fbpx

Kantonalni / Županijski inspektor za zdravstvo Mostar

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona

Kantonalni / Županijski inspektor za zdravstvo Mostar

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“,
broj: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i
postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva
zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Agencija za
državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu zdravstva, rada i
socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona

Radno mjesto:
– Kantonalni/Županijski inspektor za zdravstvo – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: prati i proučava obavljanje zdravstvene djelatnosti i poduzima mjere za
njeno kvalitetno obavljanje; nadzire zakonitost rada zdravstvenih ustanova i zdravstvenih
radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti; razmatra podneske pravnih i fizičkih osoba
koje se odnose na nadzor iz utvrđene nadležnosti o poduzetim radnjama i mjerama i
pisano obavještava podnositelja; poduzima preventivne aktivnosti u cilju sprječavanja
nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi Zakona o
zdravstvenoj zaštiti i propisa donesenih na osnovi zakona koje se nalažu rješenjem;
obavlja zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom izvršenja zakona, drugih propisa
i općih akata u djelatnosti zdravstva; prati i proučava stanje u zdravstvenoj djelatnosti, te
poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti; izrađuje nacrte planova i programa
rada iz oblasti zdravstvene inspekcije; priprema izvješća o inspekcijskom nadzoru,
informacije i analize iz oblasti zdravstvene inspekcije; vrši poslove upravnog rješavanja;
poduzima zakonom određene mjere kada se utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis;
vodi knjigu evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i priprema izvješća o istima,
informacije i analize iz oblasti inspekcijskog nadzora; pruža stručnu pomoć građanima,
zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi propisa i mjera iz
zdravstvene djelatnosti; inicira i organizira konzultacije i dogovore s tijelima uprave i
tijelima koja imaju javna ovlaštenja, te s poduzećima i drugim pravnim osobama i
građanima o pitanjima koja su od interesa za zdravstvenu djelatnost; vrši nadzor nad
pružanjem zdravstvenih usluga, načinom prijema, liječenje i otpuštanja pacijenata,
načinom propisivanja i izdavanja lijekova, načinom vođenja i korištenja odgovarajuće
medicinske dokumentacije i evidencije; osigurava primjenu i prati poštivanje prava
pacijenata, te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti, kao i otklanjanje
uočenih nedostataka; obavlja i druge poslove koje su mu zakonom i drugim propisima
stavljeni u nadležnost; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu pomoćnika
ministra i ministra; za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu
u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to:
– VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava
studiranja najmanje 240 ECTS, završen fakultet zdravstvenog usmjerenja;
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon završene visoke stručne
spreme
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će
odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog
kantona, sa pozivom na broj: 07-30-8-146/20“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 20.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.