fbpx

Javni oglas za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

Centralna banka Bosne i Hercegovine, raspisuje J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine

Javni oglas za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine

Centralna banka Bosne i Hercegovine, raspisuje

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos u

Centralnu banku Bosne i Hercegovine

CENTRALNI URED CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU

a) Viši stručni saradnik za realni sektor – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.03.2022. godine u Službi za nefinansijske analize Ureda vodećeg ekonomiste Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi: VSS – ekonomskog smjera; 2 godine radnog iskustva na analitičkim poslovima; poznavanje teorija poslovnog ciklusa i makroekonomske analize; uzroka promjena u ekonomskoj aktivnosti, uticaja iz međunarodnog okruženja na ekonomsku aktivnost u zemlji, te koncepta inflacije i faktora koji na nju utiču; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Kratak opis zadataka i obaveza: Odgovoran je za obavljanje složenih stručnih i analitičkih poslova čije izvršenje iziskuje potrebu prikupljanja i/ili obradu podataka u cilju rješavanja zadatka, Odgovoran je za izradu dijelova standardnih izvještaja, analiza i prognoza (dio koji se odnosi na realni sektor), ili čitavih ad hoc izvještaja i pojedinačnih akata koji se tiču realnog sektora, Formuliše prijedloge za unapređenje kvaliteta ili obuhvatnosti analiza, ili prevazilaženje potencijalnih problematičnih situacija iz oblasti analiza realnog sektora, Pruža stručno mišljenje o temama koje su izvan okvira uže specijalizacije, a koje se direktno ili indirektno tiču realnog sektora, Prati propise, pravila, standarde i procedure iz svog djelokruga rada, te ukazuje na potrebu ažuriranja i učešće u izradi prijedloga unapređenja istih u okviru djelokruga rada Službe, Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

b) Viši stručni saradnik za vanjski sektor  – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za nefinansijske analize Ureda vodećeg ekonomiste Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi: VSS – ekonomskog smjera; 2 godine radnog iskustva na analitičkim poslovima; poznavanje koncepta platnog bilansa, ekonomike međunarodnih tokova, analize vanjskotrgovinske razmjene, funkcionisanja različitih valutnih režima i faktora koji utiču na devizne kurseve; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Kratak opis zadataka i obaveza: Odgovoran je za obavljanje složenih stručnih i analitičkih poslova čije izvršenje iziskuje potrebu prikupljanja i/ili obradu podataka u cilju rješavanja zadatka, Odgovoran je za izradu dijelova standardnih izvještaja, analiza i prognoza (dio koji se odnosi na vanjski sektor), ili čitavih ad hoc izvještaja i pojedinačnih akata koji se tiču vanjskog sektora, Formuliše prijedloge za unapređenje kvaliteta ili obuhvatnosti analiza, ili prevazilaženje potencijalnih problematičnih situacija iz oblasti analiza vanjskog sektora, Pruža stručno mišljenje o temama koje su izvan okvira uže specijalizacije, a koje se direktno ili indirektno tiču vanjskog sektora, Prati propise, pravila, standarde i procedure iz svog djelokruga rada, te ukazuje na potrebu ažuriranja i učešće u izradi prijedloga unapređenja istih u okviru djelokruga rada Službe, Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

c) Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Uredu za komunikacije Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi: VSS – društvenog smjera; dvije godine radnog iskustva na poslovima odnosa s javnošću i komunikacija; dobro poznavanje PR prakse; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Kratak opis zadataka i obaveza: Učestvuje u pripremi saopštenja za javnost, izradi promotivnih članaka i materijala, službenih odgovora na upite medija, te prati i izvještava o objavi informacija vezanim za rad Centralne banke u domaćim i stranim elektronskim i štampanim medijima; Odgovoran je za održavanje sadržaja internet i intranet stranica Centralne banke, kao i društvenih mreža na kojima Centralna banka ima prisustvo; Održava odnose sa predstavnicima medija i učestvuje u organizaciji i realizaciji promocije finansijske edukacije i inkluzije i izradi promotivnih materijala u vezi s istom; Učestvuje u organizaciji i realizaciji konferencija za medije, nastupa u medijima i sličnim događajima; Učestvuje u programima posjeta zainteresovanih lica Centralnoj banci i daje prijedloge provođenja drugih programa promovisanja Centralne banke i njenih aktivnosti; Odgovoran je za poslove prikupljanja informacija od organizacionih jedinica i oblika Centralne banke i za tehničku pripremu internih glasila i akata informisanja; Obavlja poslove koordinacije vezane za izradu odgovora po zahtjevima za slobodu pristupa informacija pod kontrolom Centralne banke; Učestvuje u izradi propisa iz djelokruga rada Ureda; Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Ureda.

d) Samostalni stručni saradnik za informatiku – administrator računarske mreže i sistema – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za informatičku podršku Odjeljenja za platne sisteme Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi: VSS – računarskog smjera; tri godine radnog iskustva na poslovima mrežnih sistema, sistemskog softvera ili u oblasti informacionih tehnologija; poznavanje IT infrastrukture, operativnih sistema, računarskih mreža i virtualizacije; aktivno znanje engleskog jezika.

