusa po Bolonjskom sustavu obrazovanja-društvene znanosti
 • dvije (2) godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • Sudjeluje u definiranju obrazovnu strategiju usklađenu sa strategijom Zavoda i izrađuje plan edukacije
 • Organizira i provodi testiranja stručnih znanja i vještina
 • Upravlja bazom životopisa i prati razvoj karijere radnika
 • Izrađuje statističke analize vezane za ljudske resurse
 • Definira kompetencijske modele i daje mišljenje o kompetencijama radnika
 • Provodi treninge i edukacije
 • Osmišljava i provodi aktivnosti za povećanje produktivnosti i zadovoljstva radnika
 • Sudjeluje u provođenju aktivnosti iz sustava mjerenja radnog učinka
 • Sudjeluje u poslovima edukacije vezano uz procjenu radnog učinka
 • Provodi koordinaciju i komunikaciju ciklusa procjene radnog učinka (priprema, najava, samoprocjena, razgovori, analiza, odluke)
 • Sudjeluje i daje mišljenje vezano uz usavršavanje radnika
 • Obavlja poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora/rukovoditelja/voditelja iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima Zavoda

3.  Stručni suradnik  za administraciju u Sektoru za zdravstvo – 1 izvršitelj- u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad  od 3  (tri) mjeseca

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme ili  visoko obrazovanje prvog  ili drugog ciklusa po Bolonjskom sustavu obrazovanja
 • jedna (1) godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)

Opis poslova:

 • Zaprima, evidentira i prosljeđuje poštu Sektora
 • Zaprima, unosi u određene evidencije interne i eksterne dokumente vezane za organizaciju i rad Sektora
 • Vrši administrativne poslove za drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za rješavanje po prigovoru o pravu na privremenu spriječenost za rad
 • Vrši unos podataka u bazu Zavoda po iskazanim potrebama
 • Obavlja i druge poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora/rukovoditelja iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima Zavoda

4.  Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme uz probni rad  od 3 (tri) mjeseca

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme ili  visoko obrazovanje drugog ciklusa po Bolonjskom sustavu obrazovanja –društvene /medicinske / zdravstvene znanosti
 • jedna (1) godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Opis poslova:

 • Organizira rad u Službi, kontrolira izvršenje poslova, i predlaže mjere za poboljšanje rada Službe
 • Prati rad i vrši evaluaciju rada radnika Službe, predlaže profesionalnu edukaciju i sudjeluje u  ocjeni rada radnika
 • Vrši pravodobno informiranje, pruža stručnu pomoć radnicima, razvija i unapređuje kulturu poslovnog ponašanja u skladu s internim aktima Zavoda i odgovara za unapređivanje međuljudskih odnosa i postizanje vrijednosti  sukladno Strategiji Zavoda
 • Priprema akte iz nadležnosti Službe, osigurava pravilnu primjenu zakonskih i internih propisa, procedura iz djelokruga Službe kojom rukovodi
 • Izrađuje planove Službe i izvješća o radu
 • Primjenjuje i unaprjeđuje Integrirani sustav upravljanja u skladu sa  politikom Integriranog sustava upravljanja
 • Provodi poslove uspostavljanja, primjene, nadzora, održavanja i unapređenja Integriranog sustava upravljanja, u skladu sa zahtjevima uvedenih ISO standarda, Politike ISU, Sigurnosne politike, Konteksta organizacije i Poslovnika ISU
 • Upravlja rizicima u sklopu opsega poslova iz svoje odgovornosti
 • Radi na strateškom  razvoju bolničkih zdravstvenih usluga
 • Kreira model ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite
 • Kreira i prati indikatore kvalitete
 • Kreira model nagradnog plaćanja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti
 • Nadzire proces kontrole DRG podataka
 • Nadzire  izračun i isplatu pripadajućih financijskih sredstava ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama
 • Nadzire izvršenje programa bolničke zdravstvene zaštite
 • Organizira i provodi kontrolu pruženih bolničkih zdravstvenih usluga
 • Sudjeluje u kreiranju, realizaciji i praćenju novih funkcionalnosti  IZIS-a
 • Obavlja i druge poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora /rukovoditelja iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima Zavoda

Kod odabira kandidata za navedeno radno mjesto prednost imaju kandidati sa završenim medicinskim fakultetom.

