fbpx

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Škole na period od četiri (4) godine

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola Gnojnice

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Škole na period od četiri (4) godine

Na osnovu čl. 29. Zakona o ustanovama ( „Sl. novine BiH“, br. 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97 ), čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 4. i 7. Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola ( „Sl. novine HNK“, br. 2/05 ), čl. 85. st. 1. tač. 7, čl 87. i 88. Pravila JU Osnovne škole Gnojnice,  Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 05-02-30-543/20 od 12.03.2020. godine i Odluke br. 05-02-02-116/20 od 19.03.2020. godine, Školski odbor JU Osnovne škole Gnojnice Mostar,  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Škole na period od četiri (4) godine

Za direktora Škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uslova predviđenih zakonom ispunjava i posebne uslove:

 • Da ima VSS ili VŠS stručnu spremu
 • Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom
 • Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

Dodatni uslovi za izbor i imenovanje direktora Škole su:

 • Da nije krivično kažnjavan
 • Da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interes
 • Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Imenovanje direktora Škole po ovom konkursu vrši se na period od 4 godine.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

 • Prijava na konkurs
 • biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
 • diplomu o stručnoj školskoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio sa uvjerenjem Federalnog zavoda PIO/MIO ili Porezne uprave F BiH ili drugog nadležnog organa o radnom iskustvu
 • izvod iz matične knjige rođenih sa naznakom da nema ograničen rok važenja
 • uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od 6 mjeseci)
 • uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da uvjerenje MUP-a o neosuđivanosti (ne starije od 3 mjeseca)
 • program rada direktora Škole za mandatni period od 4 godine
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa
 • ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora

Školski odbor će u roku od 8 dana, od dana kada je donio Odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora.

S kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, obavit će se intervju. Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u daljoj konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat za direktora Škole bit će obavezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci, prije donošenja odluke o imenovanju direktora Škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno, putem pošte na adresu:

J.U. Osnovna škola Gnojnice

Gnojnice  b.b.

88 000 Mostar

s naznakom „za Konkursnu komisiju“

Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.04.2020

Datum objave: 24.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.