Kratak opis zadataka i obaveza: Odgovoran je za instalaciju, održavanje i administraciju servera, virtualnih platformi, IT servisa (patch management, antivirusna zaštita i file serveri), mrežnih i sigurnosnih uređaja i sistema iz nadležnosti Odjeljenja, te na DR lokaciji u saradnji sa odgovornim službenicima; Vrši nadzor raspoloživosti, performansi i logova servera, virtualnih platformi, IT servisa, mrežnih sistema, preventivno otklanja potencijalne uzroke problema i predlaže mjere za unapređenje rada navedenih sistema; Odgovoran je za primjenu propisa koji definišu rad službe i standarda i mjera iz oblasti informacijske sigurnosti; Odgovoran je za rješavanje incidenata i problema na serverima, virtualnim platformama, IT servisima i mrežnoj opremi; Stara se o ispravnosti i funkcionalnosti servera, virtualnih platformi, IT servisa (patch management, antivirusna zaštita i file serveri), mrežnih i sigurnosnih uređaja i sistema iz nadležnosti Odjeljenja, te na DR lokaciji u saradnji sa odgovornim službenicima; Odgovoran je za backup i arhiviranje servera, virtualnih platformi, baza podataka, mrežnih uređaja i drugih uređaja; Učestvuje u izradi planova neprekidnosti servisa iz djelokruga rada Službe; Odgovoran je za vođenje potrebnih evidencija, projektne i druge dokumentacije iz djelokruga rada Službe; Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

e) Samostalni stručni  saradnik za informatiku – administrator BPRV-a, SWIFT-a i aplikacije za izradu izvještaja – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za informatičku podršku Odjeljenja za platne sisteme Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi: VSS – računarskog ili ekonomskog smjera; 3 godine radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija; poznavanje rada sa bazama podataka; aktivno znanje engleskog jezika.

Kratak opis zadataka i obaveza: Stara se o ispravnosti i funkcionalnosti sljedećih sistema: BPRV, SWIFT sistem za ino i domaća plaćanja CBBiH, SWIFT sistem za BPRV, kliring međunarodnih plaćanja i BAMCARD kartično poravnanje, Obezbjeđuje informatičku podršku DR BPRV sistemu, DR SWIFT sistemu za ino i domaća plaćanja CBBiH i SWIFT sistemu za DR BPRV u saradnji sa odgovornim službenicima na DR lokaciji, Odgovoran je za primjenu propisa koji definišu rad službe i standarda i mjera iz oblasti informacijske sigurnosti, Odgovoran za administraciju korisnika BPRV, SWIFT sistema za ino i domaća plaćanja CBBiH, SWIFT sistema za BPRV i  kliringa međunarodnih plaćanja,  Vrši nadzor raspoloživosti, performansi i logova BPRV, SWIFT sistema za ino i domaća plaćanja CBBiH, SWIFT sistema za BPRV, kliringa međunarodnih plaćanja i BAMCARD kartičnog poravnanja, te preventivno otklanja potencijalne uzroke problema i predlaže mjere za unapređenje rada navedenih sistema, Odgovoran za izradu i administraciju modula za izvještavanje, Odgovoran za provođenje tehničkog testiranja novih ili dorada postojećih aplikativnih rješenja, Odgovoran je za vođenje potrebnih evidencija, projektne i druge dokumentacije iz djelokruga rada Službe, Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

f) Samostalni stručni  saradnik za informatiku – administrator žirokliringa i registara – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za informatičku podršku Odjeljenja za platne sisteme Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme.

Posebni uslovi: VSS – računarskog smjera; 3 godine radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija; poznavanje rada sa bazama podataka; aktivno znanje engleskog jezika.

