fbpx

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje, Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Dositej Obradović“ Suvo Polje

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje, Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
Republika Srpska
JU Osnovna škola „Dositej Obradović“ Suvo Polje
Školski odbor
Broj: 870/2020
Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6), člana 137. stav (3) i člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 26. Zakona o radu («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 01/16 i 66/18) i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole («Službeni glasnik RS», broj 49/18), Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole «Dositej Obradović» Suvo Polje raspisuje

K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje, Bijeljina

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje, Bijeljina raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje, Bijeljina.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV –Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
-da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),
ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
-Izvod iz Matične knjige rođenih,
-Uvjerenje da je državljanin BiH i RS,
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
-Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
-Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI –Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović“ 404, 76321 Suvo Polje, Bijeljina, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomena
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović“ Suvo Polje u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Repbulike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.