5.  Administrator mreže i IT strukture – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme uz probni rad  od 3 (tri) mjeseca

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme ili  visoko obrazovanje drugog ciklusa po Bolonjskom sustavu obrazovanja- društvene ili prirodne znanosti-računarstvo ili informatika
 • jedna (1) godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • Vrši provjeru sustava (serveri, radne stanice, mreža) kroz dnevnike servera i mrežnih uređaja (Log zapisi)
 • Dizajnira i implementira IKT mrežu, topologiju servera i komunikacijske infrastrukture
 • Definira uspostavljanje sigurnosne politike i procjene rizika u informacijskom sustavu
 • Provodi sustavnu analizu i dizajn postojeće i buduće sustavne i mrežne infrastrukture
 • Dokumentira rješenja za računarske, serverske sustave i mrežu
 • Administrira i nadograđuje sustav mreže Zavoda, definira korisnike i njihov pristup, kreira i definira pristup udaljenih korisnika putem VPN mreže
 • Osigurava dostupnost svih uređaja mrežnog sustava Zavoda i rješava probleme ispada iz sustava
 • Administrira i nadograđuje firewall sustav Zavoda
 • Administrira i nadograđuje sustav servera i diskovni sustav za pohranu podataka
 • Prati i analizira antivirusni program Zavoda te otklanja probleme uslijed pojave virusa
 • Administrira i nadograđuje servis za provjeru identiteta (Domain Controller) Zavoda
 • Kreira sigurnosne kopije podataka (backup)
 • Prati i nadgleda izradu elektroničkih iskaznica
 • Obavlja poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora/rukovoditelja iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima Zavoda

Prioritetne vještine i stavovi za sve kandidate su:

 • Profesionalni razvoj i integritet
 • Inicijativa,promjene,rješavanje problema
 • Timski rad
 • Komunikacija
 • Osobna učinkovitost i usmjerenost k rezultatu

Za kandidata pod rednim brojem  4. Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu tražene  dodatne vještine:

 • Liderske vještine
 • Planiranje i organiziranje
 • Razvoj radnika
 • Strateško usmjerenje

Opći uvjeti za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K su:

 • da je državljanin B i H
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta ( samo kandidat koji bude izabran  dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ( samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

II

Osoba koja se kandidira za zaposlenje na radna mjesta iz točke I Odluke treba priložiti sljedeće dokaze:

 • uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa)
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom (u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini,dostavlja se dokaz o nostrifikaciji)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o radnom iskustvu
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • obrazac PBA-3-obavještenje o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri upošljavanju sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ/K broj 6/18) trebaju dostaviti dokaz  o prioritetu upošljavanja.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

III Rok podnošenja  prijave je 15 dana računajući od prvog narednog dana objavljivanja oglasa na  web stranici Zavoda.

Urednom prijavom smatra se prijava  koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke  navedene u obrascu prijave.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispune uvjete iz Oglasa i dostave traženu dokumentaciju podliježu provjeri znanja-pismenom ispitu, odnosno usmenom ispitu ako imaju zadovoljavajući broj bodova na pismenom.

Prijava na javni oglas s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na čijoj poleđini je kandidat obvezan naznačiti svoje ime, prezime i adresu, a na prednjoj strani  ”Ne otvaraj – Prijava na javni oglas za radno mjesto (obavezno navesti broj i naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje). Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola ili  preporučeno putem pošte na adresu:

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije/kantona Dubrovačka bb 88 000 Mostar

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K zadržava pravo poništavanja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 08.08.2020

Datum objave: 28.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.