fbpx

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Seonica“

JU OŠ „Seonica“

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Seonica“

Na osnovu čl. 29. Zakona o ustanovama (Sl. novine BiH br. 69/17), čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK-Ž“ br. 05/00) i čl. 132. točka 3. i člana 140-143. Pravila JU OŠ Seonica, te Odluke Školskog odbora broj: 319/20 od 15.06.2020. godine i suglasnosti MONKS-a HNK-a br. 05-02-30-1034/20 od 16.06.2020. godine, Školski odbor, raspisuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU OŠ „Seonica“ iz Seonice na period od 4 godine

Za direktora škole može biti imenovana osoba koja pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i Zakonom osnovnom odgoju i obrazovanju HNK treba da ispunjava i posebne uslove:

 • da ima završenu VŠS ili VSS
 • da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom
 • da ima najmanje 5 godina rada na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
 • da nije krivično kažnjavan
 • da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa
 • da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • kratka biografija
 • diploma o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje MUP-a o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor raspisuje konkurs, a Konkursna komisija provodi konkursnu proceduru, te Školski odbor u roku od 8 dana od dana donošenja odluke pismenim putem obavještava sve kandidate o odluci.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola „Seonica“

Seonica bb

88 409  Buturović Polje

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.07.2020

Datum objave: 19.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.