Kratak opis zadataka i obaveza: Stara se o ispravnosti i funkcionalnosti sljedećih sistema: žirokliring, Jedinstveni registar transakcijskih računa i Centralni registar kredita; Obezbjeđuje informatičku podršku DR žirokliring sistemu, DR Jedinstevnom registru transakcijskih i DR Centralnom registru kredita u saradnji sa odgovornim službenicima na DR lokaciji; Odgovara za primjenu propisa koji definišu rad službe i standarda i mjera iz oblasti informacijske sigurnosti; Administrira DR sistem za elektronsko međubankarsko tržište novca; Administrira Jedinstveni registar transakcijskih računa i Centralni registar kredita; Vrši nadzor raspoloživosti, performansi i logova žirokliringa, Jedinstvenog registra transakcijskih računa i Centralnog registra kredita, te preventivno otklanja potencijalne uzroke problema i predlaže mjere za unapređenje rada navedenih sistema; Odgovoran za izradu i administraciju modula za izvještavanje; Odgovoran za provođenje tehničkog testiranja novih ili dorada postojećih aplikativnih rješenja; Odgovoran je za vođenje potrebnih evidencija, projektne i druge dokumentacije iz djelokruga rada Službe; Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

g)  Viši stručni saradnik za procjenu rizika po finansijsku stabilnost – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 20.11.2021. godine u Službi za analize i izvještavanje o rizicima po finansijsku stabilnost Odjeljenja za finansijsku stabilnost Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom.

Posebni uslovi: VSS – ekonomskog smjera; 2 godine radnog iskustva na bankarskim poslovima ili na istraživačkim i analitičkim poslovima u finansijskom sektoru; poznavanje regulative u bankarskom sektoru; osnovno poznavanje statističkih metoda i tehnika; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; metodičnost i razvijene analitičke sposobnosti.

Kratak opis zadataka i obaveza: Priprema izvještaj o finansijskoj stabilnosti i učestvuje u izradi publikacija iz oblasti finansijske stabilnosti;            Odgovoran je za prikupljanje i kompilaciju podataka iz djelokruga rada Službe, logičku kontrolu i validaciju istih; Učestvuje u uspostavljanju baza podataka iz djelokruga rada Službe i odgovoran je za ažuriranje istih; Dokumentuje strukturalne promjene u finansijskom sistemu; Vrši izradu analiza, te standardnih i ad hoc izvještaja iz djelokruga rada Službe; Učestvuje u izradi propisa iz djelokruga rada Službe; Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

h) Samostalni referent za bankarsko-računovodstvene poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za rad sa gotovim novcem Odjeljenja trezora Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom.

Posebni uslovi: SSS; 2 godine radnog iskustva na bankarskim ili računovodstvenim poslovima; poznavanje računovodstvenih poslova; poznavanje rada na računaru.

Kratak opis zadataka i obaveza: Obavlja i odgovara za provjeru ispravnosti dostavljene dokumentacije prije ispostavljanja naloga; Odgovoran je za kontrolu i izradu naloga koji se odnose na rad sa gotovim novcem; Obavlja testiranje softverskih procedura vezanih za rad sa gotovim novcem; Obavlja usaglašavanje knjigovodstvenog stanja gotovog novca sa operativnim evidencijama o stanju gotovog novca u trezorima; Odgovoran je za kompletiranje, arhiviranje i distribuciju dokumentacije vezane za rad sa gotovim novcem; Ažurira i vodi evidencije iz oblasti računovodstva koje se odnose na rad sa gotovim novcem; Obavlja i druge poslove  po nalogu  nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

i) Stručni saradnik za operativne rizike – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Odjeljenju za upravljanje rizicima Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom.

Posebni uslovi: VSS – ekonomskog smjera; 1 godina radnog iskustva u struci; poznavanje oblasti upravljanja operativnim rizicima; aktivno znanje  engleskog jezika; visok nivo znanja rada na računaru.

Kratak opis zadataka i obaveza: Identifikuje izvore operativnih rizika u procesu upravljanja deviznim rezervama; Prikuplja podatke o incidentnim događajima koji predstavljaju operativne rizike i vrši analizu njihovih uzroka; Evidentira gubitke po osnovu operativnih rizika u procesu upravljanja deviznim rezervama, kreira i ažurira bazu podataka i izvještava o tome; Prati rad drugih  centralnih banaka i međunarodnih institucija u oblasti upravljanja operativnim rizicima i daje prijedloge za odgovarajuća poboljšanja;           Obavlja druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

j) Samostalni referent za fizičku zaštitu – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za fizičku zaštitu Odjeljenja za sisteme sigurnosti Sektora za administraciju i finansije Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi: SSS; 2 godine radnog iskustva na poslovima fizičke zaštite; certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite; pasivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru;

