fbpx

Kantonalni farmaceutski inspektor Mostar

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona

Kantonalni farmaceutski inspektor Mostar

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite

Hercegovačko-neretvanskog kantona

Radno mjesto:

  1. Kantonalni farmaceutski inspektor – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši nadzor prometa lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava; vrši nadzor sadržaja i kvaliteta pruženih farmaceutskih usluga; vrši nadzor načina izdavanja lijekova; vrši nadzor primjene sredstava i metoda u laboratorijskoj dijagnostici i njenom usuglašenošću sa standardima; vrši nadzor načina vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije u farmaceutskoj djelatnosti; vrši nadzor nad postupanjem farmaceutskih radnika i ostalog osoblja prema pacijentu; vrši nadzor zakonitosti rada farmaceutskih ustanova i zakonitosti akata koje donose ustanove koje se bave farmaceutskom djelatnošću; vrši nadzor cijena lijekova; vrši nadzor nad zbrinjavanjem i uništavanjem farmaceutskog otpada; vrši izradu mjesečnih izvještaja; poduzima upravne i druge mjere po izvršenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa zakonom, općim i posebnim ovlaštenjima inspektora; izrađuje analize, izvještaje i informacija o obavljenim inspekcijskim pregledima i izrečenim mjerama; daje informacije i podatke potrebne za izradu zakonskih i podzakonskih akata; uspostavlja i vodi propisane evidencije iz svoje nadležnosti; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u prometu na malo otrova i opojnih droga; vrši stručni nadzor nad radom apoteka, kako onih u sastavu zdravstvenih ustanova, tako i privatne prakse; ostvaruje saradnju sa farmaceutskim inspektorima drugih kantona i federalnim farmaceutskim inspektorom; sačinjava mjesečne i godišnje izvještaje o stanju i problemima u oblasti nadzora, kao i o poduzetim mjerama; obavlja i druge inspekcijske poslove u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima; vodi potrebne evidencije iz oblasti svog rada, obavlja i druge upravno-nadzorne poslove po nalogu pomoćnika ministra i ministra; za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  • VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja najmanje 240 ECTS, farmaceutski fakultet;
  • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon završene visoke stručne spreme;
  • položen poseban stručni ispit za farmaceutskog inspektora (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum uvjerenja).

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

3. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i

Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite

Hercegovačko-neretvanskog kantona,

sa pozivom na broj: 07-30-8-22-4/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.03.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.