fbpx

Kafe-kuvarica Ugljevik

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Ugljevik

Kafe-kuvarica Ugljevik

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), a u vezi sa članom 160. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 68. Statuta Opštine
Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj 7/17) i člana 43. Pravilnika
o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 42/17), načelnik opštine Ugljevik raspisuje

JAVNI KONKURS
I – Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik:

1. kafe-kuvarica u Odjeljenju za opštu upravu ……………………….1 izvršilac.
II – Opis poslova i zadataka
Opis poslova, složenost, samostalnost u radu, odgovornost, status,
uslovi za upražnjeno radno mjesto iz člana 1. Konkursa utvrđeni su u članu 35. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radih mjesta u Opštinskoj
upravi Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, br. 4/18, 8/18, 10/18,
12/18, 13/18, 3/19, 4/19, 5/19, 7/19 i broj: 02-12-24/19, od 1.11.2019. godine) Odjeljak V-1 Odjeljenje za opštu upravu, Odsjek za zajedničke poslove tačka 3.
III – Mandat
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi,
u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
V – Posebni uslovi:
1. SSS, IV stepen ugostiteljskog smjera, šest mjeseci radnog iskustva.
VI – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na sajtu Ministarstva uprave i
lokalne samouprave Republike Srpske i sajtu Opštine Ugljevik, a može se
preuzeti i u šalter-sali Opštine Ugljevik.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Prilikom podnošenja prijave za učešće na Javnom konkursu kandidat je
dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu
Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, kratku biografi ju kandidata
i izjave da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX Ustava BiH,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne starije od šest mjeseci,
c) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
d) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,
2) dokaza o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se
vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je
stečeno radno iskustvo).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće razgovor – intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještine kandidata i poznavanje poslova radnog mjesta za
koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u
roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
ovjerene izjave i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
tražene uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa
rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
Nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i nedopuštene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
VIII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opštinska uprava
Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 1, 76 330 Ugljevik, sa naznakom:
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Ugljevik. Osoba zadužena za davanje obavještenja o Javnom konkursu je
Zdravka Vukašinović, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim
resursima, kontakt tel. 055/773-768.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i u dnevnom listu “Blic”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02- 120-45/19
6.11.2019. godine

Načelnik opštine,
Ugljevik Vasilije Perić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.12.2019

Datum objave: 25.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.