Kratak opis zadataka i obaveza: Odgovoran je za obavljanje poslova fizičke zaštite imovine i lica, Odgovoran je za primjenu uspostavljenih mjera fizičke zaštite u štićenom objektu, Vrši pregled stvari i opreme koja se unosi i iznosi iz štićenog objekata, Stara se o pravilnom korištenju i čuvanju sredstava, uređaja i opreme iz djelokruga rada Službe, Vrši obilazak i redovne kontrole štićenog objekta, Vrši privremeno izuzimanje, evidentiranje i vraćanje stvari i predmeta u skladu sa važećim procedurama, kao i dodjelu i vraćanje identifikacionih kartica, Prati alarme i preduzima neophodne radnje u slučaju aktiviranja istih, Odgovoran je za vođenje uspostavljenih knjiga evidencija iz oblasti fizičke zaštite štićenog objekta, Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe.

k) Pripravnik sa završenim fakultetom ekonomskog smjera – 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u Sektoru za administraciju i finansije Centralnog ureda Centralne banci Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Posebni uslovi: VSS – fakultet ekonomskog smjera ili BAKALAUREAT/BACHELOR prvog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom modelu studija –  ekonomskog smjera, bez ostvarenog radnog staža u struci, odnosno lice koje prvi put zasniva radni odnos nakon sticanja visoke stručne spreme; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Kratak opis zadataka: Obavljanje ekonomskih poslova iz djelokruga rada Sektora za administraciju i finansije Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE – GLAVNA JEDINICA SARAJEVO U SARAJEVU

l) Viši stručni saradnik za informacionu tehnologiju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za monitoring i platni promet.

Posebni uslovi: VSS – računarskog ili matematičkog smjera; 2 godine radnog iskustva na informatičkim poslovima; pasivno znanje engleskog jezika; visok nivo znanja rada na računaru.

Kratak opis zadataka i obaveza: Obavlja sistemsku podršku žirokliring sistemu (administracija OS, IBM UNIX-AIX-a i DB2 baze podataka); Održava računarsku mrežu žirokliring sistema u Glavnoj jedinici; Održava parametre aplikacije žirokliringa; Koordinira aktivnosti vezano za tehničku podršku sa bankama; Sarađuje sa Službom za informatičku podršku Odjeljenja za  platne sisteme; Brine se o instalaciji novog hardvera i softvera na opremi za žirokliring; Izdaje podatke iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa na zahtjev pravnih i fizičkih lica; Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine su:

Da kandidat ima navršenih 18 godina života; da je državljanin Bosne i Hercegovine; da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje te da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu.

Dokumenti koje kandidati trebaju dostaviti:

 1. Popunjen i obavezno potpisan obrazac Prijave (koji se osim na web-stranici Centralne banke može dobiti i u prostorijama Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala Centralne banke u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Palama i Brčkom, radnim danom) – svi kandidati;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci od dana izdavanja ili s upisanim neograničenim rokom važenja) – svi kandidati;
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja) – svi kandidati;
 4. Dokaz o završenom obrazovanju i to:
 • Kandidati za radno mjesto pod h) i j) dokaz o završenom srednjem obrazovanju – kopija svjedočanstva ili diplome o završenom obrazovanju SSS – IV stepen stručne spreme.

Svjedočanstvo o završenom razredu nije dokaz o završenom obrazovanju.

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili van bivše SFRJ do 06.04.1992. godine, kao i kandidati koji su srednje obrazovanje završili van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine, kao dokaz o završenoj srednjoj školi dužni su dostaviti isključivo kopiju rješenja o ekvivalenciji svjedočanstva/diplome izdatog u Bosni i Hercegovini.

Dokaz o završenom višem stepenu/nivou obrazovanja od stepena/nivoa traženog ovim oglasom neće se smatrati dokazom o završenom obrazovanju traženom ovim oglasom.

 • Kandidati za radna mjesta pod a), b), c), d), e), f), g), i) i l) dokaz o završenom visokom obrazovanju traženom ovim javnim oglasom.
 • Kandidati koji su diplomsko zvanje VSS stekli prije Bolonjskog sistema studiranja – dokaz o završenom visokom obrazovanju – diploma, a ako diploma nije izdata, uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od godinu dana od dana izdavanja),
 • Kandidati koji su visoko obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu studiranja – diploma i dodatak diplomi ekvivalentni VII stepenu obrazovanja prije Bolonjskog sistema studiranja (u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat niti za jednog diplomca).

Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, neće se smatrati dokazom stečenog zvanja završenog dodiplomskog (osnovnog) studija ekvivalentnog VII stepenu obrazovanja prije Bolonjskog sistema studiranja.

Kandidati koji su visoko obrazovanje završili van bivše SFRJ do 06.04.1992. godine, kao i kandidati koji su visoko obrazovanje završili van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine, obavezni su kao dokaz o završenom visokom obrazovanju isključivo dostaviti rješenje o nostrifikaciji diplome u Bosni i Hercegovini.

