fbpx

Komunalni inspektor u Službi za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša Bosanski Petrovac

Ovaj oglas je istekao

Općina Bosanski Petrovac

Komunalni inspektor u Službi za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša Bosanski Petrovac

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Bosanski Petrovac, Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanski Petrovac

– Komunalni inspektor u Službi za stambeno komunalnu djelatnost,
vodoprivredu i zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti
komunalne djelatnosti; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o
tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva (prijave); vrši pregled i nadzor nad obavljanjem
djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje; donosi rješenja kojima naređuje
otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i
poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona i drugih propisa podnosi zahtjev za
pokretanje postupka; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava
njihovo izvršenje; poduzima odgovarajuće potrebne preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja
nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa
čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa,
ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka; zapisnikom
može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom radi otklanjanja neposredne opasnosti po život
i zdravlje ljudi i po imovinu; prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti; izrađuje
stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; vodi
evidencije iz svoje nadležnosti; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o
internoj kontroli; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova; po potrebi obavlja i druge
stručne poslove iz djelokruga rada Općinskog organa uprave, a prema zahtjevu i uputama
Općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran Općinskom načelniku.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unskosanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uslove, i to:
– VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja građevinske ili poljoprivredne struke,
– položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
– položen vozački ispit „B“ kategorije (Kandidati su u obavezi u rubriku prijavnog obrasca
„Posebni ispiti traženi javnim konkursom“, unijeti podatke o broju, datumu i
izdavaocu isprave o položenom ispitu za vozača „B“ kategorije),
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.2, ili
na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs,
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog
upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim
konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanski Petrovac: 42/20”
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.