fbpx

JAVNI  POZIV za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Mostar

Ovaj oglas je istekao

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

JAVNI  POZIV za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Mostar

Na osnovu člana 8. stav (2) u vezi sa članom 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH», broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 12a. stav (2) tačka a a) Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 52/05, 102/09 i 9/15),  Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja,  r a s p i s u j e

JAVNI  POZIV

za prijem volontera u Centar za informiranje i

priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

 1. Volonter – VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje  prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih,  medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih nauka ili studij u oblasti  inžinjeringa i tehnologije – jedan (1) izvršilac

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.

Naknada za rad volontera: U skladu sa  odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 39/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15 i 16/16) volonteri imaju pravo na neto naknadu u iznosu od 249,75 KM mjesečno.

Mjesto rada: Mostar

Opšti uslovi: Kandidat mora ispunjavati opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen članom IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje volonterskog rada.

Posebni uslovi: 

 • VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih,  medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih nauka ili studij u oblasti inžinjeringa i tehnologije.
 • Da nema ostvareni radni staž i iskustvo od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno završenog visokog obrazovanja.
 • Poznavanje engleskog jezika.

Potrebni dokumenti:

 • prijava sa kraćom biografijom, adresom, e-mailom i kontakt telefonom, svojeručno potpisana;
 • fakultetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavlja se i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan  uz diplomu dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca. Ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, dostavlja se dokaz o izvršenoj nostrifikaciji/priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije.
 • ukoliko je datum sticanja visokoškolske kvalifikacije stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visokoškolske kvalifikacije jednu godinu ili više (potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena kopija kartona prijave Zavoda za zapošljavanje, ili  uvjerenje PIO/MIO o podacima iz matične evidencije ili ovjerena kopija radne knjižice sa relevantnim podacima-ime, prezime, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, zaposlenju, stažu), (ne starije od 15 dana).

Izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora o volonterskom radu biti dužan dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja);
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno sa umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja);
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda ili uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem stranih jezika ili ovjerena kopija iz indeksa);
 • izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog opštinskog organa, ne starija od tri mjeseca);
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca).

Napomena: Postupak izbora  kandidata provešće Komisija za izbor  volontera. Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne, blagovremene i uredne podliježe provjeri znanja koju određuje i provodi Komisija za izbor  volontera.

Prijave sa biografijom, adresom, e-mailom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima (navedenim u tekstu javnog poziva – potrebni dokumenti)  koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se najkasnije do 05.06.2020. godine, na adresu:

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

“Prijava za javni poziv za prijem volontera – ne otvaraj”

Kneza Višeslava bb

 88 000 Mostar

Informacije o datumu, vremenu i načinu održavanja provjere znanja kandidati će dobiti putem e-maila i telefonski, kao i putem web stranice Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, www.cip.gov.ba.

Dostavljena dokumentacija ne podliježe obavezi vraćanja, uz napomenu da je kandidatima dozvoljeno  zatražiti povrat iste nakon završetka procedure za izbor.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i traženi dokumenti koje nisu original ili ovjerena kopija,  neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.