fbpx

Kantonalni instektori Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Kantonalni instektori Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Radna mjesta:
01. Kantonalni veterinarski inspektor – 1 (jedan) izvršilac,
02. Kantonalni sanitarni inspektor – 1 (jedan) izvršilac,
03. Kantonalni zdravstveni inspektor – 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: Veterinarski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem
zakona i propisa koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja, kretanje i transport;
suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja; zdravstvenu ispravnost sirovina i
proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu; ispunjavanje
veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog
porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr. kao i druge objekte (za proizvodnju
hrane, oplodnju i dr.); obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova
i sjemena za vještačku oplodnju; proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje;
organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i
samostalnoj veterinarskoj praksi; vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih
propisa o veterinarstvu; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom;
neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji
se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu
sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog
kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom
inspektoru i direktoru Uprave.
02. Opis poslova: Sanitarni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona
i propisa koji se odnose na: neposredno sprovođenje sanitarnog inspekcijskog nadzora
u složenim situacijama; praćenje stanja higijene i preduzimanje potrebnih mjera u cilju
poboljšanja higijensko-sanitarnih prilika na Kantonu; učestvovanje sa inspektorima
zaštite okolice na preduzimanju mjera zaštite zdravlja stanovništva kroz zaštitu okolice;
preduzimanje neophodnih mjera na osiguranju higijenske ispravnosti životnih namirnica
i predmeta opšte upotrebe u prometu na Kantonu; praćenje novih saznanja u preventivi
i usavršavanje rada općinskih sanitarnih inspektora kroz redovne konsultacije i
edukacije; praćenje primjene propisa i iniciranje potrebne izmjene i dopune; kontrolu
zaštite zdravlja ljudi, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; kontrolu proizvodnje i
prometa životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom;
kontrolu proizvodnje i prometa otrova i sličnih supstanci; kontrolu snabdijevanja vodom i
odstranjivanje otpadnih voda i materijala; kontrolu sanitarno-tehničkih i higijenskih
uslova u javnim objektima (javni Iokali, škole, ustanove socijalne zaštite i dječje zaštite i
dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske
zaštite; kontrolu zdravstvenog stanja zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su
pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom; kontrolu preventivnog sanitarnog nadzora nad
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

izgradnjom objekata; kontrolu zabrane upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa
posebnim propisom; radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom
inspektoru; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno
sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na
njegovo radno mjesto; obavlja i druge inspekcijske poslove u skladu sa ovlaštenjima
datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog
inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i
direktoru Uprave.
03. Opis poslova: Zdravstveni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem
zakona i propisa koji se odnose na: sadržaj i kvalitet pruženih zdravstvenih usluga;
nadziranje organizovanja i obavljanja zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim
zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu; nadziranje rada zdravstvenih
radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti; nadziranje načina prijema, liječenja i
otpuštanja pacijenata; nadziranje primjene metoda i sredstava za prevenciju,
dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju; nadziranje provođenja javnih programa i mjera
zdravstvene zaštite; nadziranje zakonitosti akata koji se donose u zdravstvu; nadziranje
opskrbe lijekovima i drugim medicinskim sredstvima; nadziranje propisivanja i izdavanja
lijekova; nadziranje zaštite prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske
pomoći; nadziranje postupanja zdravstvenih radnika i drugog osoblja prema
pacijentima; radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; u
vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje
sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno
mjesto; obavlja i druge inspekcijske poslove u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim
zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora
Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS studijskih bodova završen
veterinarski fakultet,
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon položenog stručnog ispita za
doktore veterinarske medicine,
-položen stručni ispit za doktore veterinarske medicine (obavezno upisati naziv, broj,
datum i izdavaoca uvjerenja u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi
javnim konkursom“),
-položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
-poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 360 ECTS studijskih bodova završen
medicinski fakultet ili 360 ECTS studijskih bodova završen stomatološki fakultet ili 300
ECTS studijskih bodova završen farmaceutski ili veterinarski fakultet ili 240 ECTS
studijskih bodova završen zdravstveni studij odsjek sanitarnog inženjerstva (obavezno
upisati traženi odsjek zdravstvenog studija u dijelu prijavnog obrasca Agencije
„Obrazovanje“),
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
-položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
-poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 360 ECTS studijskih bodova završen
medicinski fakultet ili 360 ECTS studijskih bodova završen stomatološki fakultet ili 300
ECTS studijskih bodova završen farmaceutski fakultet ili 240 ECTS studijskih bodova
završen fakultet zdravstvenih studija – odsjek sanitarnog inženjerstva (obavezno
upisati traženi odsjek zdravstvenog studija u dijelu prijavnog obrasca Agencije
„Obrazovanje“),
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
-položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 09-30-8-94/20”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.