 • Kandidati za pozicju  pod k) koji su diplomsko zvanje VSS stekli prije Bolonjskog sistema studiranja – dokaz o      završenom visokom obrazovanju – diploma, a ako diploma nije izdata, uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može     biti starije od godinu dana od dana izdavanja), a kandidati koji su visoko obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu studiranja – diploma i dodatak diplomi BAKALAUREAT/BACHELOR prvog ciklusa visokog obrazovanja       –  ekonomskog smjera (u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca,   kandidat je dužan da uz kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove  da dodatak diplomi nije izdat niti za jednog diplomca).

Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, neće se smatrati dokazom stečenog zvanja završenog dodiplomskog (osnovnog) studija ekvivalentnog VII stepenu obrazovanja prije Bolonjskog sistema studiranja.

Kandidati koji su visoko obrazovanje završili van bivše SFRJ do 06.04.1992. godine, kao i kandidati koji su visoko obrazovanje završili van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine, obavezni su kao dokaz o završenom visokom obrazovanju isključivo dostaviti rješenje o nostrifikaciji diplome u Bosni i Hercegovini.

5.     Dokaz o radnom iskustvu sa jasnim navođenjem vrste i dužine iskustva traženog ovim oglasom (uvjerenje ili

potvrda poslodavca) – kandidati za radna mjesta pod a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) i l);

Pod radnim iskustvom se podrazumijeva radno iskustvo stečeno po sticanju oglasom tražene stručne spreme na poslovima i zadacima za čije je obavljanje propisana tražena stručna sprema.

6.     Kandidati za poziciju pripravnika pod k):

Dokaz da nema ostvarenog radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, što se dokazuje nekim od sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenje nadležne porezne uprave da kandidat nije registrovan i da nije bio registrovan u  Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavom osiguranja za poslove stručne spreme tražene javnim oglasom (ne starije od 30 dana od dana objave konkretnog oglasa), ili
 • Uvjerenje nadležnog biroa/zavoda za zapošljavanje kojim se dokazuje da je kandidat prijavljen kao nezaposleno lice neposredno nakon sticanja stručne spreme tražene konkretnim oglasom za prijem pripravnika u radni odnos i da se i dalje nalazi u evidenciji navedenog organa kao nezaposleno lice.

7.     Dokaz o poznavanju engleskog jezika oglasom traženog nivoa – svi kandidati.

8.     Dokaz o poznavanju rada na računaru oglasom traženog nivoa – svi kandidati.

Napomene:

Izbor kandidata vrši se u skladu s propisima Centralne banke.

Kandidati ne trebaju dostavljati originalnu dokumentaciju jer se dostavljena dokumentacija neće vraćati.

Prijava na javni oglas s prethodno navedenom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini je kandidat obavezan naznačiti svoje ime i prezime i adresu, a na prednjoj strani koverte:

Ne otvaraj – Prijava na javni oglas, uz obavezno navođenje naziva oglašenog radnog mjesta na koje se prijavljuje, odnosno da se prijavljuje za radno mjesto pod a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) i l), odnosno da se prijavljuje za prijem pripravnika pod k).

Prijave se mogu podnijeti najkasnije 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj novini, isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Odjeljenje za ljudske resurse

ul. Maršala Tita br. 25

71000 Sarajevo

Obrazac za prijavu na javni oglas za popunu radnog mjesta u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Prijava) i Vodič za prijavu na oglas Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vodič) s detaljnim pojašnjenjima u vezi s načinom podnošenja Prijave, dokumentacije koja se dostavlja uz istu i relevantnim napomenama o postupku izbora kandidata za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka), objavljeni su na web-stranici Centralne banke www.cbbh.ba u odjeljku „LJUDSKI RESURSI“ – „Oglasi – zaposlenje u CBBiH“ – „Dokumenti“.

Kandidati su dužni upoznati se sa sadržajem Vodiča kako ne bi došli u situaciju da im prijava na radno mjesto oglašeno tekstom ovog oglasa bude odbačena zbog neurednosti i nepotpunosti.

Izabrani kandidat će biti dužan, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke o izboru, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i drugih dokumenata potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, uključujući i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj/radnoj sposobnosti izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od trideset dana od dana izdavanja), kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja), potpisanu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerenu od strane nadležnog organa (ne starija od trideset dana od dana ovjere potpisa kandidata) i potpisanu izjavu da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, ovjerenu od strane nadležnog organa (ne starija od trideset dana od dana ovjere potpisa kandidata).

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 12

Datum isteka: 26.01.2021

Datum objave: 18.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.