Kantonalni/županijski vodoprivredni inspektor Mostar

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Kantonalni/županijski vodoprivredni inspektor Mostar

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni
Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
(„Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja
javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačkoneretvanskog kantona, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/544

Radno mjesto:
– Kantonalni/županijski vodoprivredni inspektor – Inspektorat – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: Obavlja neposredni inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz
područja vodoprivrede; brine o zakonitom, pravilnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka
zakonom propisanih za vodoprivrednog inspektora; surađuje sa drugim inspekcijskim službama;
sačinjava izvješća o stanju u svojoj oblasti; donosi drugostupanjska rješenja iz svoje oblasti;
poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; obavlja i druge poslove sukladno
zakonu i nalogu glavnog županijskog inspektora.
Posebni uvjeti:
– VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa (koji se vrednuje sa
najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, diploma
visoke naobrazbe – građevinske, poljoprivredne ili strojarske struke
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon stečene VSS
– poznavanje rada na računaru
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz
člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za
državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački
kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja. Istovremeno sa dostavom dokaza
o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po
osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa
propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave u
„Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz natječajne
procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u
Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Hercegovačko-neretvanskog kantona”
V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/min_polj_vod_sum_02_544.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.04.2019

Datum objave: 08.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.